Ymgynghoriadau

Peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud ar wasanaethau’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n effeithio arnoch chi a’ch sefydliad.


Arolwg Dyfodol Sector Gwirfoddol CGGC

Mae CGGC wedi ffurfio partneriaeth â Futurice mewn prosiect cyffrous i gyd-ddylunio gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a fydd yn helpu i lunio ein strategaeth 5 mlynedd.

Byddent yn gwerthfawrogi 5-10 munud o’ch amser i lenwi eu harolwg ymchwil byr yma.

Bydd eich mewnbwn nawr yn chwarae rhan ddylanwadol yn ein hymchwil i bynciau, tueddiadau a blaenoriaethau allweddol ar gyfer y sector gwirfoddol.


Gweithgarwch Rhagnodi Cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles wedi gofyn i Iechyd Cyhoeddus Cymru gwmpasu’r gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol ledled Cymru. Mae hyn yn rhan o weithgareddau grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidog. Mae Is-adran Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn adolygu’r sefyllfa bresennol o ran rhagnodi cymdeithasol ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Data Cymru yn cynnal arolwg ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol De Cymru . Bydd canfyddiadau’r arolwg yn llywio argymhellion ynghylch datblygu model rhagnodi cymdeithasol cenedlaethol. Mae hwn yn gyfle i chi ddweud eich dweud yma. Dylai gymryd hyd at 30 munud i’w gwblhau.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 5pm, 12 Gorffennaf 2021.


Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid sector?

Mae CGGC yn archwilio’r tirlun ariannu presennol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae cyllid ac incwm bob amser yn faterion allweddol i fudiadau gwirfoddol, hyd yn oed yn fwy felly ers i’r pandemig daro yn 2020 a llawer o ffynonellau incwm yn sychu. Mae CGGC, Richard Newton Consulting a’r Sefydliad Siartredig Codi Arian am wybod sut olwg sydd ar y darlun o incwm y sector gwirfoddol yng Nghymru nawr. Dysgwch fwy a dweud eich dweud yma


Arolwg Cymunedol Menter Dyfodol CGGC

Mae CGGC wedi ffurfio partneriaeth â Futurice i gyd-ddylunio gweledigaeth a strategaeth 10 mlynedd yn y dyfodol i gefnogi CGGC a’r sector gwirfoddol ehangach yn ystod 2021. Bydd eich mewnbwn yn chwarae rhan ddylanwadol yn yr ymchwil i bynciau a blaenoriaethau allweddol ar gyfer y dyfodol o safbwynt y sector gwirfoddol.

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg yma. Dylai gymryd 5-10 munud.


Dysgu o’r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru

Mae’r Is-adran Ymchwil a Gwerthuso yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Gweithredu Gwirfoddol Prifysgol Bryste, wedi lansio arolwg cenedlaethol i glywed gan wirfoddolwyr a’r rhai sydd wedi rhoi o’u hamser yn anffurfiol i helpu eu cymunedau i ymateb i COVID-19 .

Ers dechrau’r pandemig, maent yn gwybod bod y nifer uchaf erioed o bobl yng Nghymru wedi rhoi o’u hamser yn rhydd i helpu pobl eraill yn eu cymuned, trwy weithredoedd fel siopa, codi meddyginiaethau, coginio pryd o fwyd neu ddarparu rhywfaint o ofal a chefnogaeth emosiynol. Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud yma


Genedigaethau yn cynnull ymchwiliad cenedlaethol i anghyfiawnder hiliol mewn gofal mamolaeth trwy gydol 2021

Mae tystiolaeth yn dangos dro ar ôl tro bod menywod Du, Asiaidd ac ethnigrwydd cymysg yn fwy tebygol o farw, profi colli babanod, mynd yn ddifrifol wael a chael profiadau gwaeth o ofal yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth, o gymharu â menywod gwyn.

Mae hyn ar frys. Mae hawliau dynol sylfaenol yn y fantol. Darganfyddwch fwy yma


Holiadur Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae’r bwrdd iechyd o dan rwymedigaeth statudol i ddrafftio, ymgynghori a chyhoeddi asesiad o anghenion fferyllol yn unol â Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013 erbyn 1 Hydref 2021.

Mae’r asesiad anghenion fferyllol yn cynorthwyo’r bwrdd iechyd i benderfynu ar geisiadau gan fferyllfeydd, dosbarthu contractwyr offer a meddygon dosbarthu ar gyfer adeiladau newydd, ychwanegol neu wedi’u hadleoli, newidiadau i oriau agor neu ddarparu mwy o wasanaethau fferyllol.

Fel rhan o’r broses hon, mae’r bwrdd iechyd yn cynnal proses ymgynghori ar yr asesiad anghenion fferyllol drafft ac yn ceisio’ch barn ar y ddogfen. Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ddydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021. Gallwch ddweud eich dweud yma


Gwiriad sicrwydd Arolygiaeth Gofal Cymru o wasanaethau cymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr

Ar hyn o bryd mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnal gwiriadau sicrwydd ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Maent yn adolygu pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau statudol i gadw pobl sydd angen gofal a chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, yn ddiogel ac yn hyrwyddo eu lles yn ystod y pandemig.

Mae’r gwiriadau sicrwydd yn cynnwys canolbwyntio ar yr hyn y mae awdurdodau lleol yn ei wneud i atal yr angen i blant ddod i ofal a dychwelyd plant gyda’u teuluoedd, lle bo hynny’n briodol. Pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn darparu cymorth, gofal a chefnogaeth gynnar a phontio di-dor rhwng gwasanaethau i blant anabl a’u teuluoedd?

Maent wedi datblygu arolwg penodol ar gyfer y trydydd sector sydd i’w weld yma

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhannu gyda’r awdurdod lleol. Os byddai’n well gennych siarad â nhw am eich adborth, ffoniwch 0300 7900 126 neu E: CIWLocalAuthority@gov.wales


Dweud eich dweud ar yr hyn y dylai arfer gwerthuso da ei gynnwys ar gyfer rhagnodi cymdeithasol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru ac Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol.

Hoffent eich gwahodd i gymryd rhan mewn tri gweithgaredd ar-lein dros y ddau fis nesaf. Pwrpas yr ymarfer yw symud tuag at safbwynt consensws ar yr hyn y dylai arfer gwerthuso da ei gynnwys ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma.

Gallwch nodi’ch diddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon trwy e-bostio: wsspr@southwales.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r tîm ymchwil trwy e-bostio: wsspr@southwales.ac.uk


Cerdded a beicio yn eich cymuned

Dweud eich dweud am y llwybrau arfaethedig ar gyfer cerdded a beicio yn eich ardal yn y dyfodol. A ydyn nhw wedi gwneud pethau’n iawn ac os na, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld?

Yn ddiweddar, gwahoddodd Sustrans drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddweud wrthynt am y rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gerdded a beicio ar eu teithiau bob dydd. Maent wedi ystyried eich holl sylwadau ac wedi drafftio cynlluniau llwybr ar gyfer yr ardal yn y dyfodol. Maent am glywed eich meddyliau am y rhwydwaith arfaethedig.

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud yma


Arolwg gwaharddiad digidol Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol Cymru

Mae NPC Cymru yn ymwybodol o’r broblem gynyddol sy’n wynebu pobl hŷn wrth gyrchu gwasanaethau sydd eu hangen arnynt sydd wedi’i dwysáu gan argyfwng Covid-19, gyda llawer o wasanaethau bellach ar gael ar-lein yn unig. Maent am ofyn i bobl hŷn yng Nghymru am eu profiadau wrth ddefnyddio a chyrchu’r gwasanaethau hyn a hefyd yr hyn sydd ei angen i gynorthwyo pobl hŷn i fynd ar-lein.

Dweud eich dweud drwy lenwi eu holiadur yma

Os oes angen copïau caled arnoch i’w dosbarthu, E: Kathy.lye@agecymru.org.uk neu T: 029 2043 1570.


Ymgynghoriadau agored gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill

Peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ar amrywiaeth o bynciau sy’n effeithio arnoch chi a’ch sefydliad.

Dweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi yma

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials