Rhwydweithiau Iechyd Meddwl a Lles

Photo of young man

Mae rhwydweithiau a fforymau iechyd meddwl a lles yn cynnig cyfle i grwpiau lleol gwrdd â sefydliadau eraill, rhannu syniadau a phryderon, datblygu partneriaethau rhyngasiantaethol a chytuno ar safbwyntiau’r sector gwirfoddol i fynd ymlaen i ymgynghori â chyrff statudol.

Os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n hybu iechyd meddwl a lles positif, neu’n darparu gwasanaeth i bobl â phroblem iechyd meddwl, cysylltwch â BAVO.

Gallwn roi gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor i chi ar bolisi iechyd meddwl, cyllid ac ati. Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl, neu’n ofalwr, rydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill ym maes cynllunio gwasanaeth iechyd meddwl i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr orau.

Os ydych chi am sefydlu grŵp gallwn roi cyngor i chi ar ddechrau arni a darparu adnoddau a mynediad i chi i grwpiau arbenigol eraill a allai eich helpu ymhellach.


Cysylltwch â’r rhwydweithiau iechyd meddwl a restrir isod os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp sydd â’r nod o hybu iechyd meddwl neu ddarparu gwasanaeth i bobl â phroblem iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Rhwydwaith Trydydd Sector Iechyd Meddwl Alcohol Cyffuriau

Mae’r rhwydwaith hwn yn dwyn ynghyd:

 • Sefydliadau lleol a chenedlaethol sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl a lles meddyliol;
 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â chefnogi pobl a / neu weithio i frwydro yn erbyn materion camddefnyddio sylweddau.

Mae’r rhwydwaith yn creu cyfleoedd i drafod materion cyfredol, prosiectau ar y cyd posibl, gwneud y mwyaf o gyfleoedd gwasanaeth ac osgoi dyblygu gwaith. Mae hefyd yn gyfle i’r sector gwirfoddol ehangach, sy’n darparu gwasanaethau i bobl a allai fod â materion iechyd meddwl hefyd, gysylltu, rhannu gwybodaeth a gweithio mewn partneriaeth.

Cyfarfod nesaf : 25 Ionawr

Os ydych chi’n gweithio gyda neu’n cefnogi pobl sydd â mater iechyd meddwl ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810 400 neu E: lauradadic@bavo.org.uk

Cwm Taf Morganwwg ‘Gyda’n gilydd neu fwrdd iechyd meddwl

Mae’r Rhwydwaith Iechyd Meddwl Rhanbarthol ‘Gyda’n Gilydd dros Iechyd Meddwl’ yn dwyn ynghyd y sector gwirfoddol a chymunedol o bob rhan o fwrdeistrefi sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthy Tudful a Rhondda Cynon Taf a bwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg. 

Y nod yw:

 • Mae iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan yn gwella;
 • Mae effaith problemau iechyd meddwl a / neu salwch meddwl ar unigolion o bob oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr, cymunedau a’r economi yn ehangach, yn cael ei chydnabod a’i lleihau’n well;
 • Mae anghydraddoldebau, stigma a gwahaniaethu a ddioddefir gan bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn cael eu lleihau;
 • Mae gan unigolion well profiad o’r gefnogaeth a’r driniaeth a gânt ac mae ganddynt fwy o deimlad o fewnbwn a rheolaeth dros benderfyniadau cysylltiedig;
 • Mae mynediad at wasanaethau ymyrraeth gynnar a thriniaeth, ac ansawdd mesurau ataliol, yn cael ei wella i gynyddu adferiad;
 • Mae gwerthoedd, agweddau a sgiliau’r rhai sy’n trin neu’n cefnogi unigolion o bob oed sydd â phroblemau iechyd meddwl neu salwch meddwl yn cael eu gwella.

Cyfarfod nesaf: 21 Chwefror 2024

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400, E: lauradadic@bavo.org.uk neu ffoniwch  T: 0165 681 0400.

Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector CTM

Mae BAVO yn cefnogi Fforwm Iechyd Meddwl Trydydd Sector CTM (Cwm Taf Morgannwg) gyda Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT) ac Interlink RhCT (Rhondda Cynon Taf). Janet Whiteman, Prif Swyddog Gweithredol New Horizons.

Gyda’n gilydd rydym yn:

• Cysylltu pobl a darparu gwybodaeth

• Gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o faterion a gwasanaethau iechyd meddwl yn y rhanbarth

• Dylanwadu ar newid a hyrwyddo gwell gwasanaethau i bawb

Mae’r Fforwm yn dod â’r sector gwirfoddol at ei gilydd. Mae’n defnyddio sgiliau, adnoddau, gallu a chryfderau ei aelodau i ddatblygu a chefnogi gweithio mewn partneriaeth, gwella darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl a rhannu arfer da. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion y bobl sydd angen cymorth ac yn helpu pobl i gael mynediad at y gwasanaeth cywir ar yr adeg gywir. Mae hyn yn cynnwys pobl y mae stigma neu amgylchiadau yn eu cuddio rhag golwg plaen.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â Laura Dadic yn BAVO ar lauradadic@bavo.org.uk neu 01656 810 400

 

SUN – Rhwydwaith Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae’r rhwydwaith hwn yn cefnogi cyfranogiad llawn ac effeithiol unigolion yn y gwasanaethau iechyd meddwl. Yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth o amrywiol wasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r rhwydwaith yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant cymheiriaid i’w aelodau.

Nodau’r grŵp:

 • Bod yn ganolbwynt i bobl sy’n defnyddio neu wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl o’r blaen;
 • Gweithredu fel grym dros newid mewn gwasanaethau;
 • Gwella cyfathrebu rhwng defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth;
 • Hyrwyddo darpariaeth gwasanaeth o safon uchel ac ystyried gwasanaethau newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweithir ar y nodau hyn trwy:

Cyfranogiad:

 • Cynrychiolaeth ym mhob cynllun gwasanaeth iechyd meddwl;
 • Mewnbwn aelodau yn ystod Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd blynyddol ym mis Hydref bob blwyddyn.

Gwybodaeth:

 • Rhannu gwybodaeth am amrywiaeth eang o faterion iechyd meddwl mewn modd cyfrinachol;
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy arddangosfeydd a hyrwyddiadau.

Cynhelir cyfarfodydd yn fisol ac maent yn agored i bawb sy’n cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am fanylion pellach, ffoniwch, T: 01656 810 400


Contact us

For further details contact BAVO, T: 01656 810 400 or E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award