Cyfeirio Cymunedol

Beth yw Cyfeirio Cymunedol?

Mae ein gwasanaeth yn helpu pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’u teuluoedd neu ofalwyr, i gael mynediad at wasanaethau, gwybodaeth a gweithgareddau ar lefel gymunedol a fydd yn eu helpu i gynnal bywydau annibynnol sy’n helpu i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle gallai fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lefel uwch arnynt.


Beth mae ein gwasanaeth yn ei wneud?

  • Derbyn ceisiadau o sefydliadau neu unigolion sy’n ceisio cael cefnogaeth gan gymunedau lleol a sefydliadau gwirfoddol;
  • Gweithio gydag unigolion i nodi eu hanghenion ac wedyn eu cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu weithgareddau cymunedol maen nhw’n teimlo sy’n iawn ar eu cyfer ac yn ceisio darparu’r wybodaeth hon ar gyswllt cyntaf gyda’r unigolyn i ‘wneud i bob cyswllt gyfrif’;
  • Helpu i adnabod anghenion neu fylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth, mae hyn yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth i hysbysu’r cynllun o wasanaethau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Pwy ellir ei gyflwyno i’r gwasanaeth?

O’r diwedd, gellir derbyn cyflwyniad gan unrhyw un gan gynnwys gan yr unigolyn ei hun. Mae ein gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, pobl â dementia a / neu ofalwyr yr uchod.

Sut ydych chi’n cyfeirio at y gwasanaeth?

Yn nodweddiadol, bydd y cyfeiriwr yn llenwi ffurflen a’i hanfon drwodd i communitynavigator@bavo.org.uk

Gallwch lawrlwytho ein Ffurflen Cyfeirio yma

Mae’n debygol y bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi i gael unrhyw wybodaeth ychwanegol cyn iddynt gysylltu â’r unigolyn.

Ble mae’r gwasanaeth yn gweithredu?

Mae ein Cyfeirio Cymunedol yn gweithio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedi’i ariannu trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru. Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Rhaglen Cymunedau Cysylltiedig Gwydn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer
Pen-y-bont ar Ogwr.

Dadlwythwch ein taflen wybodaeth Gymraeg yma


Diweddaraf…

Digwyddiad | Ymgynghoriad Presgripsiynu Cymdeithasol a Chysylltiadau Cymunedol | Pryd: 20 Medi – 10.30am – 12.30pm | Lle: Eglwys y Bedyddwyr Hope Pen-y-bont ar Ogwr

Archebwch le ar Eventbrite


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award