Wythnos Gwirfoddolwyr

EICH cyfle i ddiolch i’ch gwirfoddolwyr!

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn wythnos arbennig a glustnodwyd i ddiolch i wirfoddolwyr am bopeth a ddônt i’w cymunedau lleol ac eleni mae’n teimlo’n bwysicach nag erioed.

Yn cael ei dathlu bob blwyddyn rhwng 1 – 7 Mehefin, mae’n wythnos lle mae’r DU yn dathlu gwirfoddolwyr ac yn dweud diolch am y cyfraniad maen nhw’n ei wneud. Mae hefyd yn codi ymwybyddiaeth am fanteision dod yn wirfoddolwr a’r rolau gwirfoddoli amrywiol sydd ar gael. Eleni yw’r 37fed flwyddyn o gydnabod gwirfoddolwyr gyda’r thema gyffredinol ar gyfer yr wythnos yw Amser i Ddweud Diolch!

Mae dweud diolch yn teimlo’n bwysicach nag erioed gan fod yr ymateb gwirfoddol i coronafirws wedi bod yn hanfodol wrth ddarparu gwasanaethau fel siopa, casglu presgripsiynau neu alwadau lles i bobl sy’n teimlo’n ynysig ac yn bryderus.

Yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, roedd gennym dros 1,500 o bobl yn cofrestru fel gwirfoddolwyr! Rydyn ni wir wedi cael ein llethu a’n darostwng gan haelioni a charedigrwydd ein trigolion lleol.


Diolch oherwydd…

“Pan ddyrannwyd gyrrwr gwirfoddol imi, roeddwn yn falch iawn o helpu i gael help gyda fy siopa a chasglu presgripsiynau, roedd yn well nag ennill miliwn o bunnoedd – roedd y gwirfoddolwr yn anhygoel.”

“Yn hollol wych, dydw i ddim yn gwybod sut y byddwn i wedi llwyddo heb y gwirfoddolwyr i godi fy siopa a’m presgripsiynau.”

Gallwch wrando ar rai o’n straeon gwirfoddolwyr gwych yma


Dywed ein haelodau diolch i’w gwirfoddolwyr anhygoel …

Cliciwch ar luniau isod i glywed pam eu bod yn gwerthfawrogi eu gwirfoddolwyr …

           

       

Darganfyddwch fwy am rai o’r gwirfoddolwyr anhygoel gydag Age Connects Morgannwg yma … diolch!

Dywed KPC diolch i’w gwirfoddolwyr….
“Hoffem ddiolch i’ch gwirfoddolwyr eraill am bawb am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad i KPC. “Os hoffai unrhyw un wirfoddoli gyda ni neu drafod rolau posibl, cysylltwch â ni ar info@kpcyouth.com

Mae’r Bwrdd Iechyd yn diolch i’w holl wirfoddolwyr sy’n cefnogi canolfannau brechu cymunedol…
“Mae’r gwasanaeth gwirfoddolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cael ei lethu gyda’r gefnogaeth gan wirfoddolwyr presennol a rhai sydd newydd eu recriwtio sy’n awyddus i gefnogi’r canolfannau brechu cymunedol, yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

“Mae ein gwirfoddolwyr wedi helpu gyda marsialio yn y meysydd parcio, cwrdd a chyfarch a chyfeirio’r rhai sy’n mynychu’r canolfannau. Rydyn ni mor falch o’r gefnogaeth, yr ymroddiad a’r gofal y mae ein gwirfoddolwyr wedi’u dangos i’r canolfannau er mwyn cadw’r cyhoedd yn ddiogel ac ni allwn ddiolch digon iddyn nhw.”


Dydd Iau 3 Mehefin rhwng 10am ac 1pm, archebwch ar-lein AM DDIM
Cyflwyniad i recriwtio, dewis a rheoli gwirfoddolwyr

Community Furniture Aid
Bydd ein cwrs yn rhoi syniadau ar sut i recriwtio, dewis a rheoli gwirfoddolwyr. Am fanylion pellach ac i gofrestru’ch lle, ewch i www.bavo.org.uk/bavo-training/our-training


Dydd Gwener 4 Mehefin am 2pm
Mae gwirfoddolwyr ar-lein yn dod at ei gilydd trwy Zoom i gwrdd â gwirfoddolwyr mewn prosiectau eraill yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr


Os ydych yn gwirfoddoli mewn prosiect yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni i ddathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr! Am fanylion mewngofnodi, e-bostiwch: volunteering@bavo.org.uk

Beth am gynnal coffi ar-lein a dal i fyny ar gyfer eich gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr fel diolch i’ch gwirfoddolwyr ‘a gadewch i ni wybod!

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu awgrymiadau eraill rhowch wybod i ni a byddwn yn ceisio eu hychwanegu at ein rhestr.


E-fwletinau gwirfoddoli

Mae ein Tîm Gwirfoddolwyr yn helpu sefydliadau lleol i fod y gorau y gallant fod trwy roi arweiniad arfer gorau ar recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, goruchwylio, hyfforddi, ymgysylltu a chadw. Mae ein e-fwletinau gwirfoddoli rheolaidd yn llawn o’r cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf ac maent hefyd yn rhoi cipolwg ar gyfleoedd i unigolion.

Darllenwch ein e-fwletin gwirfoddoli diweddaraf yma …


Sut mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu yng Nghymru?

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser, eu hegni a’u sgiliau i lawer o agweddau ar fywyd yng Nghymru, mewn chwaraeon, y celfyddydau, addysg, iechyd, sefydliadau ffydd, yr amgylchedd, sectorau cyhoeddus, yn yr iaith Gymraeg ac i ystod o gymunedau lle mae’r Saesneg. ail iaith. Mae pentrefi, trefi, dinasoedd, tirweddau gwledig a’r arfordiroedd a’r moroedd cyfagos yn cael eu gwella a’u gwella gan wirfoddolwyr sy’n byw, gweithio, chwarae ac ymweld â Chymru.

Yn 2018, nododd 28% o bobl sy’n byw yng Nghymru eu bod yn gwirfoddoli. Dros y 12 mis diwethaf wrth i gymunedau, cymdogion ac unigolion ymateb i coronafirws a gwahanol fformatau cloi, daeth gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn siopa am, a dosbarthu parseli bwyd, casglu a danfon eitemau o fferyllfeydd, darparu gwasanaethau cerdded cŵn a bod yno, trwy ddarparu gwiriad lles sgyrsiau ins a lles i’r rhai sydd eu hangen. Mae gwirfoddolwyr wedi codi arian hanfodol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, trwy ystod o weithgareddau codi arian ac wedi helpu i rannu negeseuon o wybodaeth iechyd cyhoeddus ar draws gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r diddordeb, yr ymwybyddiaeth a’r gwerthfawrogiad o wirfoddoli yn parhau i dyfu, sy’n gwneud hwn yn amser gwych i sicrhau bod eich sefydliad yn weladwy i ddarpar wirfoddolwyr, hyd yn oed os yw’ch recriwtio gwirfoddolwr wedi’i atal ar hyn o bryd.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â Sharon Headon yn BAVO, T: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award