Ein hyfforddiant

Cofiwch … mae aelodau BAVO yn cael prisiau rhatach!

Mae BAVO yn cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel yr ydych CHI eisiau, lle ych CHI eisiau, am bris y gallwch CHI fforddio. Gallwn deilwra ein hyfforddiant i ddiwallu anghenion eich sefydliad (mawr neu fach), gan gynnig cyngor a chefnogaeth i’ch staff. Rydym hefyd yn cynnig dysgu anffurfiol trwy gymorth datblygu ar gyfer grwpiau newydd a bach ac ar gyfer sefydliadau mwy sy’n wynebu newid neu her.

Sylwch – mae’n bwysig iawn i ni sicrhau eich bod chi’n gallu cyrchu ein hyfforddiant, sesiynau briffio a gweithdai cyfeillgar ar-lein. Os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hyn byddwn yn hapus iawn i’ch helpu chi i ddysgu, un i un, dros y ffôn, sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap am ddim Zoom i gymryd rhan. Rhowch wybod i ni os oes angen y gefnogaeth hon arnoch chi trwy gysylltu â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Hyfforddiant ar alw yn BAVO

Gall BAVO nawr ddarparu hyfforddiant ar alw yn yr holl bynciau hyn!

Rhowch wybod i ni a chyn gynted ag y bydd gennym chwech neu fwy o enwau gallwn drefnu’r lleoliad, yr amser a’r dyddiad o amgylch eich anghenion!


Siaradwch â ni!

  • A oes gan eich grŵp angen hyfforddi penodol?
  • A fyddai’ch sefydliad yn elwa o ddadansoddiad anghenion hyfforddi?
  • Hoffech chi roi’r arweiniad neu’r dogfennau llywodraethu diweddaraf, statws elusennol neu statws gwmni neu rolau a chyfrifoldebau i ymddiriedolwyr?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!


Mae Hwb Gwybodaeth yn rhoi mynediad hawdd i wybodaeth ar-lein, rhwydweithio a dysgu i sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru

Mae partneriaid Cymorth Trydydd Sector Cymru wedi lansio banc newydd o wybodaeth ar-lein ac adnoddau dysgu ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae Hwb Gwybodaeth yn offeryn hawdd i ddefnyddio i helpu sefydliadau gwirfoddol i uwchsgilio, dysgu a chael gafael ar wybodaeth o ansawdd uchel am feysydd allweddol fel rhedeg eich sefydliad, gwirfoddoli, cyllido a dylanwadu.

Yn ogystal â detholiad o daflenni gwybodaeth a chyrsiau ar-lein, mae Hwb Gwybodaeth hefyd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio â chyfoedion a chael trafodaethau ar bynciau sy’n bwysig i chi. Mae’n hollol rad ac am ddim i’w ddefnyddio i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, neu i’r rheini sydd am gymryd rhan yn y trydydd sector am y tro cyntaf.

Er mwyn manteisio ar yr Hwb Gwybodaeth newydd, cofrestrwch ar thirdsectorsupport.wales


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 

  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials