Rhwydweithiau Iechyd Meddwl a Lles

Photo of young man

Mae rhwydweithiau a fforymau iechyd meddwl a lles yn cynnig cyfle i grwpiau lleol gwrdd â sefydliadau eraill, rhannu syniadau a phryderon, datblygu partneriaethau rhyngasiantaethol a chytuno ar safbwyntiau’r sector gwirfoddol i fynd ymlaen i ymgynghori â chyrff statudol.

Os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n hybu iechyd meddwl a lles positif, neu’n darparu gwasanaeth i bobl â phroblem iechyd meddwl, cysylltwch â BAVO.

Gallwn roi gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor i chi ar bolisi iechyd meddwl, cyllid ac ati. Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl, neu’n ofalwr, rydym yn gweithio gydag asiantaethau eraill ym maes cynllunio gwasanaeth iechyd meddwl i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr orau.

Os ydych chi am sefydlu grŵp gallwn roi cyngor i chi ar ddechrau arni a darparu adnoddau a mynediad i chi i grwpiau arbenigol eraill a allai eich helpu ymhellach.


Cysylltwch â’r rhwydweithiau iechyd meddwl a restrir isod os ydych chi’n unigolyn neu’n grŵp sydd â’r nod o hybu iechyd meddwl neu ddarparu gwasanaeth i bobl â phroblem iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Rhwydwaith Trydydd Sector Iechyd Meddwl Alcohol Cyffuriau

Mae’r rhwydwaith hwn yn dwyn ynghyd:

 • Sefydliadau lleol a chenedlaethol sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl a lles meddyliol;
 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr a gwirfoddolwyr sy’n ymwneud â chefnogi pobl a / neu weithio i frwydro yn erbyn materion camddefnyddio sylweddau.

Mae’r rhwydwaith yn creu cyfleoedd i drafod materion cyfredol, prosiectau ar y cyd posibl, gwneud y mwyaf o gyfleoedd gwasanaeth ac osgoi dyblygu gwaith. Mae hefyd yn gyfle i’r sector gwirfoddol ehangach, sy’n darparu gwasanaethau i bobl a allai fod â materion iechyd meddwl hefyd, gysylltu, rhannu gwybodaeth a gweithio mewn partneriaeth.

Os ydych chi’n gweithio gyda neu’n cefnogi pobl sydd â mater iechyd meddwl ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan a chael y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

Bwrdd Iechyd Meddwl a Lles

Mae’r Bwrdd Iechyd Meddwl a Lles (BIMLl) yn dwyn ynghyd aelodau o awdurdodau lleol, y trydydd sector ac iechyd ar draws bwrdeistrefi sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Castell-nedd a Phort Talbot.

Rôl benodol yr MHWB yw arwain, monitro a hwyluso’r dull cydgysylltiedig sy’n ofynnol i gyflawni’r Strategaeth Genedlaethol Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl ac mae ganddo’r nodau craidd canlynol:

 • Mae iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan yn gwella;
 • Mae effaith problemau iechyd meddwl a / neu salwch meddwl ar unigolion o bob oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr, cymunedau a’r economi yn ehangach, yn cael ei chydnabod a’i lleihau’n well;
 • Mae anghydraddoldebau, stigma a gwahaniaethu a ddioddefir gan bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn cael eu lleihau;
 • Mae gan unigolion well profiad o’r gefnogaeth a’r driniaeth a gânt ac mae ganddynt fwy o deimlad o fewnbwn a rheolaeth dros benderfyniadau cysylltiedig;
 • Mae mynediad at wasanaethau ymyrraeth gynnar a thriniaeth, ac ansawdd mesurau ataliol, yn cael ei wella i gynyddu adferiad;
 • Mae gwerthoedd, agweddau a sgiliau’r rhai sy’n trin neu’n cefnogi unigolion o bob oed sydd â phroblemau iechyd meddwl neu salwch meddwl yn cael eu gwella.

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400, E: bavo@bavo.org.uk neu ffoniwch Hafal, T: 01792 816 600/832 400.

SUN – Rhwydwaith Defnyddwyr Gwasanaeth

Mae’r rhwydwaith hwn yn cefnogi cyfranogiad llawn ac effeithiol unigolion yn y gwasanaethau iechyd meddwl. Yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth o amrywiol wasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r rhwydwaith yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant cymheiriaid i’w aelodau.

Nodau’r grŵp:

 • Bod yn ganolbwynt i bobl sy’n defnyddio neu wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl o’r blaen;
 • Gweithredu fel grym dros newid mewn gwasanaethau;
 • Gwella cyfathrebu rhwng defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth;
 • Hyrwyddo darpariaeth gwasanaeth o safon uchel ac ystyried gwasanaethau newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweithir ar y nodau hyn trwy:

Cyfranogiad:

 • Cynrychiolaeth ym mhob cynllun gwasanaeth iechyd meddwl;
 • Mewnbwn aelodau yn ystod Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd blynyddol ym mis Hydref bob blwyddyn.

Gwybodaeth:

 • Rhannu gwybodaeth am amrywiaeth eang o faterion iechyd meddwl mewn modd cyfrinachol;
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy arddangosfeydd a hyrwyddiadau.

Cynhelir cyfarfodydd yn fisol ac maent yn agored i bawb sy’n cyrchu gwasanaethau iechyd meddwl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am fanylion pellach, ffoniwch Hafal, T: 01792 816 600/832 400.


Contact us

For further details contact BAVO, T: 01656 810400 or E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials