Dewch yn wirfoddolwr

Ydych chi wedi meddwl am wirfoddoli ar brosiect lleol?

Pethau i feddwl amdanynt cyn i chi wirfoddoli…

 • Sawl awr ydych chi eisiau gwirfoddoli bob wythnos neu fis?
 • Pa ddiwrnod hoffech chi wirfoddoli?
 • Hoffech chi gael mynediad at hyfforddiant a datblygu sgiliau newydd neu sgiliau presennol?
 • Oes gennych chi’r sgiliau a’r profiadau bywyd a fyddai o fudd i sefydliad gwirfoddol?

Rydym yn darparu adnodd un-stop o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar amryw o wirfoddoli i weddu i bob oedran a gallu

Mae gennym dros 300 o sefydliadau gwirfoddol wedi cofrestru gyda ni, sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli. Dywedwch wrthym beth mae gennych ddiddordeb ynddo a byddwn yn dod o hyd i baru! Mae gennym lawer o swyddi gwag ar ein llyfrau fel manwerthu, gwaith ieuenctid, cymorth cymheiriaid, grwpiau iechyd drwodd i Gyfarwyddwyr Bwrdd.

Mae yna lawer o gyfleoedd, o waith gweinyddol i yrru, cadwraeth i addysg. Gallwch weithio gyda llawer o wahanol sefydliadau a phobl yn eich ardal ac mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n cynnig hyfforddiant ac yn talu treuliau parod.


Am y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf, cliciwch ar ein platfform digidol

Mae gan bartneriaid Cymorth Trydydd Sector Cymru (gan gynnwys BAVO) lwyfan gwirfoddoli digidol cyffrous sydd AM DDIM i wirfoddolwyr ei ddefnyddio. Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd trwy chwilio am eiriau allweddol neu yn ôl pellter o’ch lleoliad. Gall gwirfoddolwyr gofnodi’r oriau a’r sgiliau rydych chi’n eu hennill trwy wirfoddoli a byddwch chi’n derbyn bathodynnau digidol ar gyfer gwirfoddoli 50, 100, 200, 500 a 1,000 awr.

Mae cofrestru’n syml a bydd y wefan yn atgoffa gwirfoddolwyr o’r ymrwymiadau sy’n dod lan yn ogystal â bod yn gofnod o’r hyn rydych wedi’i gyflawni, yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer diweddaru eich CV!

I gofrestru ar adran BAVO ar y wefan, ewch i Bridgend.volunteering-wales.net


Cymerwch gip ar ein hadnodd defnyddiol os ydych chi’n meddwl am wirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn cynnwys rhywfaint o ymrwymiad a chyfrifoldeb personol ond mae hefyd yn dod ag ymdeimlad o lwyddiant a chyflawniad. Beth bynnag eich rhesymau am wirfoddoli, y cyngor pwysicaf y gallwch ei roi yw mwynhau’r hyn rydych chi’n ei wneud.

Meddwl am wirfoddoli? Cymerwch gip ar ein taflen wybodaeth yma


Sheldon VolunteerYn galw pobl ifanc o dan 25 oed!

Am ymuno â’n Panel Cyllido?

Rydym yn cynnig y cyfle i bobl ifanc o dan 25 oed fod yn rhan o’r Panel Cyllido dan Arweiniad Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n helpu i fynd trwy’r ceisiadau cyllido a dderbyniwn gan sefydliadau sy’n edrych i ddatblygu mwy o gyfleoedd wirfoddoli ymhlith pobl ifanc.

Mae Sheldon yn gwirfoddoli i Banel Arweiniad Ieuenctid Pen-y-bont. Dywedodd: “Rwy’n rhan o banel ieuenctid sy’n dyrannu cyllid i wahanol elusennau a sefydliadau er mwyn eu helpu i gyflawni eu cynlluniau i helpu a chynnwys pobl ifanc.

“Byddwn yn annog pobl ifanc i ymuno 100%, maent yn grŵp hyfryd o bobl ifanc, rydym yn hamddenol, wedi ymlacio ac nid yw’n ymrwymiad mawr.”

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

 


Y newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Dal i fyny gyda’n newyddion gwirfoddoli diweddaraf trwy ymweld â’n tudalen newyddion yma


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award