Grantiau ‘Haf o Hwyl’ Sir Pen-y-bont ar Ogwr 2022 ar agor nawr!

Cyhoeddwyd: 9 Mehefin 2022

Haf o Hwyl 2022

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 24 Mehefin 2022 am 2yp

Darparu gweithgareddau chwarae, hamdden, hamdden, chwaraeon, diwylliannol i blant a phobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

Rydym am gefnogi ein plant a’n pobl ifanc drwy ddarparu’r lle a’r amser ar gyfer gweithgareddau am ddim i’w cynnal yr haf hwn gan gynnwys:

 • creu lle a chyfle ar gyfer gweithgareddau hwyl am ddim yn yr haf
 • cefnogi mwynhad a hwyl plant a phobl ifanc drwy gynnig cyfleoedd i fynegi eu hunain drwy weithgareddau o’r fath;
 • mentrau rhyngweithiol, creadigol a chwarae/hwyliog yn y gymuned ar gyfer pob oedran;
 • darparu cyfleoedd i chwarae a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda ffrindiau a chyfoedion;

Nod y rhaglen Haf o Hwyl yw rhoi cyfle i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 0 a 25 oed gael mynediad i weithgareddau am ddim yn ogystal â darpariaeth gofal plant a reoleiddir (nid yn lle hynny).

Bydd prosiectau llwyddiannus yn cefnogi lles cymdeithasol, emosiynol, corfforol a meddyliol pob plentyn a pherson ifanc, gan gynnwys mynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol a datblygu ymhellach hyder pobl ifanc i ailymgysylltu â’i gilydd a chyda chymdeithas ehangach.

Pethau i’w nodi:

Gall grantiau ar gyfer darpariaeth cynllun chwarae/ieuenctid fod hyd at £750 a gallant ychwanegu gwerth at unrhyw gynlluniau sydd gennych eisoes. Cyllid refeniw yn unig yw hwn, gellir ystyried symiau bach o nwyddau traul (e.e. celf/crefft), ond nid yw bwyd yn gymwys. Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer darpariaeth ar ddyddiau’r wythnos neu ar benwythnosau, a gynhelir yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Gall yr amserlen ar gyfer y ddarpariaeth ‘Haf o Hwyl’ fod o 1 Gorffennaf 2021 ond RHAID cwblhau’r gweithgaredd erbyn 30 Medi 2022.

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu help arnoch i wneud cais, cysylltwch â ni drwy grantsadmin@bavo.org.uk

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a ffurflen gais

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award