Cyfeirio Cymunedol

Beth yw Cyfeirio Cymunedol?

Mae ein gwasanaeth yn helpu pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’u teuluoedd neu ofalwyr, i gael mynediad at wasanaethau, gwybodaeth a gweithgareddau ar lefel gymunedol a fydd yn eu helpu i gynnal bywydau annibynnol sy’n helpu i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle gallai fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lefel uwch arnynt.


Beth mae ein gwasanaeth yn ei wneud?

  • Derbyn ceisiadau o sefydliadau neu unigolion sy’n ceisio cael cefnogaeth gan gymunedau lleol a sefydliadau gwirfoddol;
  • Gweithio gydag unigolion i nodi eu hanghenion ac wedyn eu cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu weithgareddau cymunedol maen nhw’n teimlo sy’n iawn ar eu cyfer ac yn ceisio darparu’r wybodaeth hon ar gyswllt cyntaf gyda’r unigolyn i ‘wneud i bob cyswllt gyfrif’;
  • Helpu i adnabod anghenion neu fylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth, mae hyn yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth i hysbysu’r cynllun o wasanaethau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Pwy ellir ei gyflwyno i’r gwasanaeth?

O’r diwedd, gellir derbyn cyflwyniad gan unrhyw un gan gynnwys gan yr unigolyn ei hun. Mae ein gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, pobl â dementia a / neu ofalwyr yr uchod.

Sut ydych chi’n cyfeirio at y gwasanaeth?

Yn nodweddiadol, bydd y cyfeiriwr yn llenwi ffurflen a’i hanfon drwodd i communitynavigator@bavo.org.uk

Gallwch lawrlwytho ein Ffurflen Cyfeirio yma

Mae’n debygol y bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi i gael unrhyw wybodaeth ychwanegol cyn iddynt gysylltu â’r unigolyn.

Ble mae’r gwasanaeth yn gweithredu?

Mae ein Cyfeirio Cymunedol yn gweithio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedi’i ariannu trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru. Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Rhaglen Cymunedau Cysylltiedig Gwydn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer
Pen-y-bont ar Ogwr.

Dadlwythwch ein taflen wybodaeth Gymraeg yma


Y newyddion diweddaraf…

Gwybodaeth am gynhaliaeth ar gael yn hwyr ac ar benwythnosau..

Yn awr, mae BAVO yn gweithredu gwasanaeth cyfeirio ‘y tu allan i oriau’ rhwng 5 – 8yh diwrnodau gwaith a phenwythnosau 9yb – 8yh i gael gwybodaeth a chyngor i gefnogi mynediad i wasanaethau, gwybodaeth a gweithgareddau ar lefel gymunedol.

Ffoniwch: 07851 248576 i siarad ag aelod o staff BAVO sy’n gallu helpu chi i gynnal bywydau annibynnol a helpu i atal eich amgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle gallai fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lefel uwch arnoch.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials