Beth rydyn ni’n ei wneud

 

BAVO office front

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn darparu cefnogaeth a chymorth AM DDIM i’r holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol, nid-er-elw a mentrau cymdeithasol sy’n aelodau yn ein hardal.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar greu cymunedau cysylltiedig, cydlynus a dyfeisgar lle mae pobl yn datblygu ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth, yn gallu cael mynediad at yr help a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gynnal iechyd da a bywydau hapus.

Rydym yn cymryd dull ‘seiliedig ar gryfder, sy’n seiliedig ar asedau’ sy’n golygu nad ydym yn canolbwyntio ar ddiffygion nac amddifadedd, rydym yn annog pobl a chymunedau i gydnabod a gweithio gyda’r pethau cadarnhaol yn eu hardal, megis y bobl, adeiladau a thir – gall cymunedau weithredu mewn gwirionedd ar yr hyn sy’n wirioneddol bwysig yn eu tpio, ac rydym yma i helpu pob cam o’r ffordd.

Mae BAVO yn darparu cefnogaeth, arweiniad, cymorth ymarferol a gwybodaeth i grwpiau sector gwirfoddol lleol i ddatblygu sgiliau, gwasanaethau a gweithgareddau, gan sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar draws ystod eang o faterion yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Ein prif feysydd gwaith yw:

 • Cyngor – cefnogi grwpiau gyda gwybodaeth, rhwydweithio, cefnogaeth cymheiriaid, hyfforddiant, digwyddiadau a chyllid.
 • Gwirfoddoli – cefnogi gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol.
 • Lles – cefnogi pobl i wella eu hiechyd a’u lles drwy ein gwasanaeth Navigator
 • Cydweithio – cydweithio, meithrin cysylltiadau â grwpiau o’r un anian a phartneriaid yn y sector cyhoeddus/gwasanaeth i ychwanegu gwerth, buddsoddi a chefnogi gwasanaethau a gweithgareddau ataliol cynaliadwy a arweinir gan y gymuned

Rydym yn sefydliad aelodaeth rad ac am ddim sy’n agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sydd wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn rhan o seilwaith cenedlaethol o’r enw ‘Cymorth Trydydd Sector Cymru’, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn sicr o ansawdd ar draws nifer o feysydd gwaith ac yn dal y ‘Marc Elusen Dibynadwy’

Gweler ein Polisi Diogelu Data (yn cydymffurfio â GDPR) yma


Ein datganiad cenhadaeth:

Pwrpas BAVO yw cefnogi, annog a hyrwyddo datblygiad sector gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n effeithiol ac yn effeithlon, yn wybodus ac yn ddylanwadol ac yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.


Gwerthoedd BAVO:

Mae gwaith BAVO yn cael ei arwain gan set o werthoedd sy’n helpu i bennu blaenoriaethau ac arddull gyffredinol o weithio. Rydym yn cydnabod bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn amrywiol a bod gan bawb yr hawl i gyfle cyfartal ac i wneud cyfraniad i’w cymuned.


Ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n elusen, neu a ydych am ddechrau un?

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes angen mwy o wirfoddolwyr arnoch?

Ydych am gwrdd â grwpiau o’r un anian?

A oes angen help arnoch i ddatrys problem?

Trwy ddod yn aelod o BAVO, gallwn helpu gyda bron unrhyw beth sydd ei angen arnoch:

 • Cychwyn a rheoli grŵp gwirfoddol / cymunedol;
 • Cofrestriad elusen / CIO;
 • Materion cyflogaeth ac adnoddau dynol;
 • Cymorth cyllido a chodi arian;
 • Cyfleoedd rhwydweithio;
 • Gwirfoddoli a recriwtio;
 • Rheoli dros dro a phrosiect;
 • Materion llywodraethu a dogfennau llywodraethu;
 • Ymgynghoriaeth;
 • Datblygu polisi;
 • Marchnata a’r cyfryngau;
 • Hyfforddiant pwrpasol;
 • Man cyfarfod;
 • Llungopïo;
 • Llogi offer;
 • Cynllunio ac ysgrifennu cynnig.

Mae aelodaeth i BAVO AM DDIM!

Darganfyddwch fwy am ddod yn aelod o BAVO


Polisi Diogelu BAVO

Mae ein sefydliad wedi ymrwymo i gadw pobl yn ddiogel rhag niwed. Rydym yn gweithio gyda grwpiau defnyddiwr gwasanaeth ac unigolion a allai fod mewn perygl oherwydd oedran, salwch, anabledd neu fregusrwydd arall. Rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau sy’n lleihau risg ac sydd mor ddiogel ag y gallwn eu gwneud.

Ein nod yw amddiffyn ein defnyddwyr gwasanaeth rhag niwed neu gamdriniaeth, atal nam ar iechyd neu ddatblygiad, sicrhau y darperir gofal diogel ac effeithiol, hyrwyddo cyfleoedd bywyd pobl a sicrhau bod plant yn dod yn oedolion yn llwyddiannus.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol / cenedlaethol eraill i roi gweithdrefnau priodol ar waith ar gyfer adrodd, gwneud atgyfeiriadau, cyrchu hyfforddiant a chymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Rydym yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys gofynion Rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2016 a gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru.

Darllenwch bolisi Diogelu BAVO yma


Gofodau swyddfa i’w rhentu i aelodau

Gall aelodau BAVO rentu gofod swyddfa yn ein Prif Swyddfa ym Maesteg ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant, darparu gwasanaethau neu sesiynau allgymorth. Mae gennym hefyd offer cyfarfod hybrid ar gael.


Polisi a gweithdrefnau cwynion

Mae BAVO wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i bawb yr ydym yn delio â nhw. Er mwyn cyflawni hyn, mae’n bwysig ein bod yn gwrando ac yn ymateb i farn pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Trwy ymateb yn brydlon a dysgu’n positif  o’r adborth rydym yn dysgu o’n gamgymeriadau ac yn gwella ein gwasanaethau’n barhaus.

Cymerwch gip ar ein Polisi a’n Gweithdrefnau Cwynion yma


Rhybudd preifatrwydd i gyflenwyr

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i BAVO esbonio i’n cyflenwyr pam ein bod yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, sut rydym yn bwriadu defnyddio’r wybodaeth honno ac a fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw un arall.

Dadlwythwch ein hysbysiad preifatrwydd i gyflenwyr yma


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award