Iechyd a lles meddwl

Photo of young man

Mae UN YN BEDWAR ohonom yn cael profiad o broblemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywydau. Bydd pawb yn mynd trwy gyfnodau pan fyddant yn teimlo emosiynau fel straen a gofid, ond mae symptomau salwch meddwl yn para’n hirach na’r arfer ac yn aml nid ydynt fel ymateb i ddigwyddiadau dyddiol.

Pan ddaw’r symptomau hyn yn ddigon difrifol i ymyrryd â gallu unigolyn i weithredu, gellir eu hystyried eu fod yn gael salwch seicolegol neu feddyliol sylweddol. Bydd pawb yn mynd trwy gyfnodau pan fyddant yn teimlo emosiynau fel straen neu gofid, ond mae symptomau salwch meddwl yn para’n hirach na’r arfer ac yn aml nid ydynt fel ymateb i ddigwyddiadau dyddiol. Pan ddaw’r symptomau hyn yn ddigon difrifol i ymyrryd â gallu unigolyn i weithredu, gellir eu hystyried eu fod yn gael salwch seicolegol neu feddyliol sylweddol.


Cysylltwch â ni…

Os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol, neu’n darparu gwasanaeth i bobl â salwch iechyd meddwl, cysylltwch â BAVO. Gallwn roi gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor i chi ar bolisi iechyd meddwl, cyllid ac ati. Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl, neu’n ofalwr, rydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill ym maes cynllunio gwasanaeth iechyd meddwl i gyflawni’r anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn well.

Os ydych chi am sefydlu grŵp gallwn roi cyngor i chi i ddechrau arni a darparu adnoddau a mynediad i chi i grwpiau arbenigol eraill a allai eich helpu ymhellach.

Darganfyddwch fwy am rwydweithiau iechyd meddwl a lles lleol yma


Covid-19 a’r effaith ar iechyd a lles meddwl

Mae arolygon diweddar a gynhaliwyd gan aelodau o’r cyhoedd yn dangos cynnydd dramatig yn rhai sy’n cael profiad o bryder oherwydd ffactorau fel:

 • iechyd personol;
 • pryder am iechyd anwyliaid;
 • pryder am gyllid personol;
 • poeni am les plant a’u haddysg;
 • unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

O ddechrau’r pandemig Covid-19, mae’r trydydd sector wedi bod yn arwain y ffordd yn lleol wrth ddarparu cefnogaeth i grwpiau ac unigolion bregus ac i’r rhai sy’n amharod i gael mynediad i wasanaethau cyhoeddus, bod hynny rhag ofn y firws neu’n osgoi rhoi pwysau ar y GIG.

Gyda mwyafrif y gwasanaethau ar gael dros y ffôn ac ar-lein, mae pobl mewn angen dal wedi cael mynediad i weithgareddau cyfeillio, cymorth cymheiriaid a gweithgareddau therapiwtig. Mae ymateb ysgubol y cyhoedd i’r alwad am weithredu gwirfoddolwyr wedi helpu i gryfhau grwpiau a sefydliadau lleol i barhau i gefnogi eu defnyddwyr gwasanaeth a’u haelodau.

Beth yw eich meddyliau am ddarpariaeth iechyd meddwl dros y flwyddyn ddiwethaf?

Mae Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Cwm Taf Hŷn Kirsty Smith yn cynnal ymarfer cwmpasu i ddarpariaeth iechyd meddwl ar draws Cwm Taf Morgannwg (ardaloedd Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Pen-y-bont ar Ogwr) ar ran y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.  Darganfyddwch fwy yma


Sut alla i edrych ar ôl fy iechyd meddwl a lles?

Mae’r cyfnod rydyn ni’n byw drwyddo yn anodd i lawer. Gall gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles fod yn fwy heriol na’r arfer oherwydd pryderon gwaith neu ariannol a methu â gweld ffrindiau a theulu fel y byddech chi fel arfer.

Mae llawer o bobl wedi teimlo’n drist, dan straen, yn ddryslyd, yn ofnus neu’n flin yn ystod y pandemig. Os oes gennych bryderon, ceisiwch siarad ag eraill yn hytrach nag ddelio â nhw ar eich pen eich hun.

Ewch i llyw.cymru/iach-a-diogel/iechyd-meddwyl

Sut wyt ti? Sut bynnag wyt ti’n teimlo, mae cymorth ar gael 24/7.
Galw 0800 132737, neu tecstio ‘help’ i 81066


Gofalwch eich lles meddyliol

Yn teimlo’n isel neu’n bryderus? Mae help ychwanegol ar gyfer eich lles meddyliol ar gael ledled Cymru, ar-lein a dros y ffôn. Edrychwch yma am adnoddau sy’n ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad arnoch, i weld beth all helpu heddiw.


Cysylltiadau cymorth iechyd meddwl

Os ydych chi’n poeni am eich iechyd meddwl, dylech ymweld â’ch meddyg teulu yn gyntaf sy’n gallu trin rhai cyflyrau iechyd meddwl llai cymhleth ac a fydd yn gallu rhagnodi unrhyw feddyginiaeth efallai bydd angen.

Bi-Polar UK (cefnogi pobl ag Anhwylder Deubegwn) 

C.A.LL. – Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Cwm Taf Morgannwg Mind

DAN 24/7 (Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru)

Platfform (Gofal gynt)

Gofal (annibyniaeth ac adferiad)

Hafal (elusen iechyd meddwl)

Mental Health Matters Wales (gwasanaethau iechyd meddwl a lles)

NewLink Wales (Ogwr DASH yn flaenorol – cyffuriau ac alcohol)

Meddyg Teulu tu allan i oriau – Ff: 0330 123 9180

Samaritans (Llinell cymorth emosiynol 24/7)

Saneline (cefnogaeth tu allan i oriau)

Gwasanaethau Cymdeithasol (oriau swyddfa) – Ff: 01656 642279
Gwasanaethau Cymdeithasol (tu allan i oriau) – Ff: 01443 849944

Tŷ Elis (gwasanaethau cwnsela)

WCADA (cyffuriau ac alcohol)


Gwybodaeth gwefan hunangymorth

Hefyd, mae yna llawer o ddeunyddiau hunangymorth ar gael. I ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rheolaeth dros faterion fel alcohol, cam-drin, pryder, iselder ysbryd, profedigaeth, hwyliau isel ac ati.

Darllenwch fwy ar y wefan hunangymorth

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials