Prosiect Lincio Lan

‘Cryfhau sgiliau’r 3ydd sector’

Link Up partners

Mae BAVO yn gweithio mewn partneriaeth â CVS AbertaweCVS Castell-nedd Port Talbot i gryfhau llywodraethu a datblygu sgiliau’r trydydd sector, trwy helpu ymddiriedolwyr / aelodau bwrdd / aelodau pwyllgor i ddod yn fwy hyderus yn eu rhan..

Yn ogystal â darparu gweithdy i ymddiriedolwyr a chyfleoedd anffurfiol i ddod at ei gilydd a rhannu pryderon a syniadau, rydym yn recriwtio mentoriaid medrus o’r sectorau cyhoeddus, preifat ac annibynnol ac yn eu paru â sefydliadau’r trydydd sector.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ein prosiect yn gweithredu ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, ac Abertawe. Ei nod yw cryfhau llywodraethu a datblygu sgiliau ar draws y sector gwirfoddol a sefydliadau cymunedol (y ‘trydydd sector’) trwy recriwtio mentoriaid ac ymddiriedolwyr gwirfoddol medrus (y bobl sy’n goruchwylio rhedeg sefydliad gwirfoddol).


Beth yw’r manteision o gymryd rhan?

Fel gwirfoddolwr gyda’r prosiect, gallwch:

 • helpu i adeiladu’ch CV;
 • ennill profiad ar gyfer swyddi yn y dyfodol;
 • helpu’ch cymuned i ddod yn lle gwell i fyw ynddo;
 • datblygu neu ehangu eich sgiliau rheoli busnes;
 • datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd cynllunio strategol, gweithredol ac ariannol;
 • adeiladu eich rhwydwaith;
 • gwneud ffrindiau newydd;
 • derbyn hyfforddiant sefydlu am ddim ar fod yn ymddiriedolwr, diogelu a’r sector gwirfoddol (i bobl ifanc, mae’r hyfforddiant hwn wedi’i achredu ac yn cyfrannu at Bac Cymru, mynediad prifysgol ac ati).

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect:

Fel MENTOR GWIRFODDOL…
Mae angen gwirfoddolwyr sydd â sgiliau a phrofiad o redeg sefydliadau effeithiol ac sydd â diddordeb mewn gweithio gydag unigolion neu grŵp gwirfoddol neu gymunedol yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, neu Abertawe i’w cynghori a’u cefnogi.

Gallai hyn fod gyda mater penodol neu i’w helpu i ddatblygu y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen ymhellach i arwain, rheoli a llywodraethu pob agwedd o sefydliad yn effeithiol. Rydym yn darparu hyfforddiant a rhwydwaith cymorth anffurfiol i fentoriaid gwirfoddol.

Fel YMDDIRIEDOLWR GWIRFODDOL…

Weithiau gelwir ymddiriedolwyr yn aelodau Bwrdd neu’n aelodau Pwyllgor. Eu rôl yw sicrhau bod gan eu sefydliad gwirfoddol neu grŵp cymunedol strategaeth glir, a bod ei waith a’i nodau yn unol â’i weledigaeth. Gall bod yn ymddiriedolwr fod yn wobrwyol.

Fel ymddiriedolwr mae gennych chi gyfle i gefnogi a siapio gwaith a chyfeiriad strategol sefydliad a gallwch wneud gwahaniaeth sylweddol i achos sy’n bwysig i chi. Rydych chi’n rhan o dîm a bydd cyfle i chi defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad unigryw wrth ddysgu gan eraill.

Mae gweithio’n agos gyda thîm angerddol o bobl sydd â gwahanol safbwyntiau yn aml yn un o agweddau mwyaf pleserus y rôl. Mae’r Prosiect Lincio Lan yn cefnogi mwy o bobl ifanc 15-25 oed a menywod i gymryd rhan fel ymddiriedolwyr.

Rydym yn chwilio am sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn yr ardal a hoffai gael rhywfaint o help gan Lincio Lan…

Gallwn:

 • helpu’ch bwrdd rheoli neu bwyllgor presennol i gael gwell dealltwriaeth o’u rolau a’u cyfrifoldebau;
 • Cefnogi chi gyda’r datblygiad a’r adnoddau i’ch helpu i sefydlu aelodau newydd o’r bwrdd a datblygu aelodau’ch bwrdd yn fwy cyffredinol a’ch helpu i ddod o hyd i bobl newydd i ychwanegu sgiliau ychwanegol a safbwyntiau newydd i’ch bwrdd i’w gryfhau;
 • cynorthwyo’ch bwrdd i gynllunio ar gyfer y dyfodol, i ysgrifennu’r cynlluniau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen a’ch cefnogi i’w rhoi ar waith;
 • rhoi eich sefydliad mewn cysylltiad ag eraill yn yr ardal sy’n wynebu heriau tebyg fel y gallwch chi helpu’ch gilydd i weithio allan atebion.

Trwy ddweud wrth bobl eraill am y prosiect….
Mae’n debyg eich bod chi’n adnabod rhywun a fyddai’n wirfoddolwr gwych; naill ai fel mentor neu ymddiriedolwr. Hefyd, efallai byddwch chi’n adnabod rhywun sy’n rhan o grŵp cymunedol yn barod.

Dywedwch wrthyn nhw am y Prosiect Cyswllt. Gallai hyn fod yn gyfle gwych iddyn nhw!


Pob mis…

Cyfarfod Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Trydydd Sector Sir Pen-y-bont ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor trwy Zoom

Dydd Iau cyntaf pob mis rhwng 5 – 6pm

Bob mis mae BAVO yn cynnal cyfarfod rhwydwaith i ymddiriedolwyr rannu arfer a syniadau effeithiol gyda’i gilydd ac i drafod ffyrdd posibl o lobïo a dylanwadu ar bolisi. Mae mentoriaid o’r Prosiect Link Up sydd ag ystod o wahanol sgiliau busnes hefyd yn bresennol.

Mae ymddiriedolwyr o’r farn bod y cyfarfodydd yn ddefnyddiol iawn ac yn gefnogol. Cynhelir cyfarfodydd gan ddefnyddio Zoom. Mae’n syml iawn i’w ddefnyddio; y cyfan sydd angen i chi ymuno yw ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur personol gyda chamera.

I ddarganfod mwy neu os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â Suzanne yn BAVO trwy e-bostio: SuzanneChisholm@bavo.org.uk neu ffoniwch BAVO, T: 1656 810400.


Rydym yn recriwtio aelodau ifanc i bwyllgorau rheoli’r sector gwirfoddol (Ymddiriedolwr yn gyfreithiol)

Byddwch yn seren…

…helpwch eich sefydliad lleol! 

Trwy gymryd rhan yn y prosiect Lincio Lan gallwch chi..

 • Dod i adnabod pobl newydd;
 • Gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned;
 • Datblygu eich sgiliau rheoli busnes;
 • Ennill profiad ar gyfer swyddi yn y dyfodol.

Y newyddion diweddaraf …

Ymestynnodd prosiect BAVO’s Link Up i fis Hydref!

Mae’r prosiect Link Up yn BAVO wedi’i ymestyn tan ddiwedd mis Hydref, felly mae cyfleoedd gwirfoddoli ychwanegol ar gael nawr.

Os hoffech chi fod yn rhan o helpu i redeg un o’r 340+ o elusennau a sefydliadau dielw ledled sir Pen-y-bont ar Ogwr, beth am wirfoddoli fel ymddiriedolwr (aelod o’r pwyllgor)? Darganfyddwch fwy yma …


Cyfleoedd hyfforddi diweddaraf….

Prosiect Lincio Lan gweithdy ar-lein: Cynhyrchu incwm a chodi arian
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 rhwng 10am a hanner dydd (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 5pm, 24 Mehefin 2021

Prosiect Lincio Lan gweithdy ar-lein: Awgrymiadau gorau ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor effeithiol
Dydd Iau 30 Medi 2021 rhwng 10am a 12.30pm (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 5pm, 22 Medi 2021

I gadw cyfleoedd pellach yn BAVO, ewch i’n tudalen hyfforddi yma


Eisiau darganfod mwy?

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Suzanne, Swyddog Datblygu Prosiect Link Up yn BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: suzannechisholm@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials