Beth rydyn ni’n ei wneud

Swyddfeydd ar gau i ymwelwyr oherwydd cyngor cyfredol ar Coronafirws

Tra bod ein swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd, rydym yn dal i weithio’n galed ac mae modd cysylltu trwy fideo, e-bost a ffôn o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9yb – 5yh (4.30pm ddydd Gwener). Ff: 01656 810400 E: bavo@bavo.org.uk

Rydym hefyd yn gweithredu gwasanaeth y tu allan o oriau ‘Arhoswch yn Iach Gartref’ gyda’r nos rhwng 5 – 8pm a phenwythnosau 9yb – 8yh ar gyfer pobl sy’n wirioneddol wedi’i ynysu. Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu i gysylltu pobl ag adnoddau cymunedol a grwpiau a all ddarparu cymorth. Ffoniwch: 07851 248576.


BAVO office front

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn darparu cefnogaeth a chymorth AM DDIM i’r holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol, nid-er-elw a mentrau cymdeithasol sy’n aelodau yn ein hardal.

Ein nod yw darparu cefnogaeth, arweiniad, cymorth ymarferol a gwybodaeth i grwpiau sector gwirfoddol lleol i ddatblygu sgiliau, gwasanaethau a gweithgareddau, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar draws ystod eang o faterion yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Rydym yn sefydliad aelodaeth rad ac am ddim sy’n agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn rhan o rwydwaith cymorth cenedlaethol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). BAVO oedd y cyngor gwirfoddol sirol cyntaf yng Nghymru i gyflawni’r Elusen Ymddiried (yn flaenorol marc ansawdd PQASSO Rhifyn 4). Mae’r wobr bwysig hon a gymeradwywyd gan y Comisiwn Elusennau, yn arwydd bod sefydliad wedi’i asesu’n allanol ac wedi cyflawni lefel gydnabyddedig o ansawdd ar gyfer rhedeg sefydliad effeithiol.

Gweler ein Polisi Diogelu Data (yn cydymffurfio â GDPR) yma


Ein datganiad cenhadaeth:

Pwrpas BAVO yw cefnogi, annog a hyrwyddo datblygiad sector gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n effeithiol ac yn effeithlon, yn wybodus ac yn ddylanwadol ac yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.


Gwerthoedd BAVO:

Mae gwaith BAVO yn cael ei arwain gan set o werthoedd sy’n helpu i bennu blaenoriaethau ac arddull gyffredinol o weithio. Rydym yn cydnabod bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn amrywiol a bod gan bawb yr hawl i gyfle cyfartal ac i wneud cyfraniad i’w cymuned.


Ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n elusen, neu a ydych am ddechrau un?

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes angen mwy o wirfoddolwyr arnoch?

Ydych am gwrdd â grwpiau o’r un anian?

A oes angen help arnoch i ddatrys problem?

Trwy ddod yn aelod o BAVO, gallwn helpu gyda bron unrhyw beth sydd ei angen arnoch:

 • Cychwyn a rheoli grŵp gwirfoddol / cymunedol;
 • Cofrestriad elusen / CIO;
 • Materion cyflogaeth ac adnoddau dynol;
 • Cymorth cyllido a chodi arian;
 • Cyfleoedd rhwydweithio;
 • Gwirfoddoli a recriwtio;
 • Rheoli dros dro a phrosiect;
 • Materion llywodraethu a dogfennau llywodraethu;
 • Ymgynghoriaeth;
 • Datblygu polisi;
 • Marchnata a’r cyfryngau;
 • Hyfforddiant pwrpasol;
 • Man cyfarfod;
 • Llungopïo;
 • Llogi offer;
 • Cynllunio ac ysgrifennu cynnig.

Mae aelodaeth i BAVO AM DDIM!

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod o BAVO


Polisi Diogelu BAVO

Mae ein sefydliad wedi ymrwymo i gadw pobl yn ddiogel rhag niwed. Rydym yn gweithio gyda grwpiau defnyddiwr gwasanaeth ac unigolion a allai fod mewn perygl oherwydd oedran, salwch, anabledd neu fregusrwydd arall. Rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau sy’n lleihau risg ac sydd mor ddiogel ag y gallwn eu gwneud.

Ein nod yw amddiffyn ein defnyddwyr gwasanaeth rhag niwed neu gamdriniaeth, atal nam ar iechyd neu ddatblygiad, sicrhau y darperir gofal diogel ac effeithiol, hyrwyddo cyfleoedd bywyd pobl a sicrhau bod plant yn dod yn oedolion yn llwyddiannus.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol / cenedlaethol eraill i roi gweithdrefnau priodol ar waith ar gyfer adrodd, gwneud atgyfeiriadau, cyrchu hyfforddiant a chymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Rydym yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys gofynion Rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2016 a gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru.

Darllenwch bolisi Diogelu BAVO yma


Gofodau swyddfa i’w rhentu i aelodau

Gall aelodau BAVO rentu gofod swyddfa yn ein Prif Swyddfa ym Maesteg ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant, darparu gwasanaeth neu sesiynau allgymorth.


Polisi a gweithdrefnau cwynion

Mae BAVO wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i bawb yr ydym yn delio â nhw. Er mwyn cyflawni hyn, mae’n bwysig ein bod yn gwrando ac yn ymateb i farn pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Trwy ymateb yn brydlon a dysgu’n positif  o’r adborth rydym yn dysgu o’n gamgymeriadau ac yn gwella ein gwasanaethau’n barhaus.

Cymerwch gip ar ein Polisi a’n Gweithdrefnau Cwynion yma


Rhybudd preifatrwydd i gyflenwyr

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i BAVO esbonio i’n cyflenwyr pam ein bod yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, sut rydym yn bwriadu defnyddio’r wybodaeth honno ac a fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw un arall.

Dadlwythwch ein hysbysiad preifatrwydd i gyflenwyr yma


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials