Hyfforddiant lleol a rhanbarthol

P’un a ydych chi’n weithiwr neu’n wirfoddolwr trydydd sector, mae yna amryw eang o gyrsiau a dysgu ar-lein ar gael i’ch helpu chi i redeg eich sefydliad yn fwy effeithiol a hefyd i ddatblygu eich hyder, eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Edrychwch isodGwneud gwybodaeth yn hawdd ei darllen a’i deall

Hyfforddiant ar-lein Anabledd Dysgu Cymru trwy Zoom
23 Mehefin, 8 Gorffennaf, 15 Medi, 14 Hydref 2021
10 am i 12.30 pm

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich cyflwyno i hanfodion gwneud gwybodaeth yn hawdd ei darllen a’i deall i bobl ag anabledd dysgu. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd am wneud eu gwybodaeth ysgrifenedig yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl ag anabledd dysgu. Am fanylion pellach ac i archebu’ch lle, cliciwch ar y dyddiadau uchod.


Pam ddylech chi garu data?

Hyfforddiant WCVA
24 Mehefin 2021 o 9.30am – 12.30pm
Cyflwynir trwy gyfrwng y Saesneg

Sut i gasglu, deall a manteisio ar ddata i wneud i’ch sefydliad hedfan! Ni fu casglu a defnyddio data cefnogwyr yn effeithiol iawn erioed yn bwysicach yn y sectorau Diwylliannol a Threftadaeth – dysgwch sut ar y cwrs hwn. Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle yma.


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Trefnwyd gan Bridgend Inclusive Network Group – BING
Dydd Iau 24 Mehefin rhwng 11am a hanner dydd neu ddydd Iau 24 Mehefin rhwng 7 – 8pm

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Rithwir Ar-lein AM DDIM ar gyfer grwpiau cymunedol lleol, elusennau, clybiau chwaraeon a sefydliadau dielw sy’n darparu gwasanaethau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dysgwch am sut mae Awtistiaeth yn effeithio ar bobl a’r hyn y gallwch chi ei wneud i gefnogi yn eich sefydliad.

I archebu’ch lle AM ​​DDIM a derbyn y ddolen ZOOM e-bost: Bridgendinclusivenetworkgroup@outlook.com


Rheoli prosiect

Hyfforddiant CGGC
5, 8 a 13 Gorffennaf 2021
Cyflwynir trwy gyfrwng y Saesneg

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu a rheoli prosiectau fel rhan o’u gwaith bob dydd. Darllenwch fwy ac archebwch eich lle yma


Cefnogi Gofalwyr – Gweithdai Rhanbarth Cwm Taf Morgannwg

8 Gorffennaf 2021 rhwng 10 – 11.30am
10 Medi 2021 o 10 – 11.3oam
8 Tachwedd 2021 rhwng 2 – 3.30pm
8 Chwefror 2022 rhwng 2 – 3.30pm

Gweithdy AM DDIM i unigolion a gwasanaethau sy’n cefnogi gofalwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Nodau allweddol yr hyfforddiant yw:

 • codi ymwybyddiaeth o bwy yw gofalwyr;
 • cynyddu adnabod gofalwyr di-dâl;
 • eich galluogi i ymgysylltu’n rhagweithiol â gofalwyr;
 • gwella mynediad at wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr.

Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle am ddim yma


Trin gloywi undydd â llaw

Hyfforddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
13 Gorffennaf neu 29 Gorffennaf 2021
Trem Y Mor, Bettws
Dyddiad cau ceisiadau: bedair wythnos cyn y cwrs
Cost: AM DDIM i sefydliadau gwirfoddol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â phynciau a gyflwynir gan Gynllun Pasbort Trin Llawlyfr Cymru i gyd a’i nod yw adnewyddu dealltwriaeth cyfranogwyr o drin â llaw.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth yma. Cofrestrwch ar gyfer y cwrs yma.


Cyflwyniad i ddiogelu yn y sector gwirfoddol

Hyfforddiant CGGC
14 Gorffennaf 2021 rhwng 10am a 12.30pm
Cyflwynir trwy gyfrwng y Saesneg

Darganfyddwch am feysydd allweddol diogelu ac arfer da i sefydliadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Darganfyddwch fwy neu archebwch nawr


Trin gloywi undydd â llaw

29 Gorffennaf 2021
Trem Y Mor, Bettws
Dyddiad cau ceisiadau: bedair wythnos cyn y cwrs
Cost: AM DDIM i sefydliadau gwirfoddol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â phynciau a gyflwynir gan Gynllun Pasbort Trin Llawlyfr Cymru i gyd a’i nod yw adnewyddu dealltwriaeth cyfranogwyr o drin â llaw.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth yma. Cofrestrwch ar gyfer y cwrs yma.


Hwb Gwybodaeth

Os ydych chi’n gweithio yn y sector gwirfoddol yng Nghymru mae’r Hwb Gwybodaeth newydd yn rhoi mynediad hawdd i chi i ystod o wybodaeth ar-lein, rhwydweithio a dysgu.

Cofrestrwch am ddim yma


Hyfforddiant CGGC

Ar hyn o bryd mae CGGC yn atal yr holl hyfforddiant a digwyddiadau wyneb i wyneb, ond bydd yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Mae eu rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch sefydliad i redeg yn fwy effeithiol a hefyd datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un a ydych chi’n weithiwr neu’n wirfoddolwr.

Darganfyddwch fwy am raglen hyfforddi WCVA yma

Gallwch hefyd edrych ar gyrsiau hyfforddi sydd ar gael mewn Cynghorau Gwirfoddol Sirol eraill yn Ne Cymru yn:

C3SC
GVS
Interlink RCT
CVS Castell-nedd Port Talbot
CVS Abertawe
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tydfil


Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Cyflwyniad i Gwrs Cadw Gwenyn

Os ydych chi erioed wedi ystyried cadw gwenyn ond yn ansicr ble i ddechrau neu heb yr hyder i wneud hynny, gall y cwrs hwn helpu! Dysgwch am y nythfa gwenyn mêl, ymwelwch â’u Gardd Gwenyn a gwisg siwt gwenyn, agorwch gwch gwenyn a dangos i’w deiliaid – gan gynnwys dronau, gweithwyr a’r frenhines.

Bydd un lle ar bob un o’u cyrsiau oedolion yn cael cymhorthdal ​​llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i’r prosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr atgyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk Wedi’i gynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Botanic Garden.


Mae sesiynau’n cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am gymorth ar gael i weithiwr rheng flaen

Sesiynau ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ledled Cymru, gan ddechrau ym mis Ionawr 2021 ac yn parhau trwy’r flwyddyn.

Nod prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru – Tais – yw cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth pobl sydd mewn cysylltiad o ddydd i ddydd, boed yn gyflogedig neu’n wirfoddol, gyda theuluoedd a allai fod angen cymorth ychwanegol.

Bydd y sesiynau tair awr o hyd, a fydd yn rhyngweithiol iawn, yn cael eu cefnogi gan becyn gwybodaeth byr, ac, i’r rhai sydd ei eisiau, mynediad am ddim i gyrsiau e-ddysgu manylach am y system fudd-daliadau a sut mae’n gweithio.

Mae gwefan Tais yn rhoi mwy o fanylion ac yn caniatáu i bobl gofrestru, yn unigol, ar gyfer sesiynau. Mae’r wefan yn www.dangos.wales a www.dangos.cymru

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sesiynau mewnol, e-bostiwch: info@dangos.cymru neu info@dangos.wales


Oeddech chi’n gwybod y gall gwirfoddolwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fynychu hyfforddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am ddim?

Mae’r cyrsiau’n cynnwys:

 • Cymorth Cyntaf Sylfaenol;
 • Rheoli Heintiau;
 • Ymwybyddiaeth Meddyginiaeth;
 • Gloywi Trin â Llaw;
 • Pasbort Trin â Llaw.

Cysylltwch â: SCWDP@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643228 i gofrestru.


Sesiynau ar-lein y Cymoedd

Mae Valleys Steps yn cynnal sesiynau ar-lein i ddod ag Ymwybyddiaeth Ofalgar a rheoli straen i’ch cartrefi. Sylwch, mae’r sesiynau hyn yn addas ar gyfer y rhai sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Am fanylion pellach ac i archebu’ch lle, darllenwch fwy yma.


Gall Talk Training gynnig cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i chi sydd wedi’i ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru

Yn yr amseroedd ansicr hyn, os ydych chi’n gyflogedig ac eisiau gwella’ch rhagolygon gyrfa, ond nad oes gennych amser i astudio yn y coleg, dyma rai cymwysterau wedi’u hariannu’n llawn y mae gennych hawl i’w derbyn gan Lywodraeth Cymru. Y meini prawf yw eich bod yn gweithio yng Nghymru, yn gyflogedig llawn, yn gweithio dros 20 awr yr wythnos ac nad oes gennych arian uniongyrchol eisoes. Os credwch eich bod yn cwrdd â’r meini prawf hyn, mae’r cymwysterau canlynol ar gael:

 • Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) – Lefelau 4 a 5;
 • Rheoli Prosiectau – Lefel 4;
 • Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau – Lefel 4;
 • Gweinyddu Busnes – Lefel 4;
 • Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau – Lefel 4

I gael mwy o fanylion am y cymwysterau hyn a ariennir, cysylltwch ag Ali Yilmaz o Talk Training ar 07772256256 neu e-bostiwch: ayilmaz@talktraining.co.uk


Lansio Carers UK’s Dysgu ar gyfer Byw yng Nghymru

Mae Carers UK wedi lansio ei arloesedd digidol dwyieithog diweddaraf ar gyfer gofalwyr di-dâl yng Nghymru, mewn ymdrech i gydnabod eu sgiliau a’u profiad gwerthfawr.

Dysgu ar gyfer byw (fersiwn Gymraeg)

Mae’r cwrs yn cymryd tua dwy awr i’w gwblhau a gall cyfranogwyr stopio a dechrau cwblhau’r cwrs pryd bynnag sy’n gyfleus. Ar ôl ei gwblhau, bydd cyfranogwyr yn derbyn bathodyn digidol y gellir ei rannu gyda chyflogwyr.


TrusteElearning – gwefan e-ddysgu

Cynhyrchwyd y wefan e-ddysgu hon gan Community Action Suffolk i roi mynediad hawdd i system hyfforddi cyflymder hunan i Ymddiriedolwyr. Yn ogystal â darparu hyfforddiant, fe welwch fod y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth gyfeirio ddefnyddiol.

Mae’r Charity Commission yn cefnogi’r cynnyrch hwn fel teclyn rhagorol i helpu i gynyddu hunanddibyniaeth a gwytnwch elusennol. Darllenwch fwy am TrusteElearning


Pecyn Cymorth Tosturi Samariaid

Mae eu Pecyn Cymorth Tosturi yn plethu i’r sesiynau neu’n cyflwyno ar ei phen ei hun. Mae wedi’i anelu at oedolion yn ogystal â myfyrwyr i ddysgu hyder mewn cael sgyrsiau anodd ynghylch hunanladdiad. Darganfyddwch fwy am Becyn Cymorth Tosturi’r Samariaid yma

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials