Codi Arian

Nid grantiau yw’r unig ffordd i sicrhau cyllid – gall BAVO eich helpu a’ch cynghori gyda gweithgareddau codi arian hefyd.

Gall codi arian fod yn ffordd hynod effeithiol i godi cyllid, yn enwedig ar adeg pan mae llif grantiau cyllid yn dod yn fwyfwy cystadleuol.

O ddigwyddiadau chwaraeon elusennol, rafflau, teithiau cerdded noddedig, ffair a ffeiriau i foreau coffi, mae yna lawer o weithgareddau hwyl y gallech chi eu hystyried. Mae gennym ni hyd yn oed fwcedi rhoddion y gallwch eu benthyg am ddim os ydych chi’n cynnal digwyddiadau codi arian cyhoeddus. Gall digwyddiadau a gweithgareddau codi arian cymdeithasol hefyd eich helpu i ymgysylltu’n uniongyrchol â’ch rhoddwyr a datblygu perthnasoedd tymor hir ac efallai hyd yn oed arwain at gyllid cymynrodd.

Fodd bynnag, peidiwch â chael eich dal allan, mae yna rai deddfau a rheolau ynglŷn â chodi arian, felly efallai yr hoffech chi eu hymchwilio. Gall ein swyddogion datblygu helpu neu ymwelwch â’r Tudalennau’r Sefydliad Codi Arian.

I dechrau, edrychwch ar y taflenni gwybodaeth codi arian canlynol yma.Ydych chi am gynyddu eich potensial i godi arian ond angen rhywfaint o help proffesiynol am ddim?

Mewn ymateb i Covid-19, mae’r Sefydliad Siartredig Codi Arian Cymru wedi agor cynllun lle gall elusennau yng Nghymru wneud cais i dderbyn cymorth codi arian proffesiynol am ddim.

Bydd elusennau a ddewisir yn cael eu paru’n ofalus â chodwr arian proffesiynol a fydd yn darparu cefnogaeth ymgynghori ag amser cyfyngedig. Bydd yr ymgynghoriaeth yn cael ei chynnal o bell dros y ffôn, e-bost a / neu gynadledda digidol.

Os yw’ch sefydliad yn cwrdd â’r meini prawf hyn ac y gallai elwa pam lai cwblhau’r ffurflen gais a dychwelyd i elliot@richard-newton.co.uk neu Ff: 02920 397341.


Adnoddau Lleoli Am Ddim…

Mae adnoddau Localgiving wedi’u cynllunio i helpu elusennau a grwpiau cymunedol lleol i godi arian
ar-lein a datblygu perthnasoedd â chefnogwyr. Gallwch gyrchu rhai adnoddau am ddim yma.


Peidiwch â cholli allan ar gyllid eto!

I gael help gyda’ch ceisiadau cyllid, cysylltwch â’n Tîm Datblygu ar 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials