Diogelu

Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob sefydliad trydydd sector, yn enwedig y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae diogelu yn rhan werthfawr o fframwaith llywodraethu sefydliad. Mae’n cysylltu gyda:

 • iechyd a diogelwch;
 • recriwtio, datblygu a chadw staff;
 • sicrhau ansawdd;
 • cyllid.

Pam mae diogelu yn bwysig?

 • Mae gan sefydliadau sy’n gweithio gyda grwpiau sydd mewn perygl (e.e. plant ac oedolion sydd mewn perygl) gyfrifoldebau cyfreithiol i sicrhau diogelu;
 • Cyflwynodd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) ddull partneriaeth effeithiol, gryf a cadarn i ddiogelu, mae rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth o fewn eu gallu, er mwyn sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth;
 • Mae’r Comisiwn Elusennau. yn ystyried diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol i bob elusen, nid dim ond y rhai sy’n gweithio yn draddodiadol gyda grwpiau sy’n agored i niwed.

Diweddarwch eich polisi Diogelu ar gyfer Covid-19

Mae WCVA wedi cynhyrchu rhestr wirio ddefnyddiol i’ch helpu chi i gadw’ch polisi’n effeithiol ac yn gyfredol.

Gallwch ei gyrchu yma.


Nodyn i’ch atgoffa: Mae gan Gymru weithdrefnau Diogelu newydd

Rhaid i elusennau a sefydliadau’r sector gwirfoddol fod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau diogelu cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru a lansiwyd ym mis Tachwedd 2019.

Mae’r gweithdrefnau’n manylu ar y rolau a’r cyfrifoldebau hanfodol i ymarferwyr i sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a’u hesgeuluso. Fe’u dyluniwyd i safoni arfer ledled Cymru a helpu ymarferwyr i gymhwyso’r canllawiau statudol yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Gallwch gyrchu’r gweithdrefnau newydd yma

Mae’r gweithdrefnau hefyd ar gael fel ap defnyddiol am ddim y gellir ei lawrlwytho i’ch ffôn. Mae’r ap ar gael gan Google Play ac Apple.


Diogelu plant rhag camfanteisio rhywiol ar blant

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Ecsbloetio Rhywiol Plant 18 Mawrth 2021, cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Ddatganiad Ysgrifenedig yn cyhoeddi cyhoeddi ‘Working Together to Safeguard People, Cyfrol 7 – Canllawiau Statudol yn amddiffyn plant rhag camfanteisio’n rhywiol ar blant’.


Arferion diogelu a rheoli da

Rhaid i les plant ac oedolion sydd mewn perygl fod yn brif ystyriaeth unrhyw sefydliad gwirfoddol os yw waith yn dod i mewn i gysylltiad â phobl agored i niwed. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth wella bywydau pobl sy’n agored i niwed, ond nid yw pob gwirfoddolwr yn addas ar gyfer y math hwn o waith, ac ar adegau, gallant fod yn fygythiad. Mae hyn yn golygu cynnal asesiadau risg ar gyfer gwaith sy’n cynnwys pobl agored i niwed, mabwysiadu arferion gwaith diogel i helpu i leihau risg, cael arferion recriwtio a dethol da a systemau goruchwylio cadarn.

Arferion Diogelu a Rheoli Da


Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio peth o amser yn ystyried sut y gallant nhw weithio yn eich sefydliad. Mae’n hanfodol i’r sefydliad darganfod tasgau sy’n briodol i’r gwirfoddolwr eu cyflawni, cyn y broses recriwtio a dethol. Gan nad yw gwirfoddolwyr yn cymryd lle gweithwyr cyflogedig, dylid eu hystyried yn ategu’r rôl, gan ddod â gwerth ychwanegol i’r sefydliad.

Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr


Adnoddau diogelu NCVO

Yn ddiweddar, mae’r Cyngor Cenedlaethol y Sefydliadau Gwirfoddol (NCVO) wedi lansio amryw o adnoddau diogelu, wedi’u chefnogi gan sefydliadau eraill. Ariannwyd yr adnoddau ar y cyd gan yr Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch adnoddau NCVO yma

Darganfyddwch fwy am riportio digwyddiadau difrifol yn eich elusen fel ymddiriedolwr

Darganfyddwch fwy am riportio camwedd difrifol mewn elusen fel gweithiwr neu wirfoddolwr


Taflenni Canllawiau DBS wedi’u diweddaru

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) wedi diweddaru ei daflenni canllaw.

Mae yna amryw o daflenni eraill sy’n ymwneud â rolau penodol.


Gall BAVO eich helpu chi

Gallwn helpu eich sefydliad i sefydlu arferion rheoli diogelu da a chynnig hyfforddiant Diogelu Pobl (Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan).

Yn ogystal, BAVO yw’r cyswllt trydydd sector â’r Bwrdd Gweithredol Diogelu.

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award