Swyddi

Mae’r sector gwirfoddol yn cyflogi dros 46,000 o bobl yng Nghymru ac yn cynnig cyflogau cystadleuol, oriau hyblyg a’r cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.


Swyddi yn BAVO

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw swyddi gwag yn BAVO.


Neath Port Talbot CVS

Swyddog Datblygu – Iechyd a Gofal Cymdeithasol
£26,504 pa pro rata
35 awr yr wythnos
Cyllidir tan 31 Mawrth 2022
Dyddiad cau:  12pm ar 5 Gorffennaf 2021

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm i gefnogi a datblygu sefydliadau yn y Trydydd Sector i sefydlu a darparu gwasanaethau a fydd yn gwella llesiant unigolion yn ein cymunedau ledled Castell-nedd Port Talbot. Darllenwch fwy yma i gael disgrifiad swydd ac i ddarganfod sut i wneud cais.


Shelter Cymru

SC566 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai (Caerdydd, Dyffryn a’r Dyffrynnoedd)
35 awr yr wythnos £24,604 y flwyddyn

SC567 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai (Caerdydd, Dyffryn a’r Dyffrynnoedd)
17.5 awr yr wythnos £24,604 y flwyddyn (pro rata) £12,302yf

SC568 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai (Gwent)
28 awr yr wythnos £24,604 y flwyddyn (pro rata) £19,683yf

Dyddiad cau ar gyfer swyddi uchod: hanner dydd, 22 Mehefin 2021

I wneud cais, ewch i www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400.


Cyllid Cynllun Kickstart i gyflogwyr greu lleoliadau swyddi chwe mis newydd i bobl ifanc (16-24)

Bydd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudfil (VAMT) ar y cyd â BAVO a Interlink RCT, yn ymgymryd â rôl gyfryngol wrth weithredu’r Rhaglen Kickstart ar ran sefydliadau trydydd sector lleol / grwpiau cymunedol yn rhanbarthau Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf. Mae angen o leiaf 30 cyfle ar gyfryngwr i gyflwyno.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi lansio’r Cynllun Kickstart i ddarparu cyllid i gyflogwyr i greu lleoliadau swyddi chwe mis newydd i bobl ifanc (16-24) sydd ar hyn o bryd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Darganfyddwch fwy yma.


Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu preswylwyr cyflogedig a di-waith Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd angen cefnogaeth gyda chyflogadwyedd. Gallant eich cefnogi i wella’ch sgiliau a chael swydd newydd neu well. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys darparu:

 • hyfforddiant a chymwysterau am ddim
 • chwilio am swydd â chymorth
 • Datblygu CV gan gynnwys lleoliadau gwirfoddoli

Gall yr hyfforddiant gynnwys cynyddu sgiliau ‘meddal’ fel hyder a thechnegau cyfweld, neu gymwysterau galwedigaethol fel cardiau CSCS a chymwysterau Cynorthwyydd Addysgu. Mae’r hyfforddiant yn cael ei arwain gan gleientiaid, felly gallwch gael gafael ar help sy’n berthnasol i chi. Efallai y gallant hefyd ddarparu cefnogaeth ar gyfer costau cysylltiedig â gwaith, megis:

 • cludiant i’r gwaith nes eich bod yn cael eich talu
 • dillad, er enghraifft esgidiau gwaith

Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn y gymuned ac yn cwrdd â chleientiaid mewn lleoliadau ledled y Fwrdeistref. Ariennir y rhaglen trwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael help gyda chyflogadwyedd, E: employability@bridgend.gov.uk,neu i ymweld â’u tudalen facebook yma.


Cofrestrwch ar gyfer hysbysidau swyddi wedi’u personoli ar gyfer y trydydd sector gan recriwt3

recruit3

Mae recriwt3 yn ymroddedig i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y trydydd sector yng Nghymru a helpu pobl i ddod o hyd i swyddi sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Gall y wefan hefyd gynnig hysbysiadau swydd wedi’u personoli am ddim fel y gallwch ddarganfod ar unwaith pan fydd gan Recriwt3 y swydd berffaith i chi.

Darllenwch fwy ar wefan recriwt3

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials