Covid-19

Swyddfeydd ar gau i ymwelwyr

Zoom Meeting Screen

Er bod ein swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd, rydym yn dal i weithio’n galed ac mae modd cysylltu â nhw trwy fideo, e-bost a ffôn.

Rydym hefyd yn gweithredu gwasanaeth y tu allan i oriau ‘Arhoswch yn iach gartref’ gyda’r nos rhwng 5 – 8pm a phenwythnosau 9am – 8pm ar gyfer pobl sydd wirioneddol ynysig. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu i gysylltu pobl ag adnoddau cymunedol a grwpiau a all ddarpau cymorth. Ff: 07851 248576.


Cyfyngiadau cyfredol

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru adolygu cyfyngiadau Covid ddiwethaf ar 18 Mehefin pan wnaethon nhw oedi’r symudiad llawn i lefel rhybudd un am bedair wythnos. Bydd yr oedi hwn yn helpu i leihau’r nifer uchaf o achosion dyddiol o fynd i’r ysbyty hyd at hanner ac yn rhoi amser i fwy o bobl gael eu hail ddos o frechlyn.

Ar 25 Mehefin, cynhaliwyd yr adolygiad tair wythnos ffurfiol o’r rheoliadau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y data a’r dystiolaeth yn ofalus ac wedi cadarnhau y dylid cynnal y cyfyngiadau sydd ar waith tan o leiaf yr adolygiad rheoleiddio nesaf a gynhelir erbyn 15 Gorffennaf.

Rhaid ichi:

 • wisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do;
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall a pheidio â newid yr aelwydydd;
 • peidio â chwrdd o dan do yn eich cartref ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig;
 • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw);
 • peidio â chwrdd â mwy na 29 o bobl eraill yn yr awyr agored gan gynnwys mewn gerddi preifat, mannau cyhoeddus, a mannau agored mewn lleoliadau a reoleiddir fel caffis, tai bwyta a thafarndai.

Dylech:

 • Gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi;
 • Gweithio gartre os medrwch;
 • Cyfyngu i’r eithaf ar  deithio i ardal sydd â llawer o achosion.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma.


Ymgyrch atgyfnerthu covid yr hydref yn dechrau ym mis Medi 2021

Datganiad Ysgrifenedig: Brechu rhag COVID-19 – Cyhoeddiad gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ynghylch Cam 3
Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 30 Mehefin 2021:

“Yn dilyn wythnosau o drafod ac ystyried tystiolaeth, mae’r cyngor dros dro yn argymell y dylai’r ymgyrch i roi brechlynnau atgyfnerthu yn yr hydref ddechrau ym mis Medi 2021. Lleihau unrhyw achosion pellach o COVID-19 yw nod yr ymgyrch, a sicrhau bod y rheini sydd fwyaf agored i niwed gan haint difrifol yn cael eu hamddiffyn cymaint ag sy’n bosibl, cyn i fisoedd y gaeaf gyrraedd..” Dysgwch fwy yma


Byddwch yn effro i dwyll brechlyn!

Mae troseddwyr yn defnyddio’r brechlyn COVID-19 fel ffordd i dargedu’r cyhoedd trwy eu twyllo i’w drosglwyddo arian parod neu fanylion ariannol. Maent yn anfon negeseuon testun argyhoeddiadol sy’n gadael i bobl wybod eu bod yn gymwys i gael y brechlyn neu’n ffonio pobl yn esgus eu bod yn dod o’r GIG, neu’r fferyllfa leol. Darllenwch fwy yma.

 • Os ydych chi’n derbyn galwad rydych chi’n credu ei bod yn dwyllodrus, ymlaciwch;
 • Os ydych chi’n amheus ynghylch e-bost rydych chi wedi’i dderbyn, anfonwch ef ymlaen i report@phishing.gov.uk
 • Dylid anfon negeseuon testun amheus at y rhif 7726 sy’n rhad ac am ddim;
 • Os ydych chi’n credu eich bod wedi dioddef twyll neu ladrad hunaniaeth, dylech adrodd hyn yn uniongyrchol i Action Fraud ar-lein yn actionfraud.police.uk neu ffonio 0300 123 2040.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth yn ymwneud â thwyll brechlyn gallwch aros 100% yn anhysbys trwy gysylltu â Llinell Gymorth Twyll COVID Crimestoppers ar-lein yn covidfraudhotline.org neu ffonio 0800 587 5030.


Gwybodaeth a chymorth os oes angen i chi hunanynysu

Gall aros gartref a hunanynysu fod yn heriol. Ond byddwch yn helpu i atal Coronafeirws rhag cael ei basio i eraill ac yn diogelu Cymru.

Cofiwch, os ydych angen help gyda’ch iechyd meddwl neu gymorth ymarferol neu  ariannol yn y cyfnod hwn, mae help ar gael. Ystyr ‘hunanynysu’ yw peidio gadael y tŷ o gwbl – dim hyd yn oed i fynd i’r gwaith, i siopa neu i nôl meddyginiaeth neu i fynd i dŷ rhywun arall. Darganfyddwch ragor o wybodaeth i’ch helpu chi yma.


Cyfleusterau profi Covid-19 ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae cyfleuster profi cerdded drwodd tymor hir bellach ar agor ym maes parcio Bowls Hall yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr
Mae’r safle ar agor rhwng 8am ac 8pm, saith diwrnod yr wythnos. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw trwy ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru neu trwy ffonio 119.

Darganfyddwch ble mae’r cyfleusterau profi dros dro wedi’u lleoli yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yma

Profi cyflym covid-19 am ddim ddwywaith yr wythnos ar gyfer pobl na allant weithio gartref

Mae citiau hunan-brofi cyflym Covid-19 cyflym am ddim ddwywaith yr wythnos ar gael i bobl heb symptomau na allant weithio gartref a’u cartrefi. Byddwch yn gallu codi pecyn profi cyflym o faes parcio Neuadd Bowls Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 8am ac 1pm, saith diwrnod yr wythnos. Rhaid i chi sefyll y prawf eich hun gartref i sicrhau nad ydych chi’n lledaenu coronafirws yn ddiarwybod. Nid oes angen apwyntiad. Darganfyddwch fwy yma

Nawr gallwch chi archebu prawf coronafirws os ydych chi’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw un o’r tri phrif symptom covid-19

Mae Bwrdd Heakth Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi gwneud y newid wrth i gyfyngiadau hwyluso fel y gellir canfod unrhyw achosion o Covid-19 cyn gynted â phosibl. Gallwch ddarganfod mwy yma

Mae profion cyflym yn y cartref am ddim bellach ar gael i’w casglu mewn fferyllfeydd ar gyfer y rhai sy’n gymwys

Does gan un o bob tri o bobl sydd â coronafeirws ddim symptomau, mae cael prawf yn helpu i #KeepWalesSafe. Casglwch eich un chi heddiw. Dysgwch fwy yma…


Mae ap COVID-19 y GIG yn ffordd bwysig o helpu i gadw Cymru yn ddiogel

Peidiwch ag anghofio lawrlwytho a defnyddio’r ap oherwydd po fwyaf o bobl sy’n gwneud hynny po fwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID. Gallwch ddarganfod sut i lawrlwytho’r app yma.


Canllawiau ar gyfer ailagor canolfannau cymunedol…

Canllawiau CGGC ar gyfer canolfannau cymunedol yn ailagor yng Nghymru (diweddarwyd 8 Mehefin 2021)

Mae’r canllaw hwn ar gyfer canolfannau cymunedol yng Nghymru i roi trosolwg byr i chi o sut i baratoi ar gyfer ailgychwyn eich gwasanaethau. Ar adeg ysgrifennu’r canllaw diwygiedig hwn mae Cymru yn raddol trosglwyddo trwy lefelau rhybuddio. Gweler y Cynllun Rheoli Coronafirws a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i gael gwybodaeth am y gwahanol lefelau rhybuddio.

Gallwch lawrlwytho canllawiau CGGC ar gyfer canolfannau cymunedol sy’n ailagor yng Nghymru yma

Mae CGGC wedi rhyddhau Telerau ac Amodau enghreifftiol i reolwyr canolfannau cymunedol yng Nghymru eu defnyddio wrth logi canolfannau cymunedol.

Gall canolfannau cymunedol agor a bwriad y canllaw diweddaraf hwn yw amlinellu newidiadau i’r rheoliadau a darparu ffyrdd ymarferol i chi agor eich canolfan gymunedol.

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ailagor a defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (wedi’u diweddaru 10 Mai 2021)

Mae’r canllaw hwn ar gyfer y rhai sy’n rheoli canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill, ar ailagor adeiladau amlbwrpas yn ddiogel. Fodd bynnag, bydd hefyd yn berthnasol i’r rheini sy’n llogi neu’n defnyddio canolfan gymunedol. Gallwch chi lawrlwytho’r canllawiau yma


Cadwch y newyddion diweddaraf am Covid-19eep up to date with Covid-19 news

Ble i ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf:

Gallwch hefyd ddarganfod mwy o wybodaeth am y datblygiadau diweddaraf, y firws a’r symptomau yma:


Diweddarwch eich polisi Diogelu ar gyfer Covid-19

Mae WCVA wedi cynhyrchu rhestr wirio ddefnyddiol i’ch helpu chi i gadw’ch polisi’n effeithiol ac yn gyfredol.

Gallwch ei gyrchu yma.


Gall yr achos o COVID-19 beri straen i bobl

Gall ofn a phryder am glefyd fod yn llethol ac achosi emosiynau cryf mewn oedolion a phlant. Bydd ymdopi â straen a gofalu am eich iechyd meddwl yn eich gwneud chi, y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw, a’ch cymuned yn gryfach.

Cymerwch gip ar ein tudalen lles iechyd meddwl yma

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award