Dewch o hyd i gyllid

Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad? Da chi yn y lle iawn!  

Rydym yn sylweddoli bod sefydliadau’r trydydd sector yn wynebu amseroedd heriol felly rydym yma i uchafu’ch siawns o lwyddo.

Oeddech chi’n gwybod yn 2019/20, dyfarnwyd dros £306,000 i sefydliadau lleol drwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO a derbyniodd £444,000 yn dilyn cymorth ariannol BAVO?

Rydym yn gwybod bod y mwyafrif o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ddibynnol iawn ar gyllid grant er mwyn cadw eu gwasanaethau i redeg neu i ddatblygu prosiectau newydd. Gall ymgeisio am gyllid fod yn gymhleth, yn ddryslyd ac yn anodd ei ddeall ond gallwn eich helpu drwyddo! Rydym yn rhannu ein mewnwelediad, gwybodaeth a phrofiad fel ysgrifenwyr cynnig, aseswyr grantiau ac aelodau panel fel bod gennych y siawns orau o lwyddo.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda chyllidwyr i sicrhau bod gennym wybodaeth gyfoes am eu rhaglenni a’u prosesau cyllido ac weithiau maent yn gofyn am wybodaeth ar ymgeiswyr lleol.

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal sesiynau cyllido sy’n cynnig cyngor un i un gyda chyllidwyr fel Cronfa’r Loteri Fawr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo – cadwch lygad am fanylion ein meddygfeydd cyllido yn y dyfodol.

Os penderfynwch ddatblygu prosiect neu wneud cais, fel aelod o BAVO gallwn eich helpu:

  • meddwl am ffyrdd o ymgysylltu â’ch cymuned a datblygu’ch syniadau;
  • gweithredu fel ffrind beirniadol, gallwn brawf ddarllen eich cais a rhoi awgrymiadau i chi i’w gryfhau;
  • cofiwch mai dim ond un ffordd yw codi grantiau i godi arian, ac mae dulliau eraill i’w harchwilio.

Mae gennym lawer o adnoddau ar gael i’ch helpu i ddechrau ac i feddwl am y ffordd orau i chi

Mae aelodau BAVO yn derbyn e-briff cyllid rheolaidd a hysbysiadau o’r cyfleoedd cyllido diweddaraf i’r blwch derbyn. Mae’r bwletinau hefyd yn rhoi awgrymiadau a chyngor i helpu’ch grŵp i gael ar y blaen gyda phob agwedd gan gynnwys ysgrifennu ceisiadau, technegau codi arian, cyfleoedd masnachu a thendro.

Darllenwch ein e-friff cyllid diweddaraf…
Ar frys ac eisiau’r cyfleoedd cyllido diweddaraf ar flaenau’ch bysedd nawr? Cymerwch gip ar ein e-friff diweddaraf isod:

Yn ogystal, mae ein taflen wybodaeth ariannu leol BAVO yn llawn manylion am grantiau lleol sydd ar gael i grwpiau yn y fwrdeistref sirol.


Platfform chwiliad cyllid i’r drydedd sector yng Nghymru!

Os ydych chi’n cofrestru ar ein porth cyllido, gallwch roi manylion faint o gyllid rydych chi’n edrych amdano a’r beth da chi am ei ariannu. Bydd y system yn gwneud y gwaith caled i chi ac yn chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd grant a benthyciad i ddod o hyd i’r cyllidwyr mwyaf priodol i chi.

Mae’r porth yn cynnwys cyllidwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac fe’i diweddarwyd yn ddiweddar i gynnwys categori ‘coronavirus’ newydd.

Mae’r porth yn rhad ac am ddim, felly beth am roi cynnig arni? Ymweld  funding.cymru


Offeryn diagnostig am ddim i sefydliadau gwirfoddol sy’n ceisio am arian

Mae’r Cronfa Gymunedol Lottery Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob sefydliad menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol (VCSEs) yn y DU ddadansoddi eu cryfderau a’u safle sefydliadol ac i nodi meysydd y gellid eu datblygu i wella cryfder sefydliadol trwy eu teclyn diagnostig, y VCSE Strength Checker.

Nid yw’n gysylltiedig ag unrhyw raglenni cyllido Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’n hollol rhad ac am ddim i’w defnyddio. Am fanylion pellach, ewch i www.vcsestrengthchecker.org.uk

 


Newyddion cyllid diweddaraf…

Rhaglen Lywodraethu – Y Diweddaraf

Cyhoeddwyd: 14 Rhagfyr 2021

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Cyhoeddwyd: 8 Rhagfyr 2021

Helpwch ni i lunio dyfodol Cyllido Cymru

Cyhoeddwyd: 26 Tachwedd 2021

Mae ceisiadau ar agor nawr am gymorth hyfforddi am ddim

Cyhoeddwyd: 25 Tachwedd 2021

Popeth mae dechreuwyr newydd angen gwybod am y sector gwirfoddol

Cyhoeddwyd: 22 Tachwedd 2021

Wythnos Elusennau Cymru

Cyhoeddwyd: 15 Tachwedd 2021
Health News Thubmnail

Hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol?

Cyhoeddwyd: 22 Mehefin 2021

Cronfa Dysgu Gweithredu Pears

Cyhoeddwyd: 16 Mehefin 2021

Grantiau cymunedol i ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU

Cyhoeddwyd: 11 Mehefin 2021

AM DDIM Cyfarfod y Cyllidwr gyda Lloyds Foundation

Cyhoeddwyd: 10 Mehefin 2021

Emmaus South Wales yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer siopau elusennol lleol yn ailagor ym mis Gorffennaf

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Grantiau cymunedol Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials