Dewch o hyd i gyllid

Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad? Da chi yn y lle iawn!  

Rydym yn sylweddoli bod sefydliadau’r trydydd sector yn wynebu amseroedd heriol felly rydym yma i uchafu’ch siawns o lwyddo.

Oeddech chi’n gwybod yn 2020/21, dyfarnwyd dros £488,259 i sefydliadau lleol drwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO a derbyniodd £250,195 yn dilyn cymorth ariannol BAVO?

Rydym yn gwybod bod y mwyafrif o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ddibynnol iawn ar gyllid grant er mwyn cadw eu gwasanaethau i redeg neu i ddatblygu prosiectau newydd. Gall ymgeisio am gyllid fod yn gymhleth, yn ddryslyd ac yn anodd ei ddeall ond gallwn eich helpu drwyddo! Rydym yn rhannu ein mewnwelediad, gwybodaeth a phrofiad fel ysgrifenwyr cynnig, aseswyr grantiau ac aelodau panel fel bod gennych y siawns orau o lwyddo.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda chyllidwyr i sicrhau bod gennym wybodaeth gyfoes am eu rhaglenni a’u prosesau cyllido ac weithiau maent yn gofyn am wybodaeth ar ymgeiswyr lleol.

Oeddech chi’n gwybod yn 2022/23 bod sefydliadau lleol wedi derbyn dros £202,000 drwy gynlluniau grant a reolir gan BAVO a sicrhau £287,618 gyda chefnogaeth BAVO?


Mae gennym lawer o adnoddau ar gael i’ch helpu i ddechrau ac i feddwl am y ffordd orau i chi

Gall BAVO eich helpu gyda chyllid

Gall ein tîm datblygu eich helpu i ddod o hyd i gyllid, ysgrifennu ceisiadau am gyllid a chymorth i sefydlu cyfrifon banc priodol.

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal digwyddiadau hyfforddi ac ariannu. Mae ein digwyddiadau cwrdd â’r cyllidwr yn gyfle i gwrdd â chyllidwyr fel y Gronfa Loteri Fawr, Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo – cadwch lygad am fanylion ein digwyddiadau ariannu yn y dyfodol. A gwiriwch y swyddi isod i gael gwybodaeth am amrywiaeth o gyllidwyr lleol.

Mae aelodau BAVO yn derbyn e-briffio cyllid rheolaidd a hysbysiadau o’r cyfleoedd cyllido diweddaraf i’r blwch derbyn. Mae’r bwletinau hefyd yn rhoi awgrymiadau ac awgrymiadau i helpu’ch grŵp i gael y dechrau gorau gyda phob agwedd ar gyllid, gan gynnwys ysgrifennu ceisiadau, technegau codi arian, cyfleoedd masnachu a thendro.

Os oes gennych syniad prosiect neu os ydych yn barod i wneud cais, fel aelod o BAVO gallwn eich helpu:

 • Meddyliwch am ffyrdd o ymgysylltu â’ch cymuned a datblygu eich syniadau.
 • Gweithredu fel ffrind beirniadol. Gallwn brofi darllen eich cais am gyllid a rhoi awgrymiadau i chi i’w gryfhau.
 • Archwilio ffyrdd eraill o godi arian, dim ond un ffordd o gael gafael ar arian parod yw grantiau.
  Cysylltwch â ni am gyngor un i un
 • Ar ein Grŵp Facebook – grŵp preifat ar gyfer aelodau BAVO – rydyn ni’n postio am gyfleoedd ariannu yn rheolaidd.

Gallwch ddilyn tudalen BAVO ar Facebook @BAVOhub ac ymuno â BAVO i fod yn rhan o’r Grŵp Facebook.

 


Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn blatfform chwilio am gyllid a grëwyd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Chwiliwch am gyllid ar gyfer eich elusen, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol ar-lein drwy ymweld â funding.cymru

Mae’n rhad ac am ddim, felly beth am roi cynnig arni?

Gallwch roi manylion am faint o arian rydych chi’n chwilio amdano a’r hyn rydych chi am ei ariannu. Bydd y system yn gwneud y gwaith caled i chi ac yn chwilio drwy gannoedd o gyfleoedd grant a benthyciadau i ddod o hyd i’r arianwyr mwyaf priodol i chi.

Ymweld  funding.cymru


Offeryn diagnostig am ddim i sefydliadau gwirfoddol sy’n ceisio am arian

Mae’r Cronfa Gymunedol Lottery Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob sefydliad menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol (VCSEs) yn y DU ddadansoddi eu cryfderau a’u safle sefydliadol ac i nodi meysydd y gellid eu datblygu i wella cryfder sefydliadol trwy eu teclyn diagnostig, y VCSE Strength Checker.

Nid yw’n gysylltiedig ag unrhyw raglenni cyllido Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’n hollol rhad ac am ddim i’w defnyddio. Am fanylion pellach, ewch i www.vcsestrengthchecker.org.uk

 


Cyfleoedd ariannu…

Cliciwch ar y postiadau isod i gael gwybodaeth am amrywiaeth o gyllidwyr lleol.

 

Cronfa Dysgu Gweithredu Pears

Cyhoeddwyd: 16 Mehefin 2021

Grantiau cymunedol i ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU

Cyhoeddwyd: 11 Mehefin 2021

AM DDIM Cyfarfod y Cyllidwr gyda Lloyds Foundation

Cyhoeddwyd: 10 Mehefin 2021

Emmaus South Wales yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer siopau elusennol lleol yn ailagor ym mis Gorffennaf

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Grantiau cymunedol Cymdeithas Adeiladu Nationwide

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Mae’r  Cronfa Cymru Actif yn cynnig dau grant i fynd i’r afael â’r gwahanol heriau sy’n wynebu clybiau a sefydliadau

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr – cyllid ar gyfer materion cymdeithasol cymhleth

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award