Aelodaeth BAVO

Ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n elusen, neu a ydych chi am ddechrau un?

Ydych chi’n chwilio am gyllid?

Oes angen mwy o wirfoddolwyr arnoch chi?

Ydych chi am gwrdd â grwpiau o’r un anian?

Oes angen help arnoch i ddatrys problem?

Mae BAVO yn darparu aelodaeth AM DDIM ar gyfer grwpiau cymunedol lleol, gwirfoddol a dielw!

Rydym yn darparu cefnogaeth a chymorth AM DDIM i’r holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol sy’n aelodau, nid-er-elw a mentrau cymdeithasol yn ein hardal. Rydym hefyd yn darparu rhai gwasanaethau ymgynghori.


Ffurflen gais aelodaeth

Mae ceisiadau aelodaeth yn cael eu hystyried ym mhob cyfarfod o’r Pwyllgor Gweithredol ac maent yn hollol rhad ac am ddim.

Dadlwythwch ffurflen aelodaeth BAVO yma

Gweler ein Hydbysiad Preifatrwydd yma

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau ynghyd â chopi o’ch cyfansoddiad wedi’i lofnodi i: BAVO – 112/113, Commercial Street, Maesteg, CF34 9DL.


Dim ond galwad ffôn i ffwrdd ydym ni a gallwn ni helpu gyda bron unrhyw beth sydd ei angen arnoch chi: 

 • Cychwyn a rheoli grŵp gwirfoddol / cymunedol;
 • Cofrestriad elusen / CIO;
 • Materion cyflogaeth ac adnoddau dynol;
 • Cymorth cyllido a chodi arian;
 • Cyfleoedd rhwydweithio;
 • Gwirfoddoli a recriwtio;
 • Rheoli dros dro a phrosiect;
 • Materion llywodraethu a dogfennau llywodraethu;
 • Datblygu polisi;
 • Marchnata a’r cyfryngau;
 • Man cyfarfod, llungopïo, llogi offer;
 • Hyfforddiant pwrpasol;
 • Ymgynghoriaeth;
 • Cynllunio ac ysgrifennu cynnig.

Mae aelodau BAVO hefyd yn cael prisiau rhatach ar gyfer ein rhaglenni hyfforddi a chyhoeddusrwydd AM DDIM ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a chylchlythyrau.


Rydych chi’n gymwys i ymuno os ydych chi:

 • Hunanlywodraethu;
 • Yn annibynnol o’r Llywodraeth;
 • Dielw;
 • Gwleidyddol amhleidiol;
 • Yn gallu tanysgrifio i ofynion BAVO ar gyfer aelodaeth gan gynnwys ymrwymiad i gyfle cyfartal ac yn cael ei redeg gan bwyllgor di-dâl, yn gweithredu er budd y gymuned.

Aelodaeth lawn

Mae aelodaeth lawn yn agored i bob grŵp cymunedol a gwirfoddol lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.


Aelodaeth gyswllt

Mae aelodaeth gyswllt yn agored i grwpiau cymunedol a gwirfoddol nad ydynt wedi’u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond y cynigir eu gwasanaethau ym mwrdeistref y sir.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award