Prosiect Lincio Lan

‘Cryfhau sgiliau’r 3ydd sector’

Link Up partners

Gweithiodd BAVO mewn partneriaeth â CGS Abertawe a CGS Castell-nedd Port Talbot i gryfhau llywodraethu a datblygu sgiliau’r trydydd sector, drwy helpu ymddiriedolwyr /aelodau bwrdd/aelodau pwyllgor i ddod yn fwy hyderus yn eu rolau. 

Darparodd y prosiect weithdai ymddiriedolwyr a chyfleoedd anffurfiol i ddod at ei gilydd a rhannu pryderon a syniadau, gwnaethom recriwtio mentoriaid medrus o sectorau cyhoeddus, preifat ac annibynnol a’u paru â sefydliadau’r trydydd sector.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, daeth y prosiect i ben ym mis Hydref 2021, ond rydym bob amser yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd i gefnogi grwpiau lleol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch e-bost sharonheadon@bavo.org.uk

Beth yw manteision cymryd rhan?

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn:

 • adeiladu eich CV;
 • ennill profiad ar gyfer swyddi yn y dyfodol;
 • helpu eich cymuned i ddod yn lle gwell i fyw ynddo;
 • datblygu neu ehangu eich sgiliau rheoli busnes; datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd cynllunio strategol, gweithredol ac ariannol;
 • adeiladu eich rhwydwaith;
 • gwneud ffrindiau newydd;
 • derbyn hyfforddiant

Fel YMDDIRIEDOLWR GWIRFODDOL…

Weithiau, gelwir ymddiriedolwyr yn aelodau o’r Bwrdd neu’n aelodau o’r Pwyllgor.  Eu rôl yw sicrhau bod gan eu sefydliad gwirfoddol neu grŵp cymunedol strategaeth glir, a bod ei waith a’i nodau yn cyd-fynd â’i weledigaeth. Gall bod yn ymddiriedolwr fod yn werth chweil.

Fel ymddiriedolwr, cewch gyfle i gefnogi a llywio gwaith a chyfeiriad strategol sefydliad a gallwch wneud gwahaniaeth sylweddol i achos sy’n bwysig i chi. Rydych yn rhan o dîm a byddwch yn cael cyfle i gymhwyso eich sgiliau a’ch profiad unigryw wrth ddysgu oddi wrth eraill.

Mae gweithio’n agos gyda thîm angerddol o bobl sydd â safbwyntiau gwahanol yn aml yn un o’r agweddau mwyaf pleserus ar y rôl.

Os ydych yn sefydliad gwirfoddol a chymunedol yn yr ardal a hoffai gael rhywfaint o help gennym.

Gallwn:

 • helpu eich bwrdd rheoli neu bwyllgor presennol i gael gwell dealltwriaeth o’u rolau a’u cyfrifoldebau;
 • eich cefnogi gyda’r datblygiad a’r adnoddau i helpu i sefydlu aelodau bwrdd newydd a datblygu aelodau eich bwrdd yn fwy cyffredinol a’ch helpu i ddod o hyd i bobl newydd i ychwanegu sgiliau ychwanegol a safbwyntiau newydd i’ch bwrdd i’w wneud yn gryfach;
 • cynorthwyo eich bwrdd i gynllunio ar gyfer y dyfodol, i ysgrifennu’r cynlluniau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen a’ch cefnogi i’w rhoi ar waith;
 • rhoi eich sefydliad mewn cysylltiad ag eraill yn yr ardal sy’n wynebu heriau tebyg fel y gallwch helpu ei gilydd i ddatrys atebion.

Anfonwch e-bost at bavo@bavo.org.uk i gysylltu â’n tîm cysylltiadau trydydd sector am gymorth


Rhwydwaith Ymddiriedolwyr…

Ar-lein Cyfarfod Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Trydydd Sector Sir Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor drwy Zoom

Mae BAVO yn cynnal cyfarfod rhwydwaith rheolaidd i ymddiriedolwyr rannu arfer a syniadau effeithiol â’i gilydd ac i drafod ffyrdd posibl o lobïo a dylanwadu ar bolisi.

Mae’r Ymddiriedolwyr o’r gwelir bod y cyfarfodydd yn ddefnyddiol ac yn gefnogol iawn. Cynhelir cyfarfodydd ar hyn o bryd gan ddefnyddio Zoom. Mae’n syml iawn i’w ddefnyddio; y cyfan sydd angen i chi ymuno ag ef yw ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera.

I gael gwybod mwy neu os hoffech fynychu, cysylltwch â Rhodri yn BAVO drwy e-bostio: Rhodripowell@bavo.org.uk neu ffoniwch BAVO, Ff: 01656 810400.


Un o’r gofynion hanfodol ar gyfer llywodraethu da mewn unrhyw sefydliad yw i’w fwrdd ymddiriedolwyr neu bwyllgor gael cymysgedd da o sgiliau a phrofiad ar draws y tîm cyfan…

Ffordd dda o wirio’r hyn sydd gan eich Bwrdd neu Bwyllgor ar hyn o bryd (ac nad yw wedi /anghenion) yw cynnal archwiliad sgiliau.

Lawrlwythwch ein templed yma y gallwch ei addasu i weddu i’ch anghenion

A chofiwch… os bydd yn ddefnyddiol, gall aelod o staff BAVO helpu eich Bwrdd neu Bwyllgor i weithio drwy’r ymarfer hwn; cysylltwch â’n Tîm Cysylltiadau i wneud trefniadau drwy ffonio 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


Un o’r gofynion hanfodol ar gyfer llywodraethu da mewn unrhyw sefydliad yw i’w fwrdd ymddiriedolwyr neu bwyllgor gael cymysgedd da o sgiliau a phrofiad ar draws y tîm cyfan…

Ffordd dda o wirio beth sydd gan eich Bwrdd neu Bwyllgor ar hyn o bryd (ac nad yw/anghenion) yw cynnal archwiliad sgiliau.

Lawrlwythwch ein templed yma y gallwch ei addasu i weddu i’ch anghenion

A chofiwch… os bydd yn ddefnyddiol, gall aelod o staff BAVO helpu eich Bwrdd neu bwyllgor i weithio drwy’r ymarfer hwn; cysylltwch â’n Tîm Datblygu i wneud trefniadau drwy ffonio 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award