Ymgynghoriadau

Peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud ar wasanaethau’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n effeithio arnoch chi a’ch sefydliad.


Darganfyddiad Digidol ar gyfer Trydydd Sector Cymru

Mae ProMo-Cymru wedi llunio arolwg byr i ddysgu am y math o gefnogaeth ddigidol y gallai fod ei hangen ar y trydydd sector a’r profiad o ddefnyddio digidol ers y pandemig COVID. Maent yn gweithio gyda WCVA a Chyd-op Cymru a byddant yn rhannu peth o’r wybodaeth hon â Llywodraeth Cymru a phartïon eraill â diddordeb i lywio’r gefnogaeth y gallai fod ei hangen ar y trydydd sector. Gallwch gyrchu’r arolwg yma.


Bowel Cancer UK yn sefydlu grŵp ymgysylltu cleifion newydd ar gyfer pobl y mae canser y coluddyn yn effeithio arnynt yng Nghymru

Maent am glywed gan weithwyr proffesiynol a phobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser y coluddyn (gan gynnwys ffrindiau a theulu rhywun sydd wedi cael diagnosis canser y coluddyn), i’n helpu i ddeall sut y byddai hyn yn gweithio orau i chi.

Arolwg ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Arolwg ar gyfer pobl y mae canser y coluddyn yn effeithio arnynt

Eu gweledigaeth yw bod hyn

 • Siaradwch â ni am eu profiadau;
 • Ymgynghori ar wasanaethau presennol a gwasanaethau posibl yn y dyfodol;
 • Helpu i lunio gwasanaethau i bobl y mae canser y coluddyn yn effeithio arnynt ledled Cymru;
 • Rhowch gyfle i gleifion fod yn rhan o ddylunio a darparu gwasanaethau canser y coluddyn yng Nghymru.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ar 30 Mehefin 2020 am 5pm. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Sian Salkeld, T: 07496 857 309 neu sian.salkeld@bowelcanceruk.org.uk


Dysgu o’r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru

Mae’r Is-adran Ymchwil a Gwerthuso yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Gweithredu Gwirfoddol Prifysgol Bryste, wedi lansio arolwg cenedlaethol i glywed gan wirfoddolwyr a’r rhai sydd wedi rhoi o’u hamser yn anffurfiol i helpu eu cymunedau i ymateb i COVID-19 .

Ers dechrau’r pandemig, maent yn gwybod bod y nifer uchaf erioed o bobl yng Nghymru wedi rhoi o’u hamser yn rhydd i helpu pobl eraill yn eu cymuned, trwy weithredoedd fel siopa, codi meddyginiaethau, coginio pryd o fwyd neu ddarparu rhywfaint o ofal a chefnogaeth emosiynol. Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud yma


Genedigaethau yn cynnull ymchwiliad cenedlaethol i anghyfiawnder hiliol mewn gofal mamolaeth trwy gydol 2021

Mae tystiolaeth yn dangos dro ar ôl tro bod menywod Du, Asiaidd ac ethnigrwydd cymysg yn fwy tebygol o farw, profi colli babanod, mynd yn ddifrifol wael a chael profiadau gwaeth o ofal yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth, o gymharu â menywod gwyn.

Mae hyn ar frys. Mae hawliau dynol sylfaenol yn y fantol. Darganfyddwch fwy yma


Holiadur Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae’r bwrdd iechyd o dan rwymedigaeth statudol i ddrafftio, ymgynghori a chyhoeddi asesiad o anghenion fferyllol yn unol â Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013 erbyn 1 Hydref 2021.

Mae’r asesiad anghenion fferyllol yn cynorthwyo’r bwrdd iechyd i benderfynu ar geisiadau gan fferyllfeydd, dosbarthu contractwyr offer a meddygon dosbarthu ar gyfer adeiladau newydd, ychwanegol neu wedi’u hadleoli, newidiadau i oriau agor neu ddarparu mwy o wasanaethau fferyllol.

Fel rhan o’r broses hon, mae’r bwrdd iechyd yn cynnal proses ymgynghori ar yr asesiad anghenion fferyllol drafft ac yn ceisio’ch barn ar y ddogfen. Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ddydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021. Gallwch ddweud eich dweud yma


Gwiriad sicrwydd Arolygiaeth Gofal Cymru o wasanaethau cymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr

Ar hyn o bryd mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnal gwiriadau sicrwydd ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Maent yn adolygu pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau statudol i gadw pobl sydd angen gofal a chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, yn ddiogel ac yn hyrwyddo eu lles yn ystod y pandemig.

Mae’r gwiriadau sicrwydd yn cynnwys canolbwyntio ar yr hyn y mae awdurdodau lleol yn ei wneud i atal yr angen i blant ddod i ofal a dychwelyd plant gyda’u teuluoedd, lle bo hynny’n briodol. Pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn darparu cymorth, gofal a chefnogaeth gynnar a phontio di-dor rhwng gwasanaethau i blant anabl a’u teuluoedd?

Maent wedi datblygu arolwg penodol ar gyfer y trydydd sector sydd i’w weld yma

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhannu gyda’r awdurdod lleol. Os byddai’n well gennych siarad â nhw am eich adborth, ffoniwch 0300 7900 126 neu E: CIWLocalAuthority@gov.wales


Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Pen-y-bont ar Ogwr – Ymgynghoriad Cyhoeddus Statudol Drafft Adnau

Mae Rheoliad 17 o Reoliadau’r Cynllun Datblygu Lleol (2005) yn ei gwneud yn ofynnol, cyn cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru, bod yn rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyhoeddi ei Ddrafft Adnau ar gyfer archwiliad cyhoeddus ac ymgynghoriad. Bydd hyn yn digwydd rhwng 1 Mehefin a 27 Gorffennaf 2021.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid yn disodli Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd yn nodi ei amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir ym Mwrdeistref y Sir dros gyfnod y cynllun hyd at 2033. Mae’r Drafft Adnau wedi’i lywio gan Werthusiad Cynaliadwyedd. (SA) yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) ac mae wedi bod yn destun Asesiad Effaith Iechyd ac Asesiad Effaith Cydraddoldeb.

Gellir gweld yr holl ddogfennau ar wefan y Cyngor, ynghyd â fersiwn gryno o’r Drafft Adnau ac arolwg ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/LDPconsultation
Gellir cael copïau caled o’r arolwg trwy e-bost: Consult@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664.


Beth sy’n bwysig i mi pan rydw i’n talu am ofal dementia?

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chyngor Bro Morgannwg yn ymgymryd â phrosiect ymchwil o’r enw, ‘Madeline’s Project: What Matters to Me When I’m Paying for Dementia Care? Gwerthusiad Realistig o’r Rhyngwyneb Iechyd a Gofal Cymdeithasol ’.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ddeall y broses o dalu am ofal o safbwynt defnyddwyr gwasanaeth (pobl â dementia a’u gofalwyr) i argymell arloesiadau i hyrwyddo llesiant wrth gynllunio a chyrchu gofal. fel rhan o’r prosiect, hoffent wahodd gweithwyr proffesiynol o’r gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau’r trydydd sector, gwasanaethau’r sector preifat a staff / myfyrwyr prifysgol, sydd â gwybodaeth a phrofiad o ariannu gofal dementia, i gyfweliad. Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â Leanne Hadley, E: Leanne.hadley@southwales.ac.uk neu’r Athro Carolyn Wallace, E: carolyn.wallace@southwales.ac.uk


Dweud eich dweud ar yr hyn y dylai arfer gwerthuso da ei gynnwys ar gyfer rhagnodi cymdeithasol

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru ac Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol.

Hoffent eich gwahodd i gymryd rhan mewn tri gweithgaredd ar-lein dros y ddau fis nesaf. Pwrpas yr ymarfer yw symud tuag at safbwynt consensws ar yr hyn y dylai arfer gwerthuso da ei gynnwys ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma.

Gallwch nodi’ch diddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon trwy e-bostio: wsspr@southwales.ac.uk

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r tîm ymchwil trwy e-bostio: wsspr@southwales.ac.uk


Cerdded a beicio yn eich cymuned

Dweud eich dweud am y llwybrau arfaethedig ar gyfer cerdded a beicio yn eich ardal yn y dyfodol. A ydyn nhw wedi gwneud pethau’n iawn ac os na, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld?

Yn ddiweddar, gwahoddodd Sustrans drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddweud wrthynt am y rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gerdded a beicio ar eu teithiau bob dydd. Maent wedi ystyried eich holl sylwadau ac wedi drafftio cynlluniau llwybr ar gyfer yr ardal yn y dyfodol. Maent am glywed eich meddyliau am y rhwydwaith arfaethedig.

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud yma


Dywedwch eich stori am ofalu trwy Covid-19

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru i archwilio sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar ofalwyr di-dâl ac i ddarganfod mwy am ba fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Maent yn chwilio am ofalwyr di-dâl a hoffai gael eu cyfweld trwy gyswllt fideo neu ffôn am eu profiadau.

Mae’r ymchwil hon yn gyfle i ofalwyr di-dâl gael llun eu llais gan lunwyr polisi a’r rhai sy’n gyfrifol am gynllunio gwasanaethau wrth iddynt godi llais am eu bywydau a’u hanghenion. Bydd hunaniaeth pob cyfranogwr yn cael ei warchod a bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion yma.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Dan Burrows, Ff: 029 2087 5501 neu E: BurrowsDr1@cardiff.ac.uk


Arolwg gwaharddiad digidol Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol Cymru

Mae NPC Cymru yn ymwybodol o’r broblem gynyddol sy’n wynebu pobl hŷn wrth gyrchu gwasanaethau sydd eu hangen arnynt sydd wedi’i dwysáu gan argyfwng Covid-19, gyda llawer o wasanaethau bellach ar gael ar-lein yn unig. Maent am ofyn i bobl hŷn yng Nghymru am eu profiadau wrth ddefnyddio a chyrchu’r gwasanaethau hyn a hefyd yr hyn sydd ei angen i gynorthwyo pobl hŷn i fynd ar-lein.

Dweud eich dweud drwy lenwi eu holiadur yma

Os oes angen copïau caled arnoch i’w dosbarthu, E: Kathy.lye@agecymru.org.uk neu T: 029 2043 1570.


Ymgynghoriadau agored gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru ac eraill

Peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ar amrywiaeth o bynciau sy’n effeithio arnoch chi a’ch sefydliad.

Dweud eich dweud ar yr hyn sy’n bwysig i chi yma

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials