Polisi Preifatrwydd

Polisi GDPR

O dan GDPR, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i amddiffyn unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio technolegau blaenllaw a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad heb awdurdod iddo. 

Nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion i unrhyw drydydd parti nac adran arall o’r llywodraeth.


Eich hawliau

O dan GDPR, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Mae rhain yn:

 • hawl mynediad at gopi o’r wybodaeth a gynhwysir yn eu data personol;
 • hawl i wrthwynebu prosesu sy’n debygol o achosi neu sy’n achosi difrod neu drallod
 • hawl i atal prosesu ar gyfer marchnata uniongyrchol;
 • hawl i wrthwynebu i benderfyniadau gael eu gwneud trwy ddulliau awtomataidd;
 • hawl mewn rhai amgylchiadau i gywiro, blocio, dileu neu ddinistrio data personol anghywir; 
 • hawl i hawlio iawndal am iawndal a achosir gan dorri’r Ddeddf.

Gallwch ddarllen mwy am yr hawliau hyn yma


Ymwelwyr â’n gwefannau

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.bavo.org.uk rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o’r wefan. Dim ond mewn ffordd anhysbys y mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu nad yw’n adnabod unrhyw un yn unigol. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud ag ef.


Defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis a anfonir at eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Maent yn helpu i wneud i wefannau weithio’n well a darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith i wybod ym mha iaith yr hoffech i’r wefan gael ei harddangos i chi, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i wreiddio fideos mewn tudalennau a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr tra ar y wefan. Trwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn wella’r llywio a’r cynnwys i ddiwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth a gasglwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â hwy, porwr a system weithredu. Ni fydd y data’n cael ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio ar ein gwefan yw:

Cookie Table

Mae porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar gwcis trwy osodiadau porwr. I ddarganfod mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org


Pa wybodaeth ydyn ni’n ei chasglu?

Rydym yn monitro gweithgaredd defnyddwyr i wella’r cynnwys a ddarperir ar y wefan hon. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’). Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau a’i storio.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgaredd defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir yn flaenorol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Sylwch, os yw cwcis yn anabl, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd GoogleThelerau Gwasanaeth Google i gael gwybodaeth fanwl.

Mae’r wefan hon, o bryd i’w gilydd, yn cysylltu â ffurflenni SurveyMonkey ar gyfer casglu data. Mae’r data hwn yn cael ei brosesu yn yr UD ac mae ei drin yn bodloni darpariaethau GDPR.


Eich rhyngweithio â’r wefan hon

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth electronig yn uniongyrchol gan ymwelwyr â’r wefan hon; adborth a manylion tanysgrifio e-bost.


Peiriant chwilio

Mae ein chwiliad gwefan a chwiliad rhybudd penderfyniad yn cael ei bweru gan Offer Chwilio Google (GSA). Mae ymholiadau a chanlyniadau chwilio yn cael eu cofnodi’n ddienw i’n helpu i wella ein gwefan a’n swyddogaeth chwilio. Nid oes Llywodraeth Cymru nac unrhyw drydydd parti yn casglu unrhyw ddata defnyddiwr-benodol.


E-gylchlythyr

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, mailchimp, i gyflwyno ein e-gylchlythyrau misol. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch agor e-byst a chlicio gan ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant gan gynnwys gifs clir i’n helpu i fonitro a gwella ein e-gylchlythyr. Am ragor o wybodaeth, gweler polisi GDPR mailchimp a’u Polisi Preifatrwydd cyffredinol.


Ymgynghoriadau ac offer arolygu ar-lein

Weithiau byddwn yn cynnal arolygon gan ddefnyddio Survey Monkey. Mae Survey Monkey wedi cyhoeddi sicrwydd eu bod yn cwrdd â safonau GDPR, er eu bod hefyd yn cynnal eu holl ddata yn yr Unol Daleithiau. Gweler hefyd Bolisi Preifatrwydd Survey Monkey.


Ffurflenni Ar-lein

Mae rhai o’n gwefannau yn defnyddio ffurflenni mailchimp neu Survey Monkey / WuFoo i gasglu gwybodaeth gan ddefnyddwyr. Mae Wufoo yn is-gwmni i Survey Monkey, sy’n storio’r data a gesglir yn yr UD, ond sy’n dilyn ein cyfarwyddyd ac nad ydyn nhw’n dosbarthu i unrhyw drydydd partïon.


WordPress

Rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, WordPress.com, i gyhoeddi ein gwe / blogiau. Mae’r gwefannau hyn yn cael eu cynnal yn WordPress.com, sy’n cael ei redeg gan Automattic Inc. Rydym yn defnyddio gwasanaeth WordPress safonol i gasglu gwybodaeth anhysbys am weithgaredd defnyddwyr ar y wefan, er enghraifft nifer y defnyddwyr sy’n gwylio tudalennau ar y wefan, i fonitro ac adrodd ar effeithiolrwydd y wefan a’n helpu ni i’w wella. Mae WordPress yn ei gwneud yn ofynnol i ymwelwyr sydd am bostio sylw nodi enw a chyfeiriad e-bost. I gael mwy o wybodaeth am sut mae WordPress yn prosesu data, gweler Polisi Preifatrwydd Automattic.

Sylwch: adolygir yr holl ddata a gesglir ar ôl cyfnod o dair blynedd.


Pobl sy’n cysylltu â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Facebook a Twitter i reoli ein rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol. Os anfonwch neges breifat neu uniongyrchol atom trwy’r cyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei storio am dri mis. Ni fydd yn cael ei rannu ag unrhyw sefydliadau eraill.


Pobl sy’n anfon e-bost atom

Rydym yn defnyddio Security Layer Security (TLS) i amgryptio ac amddiffyn traffig e-bost yn unol â’r llywodraeth. Os nad yw’ch gwasanaeth e-bost yn cefnogi TLS, dylech fod yn ymwybodol efallai na fydd unrhyw e-byst a anfonwn neu’n eu derbyn yn cael eu gwarchod wrth eu cludo. Byddwn hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost a anfonir atom, gan gynnwys atodiadau ffeiliau, ar gyfer firysau neu feddalwedd faleisus. Byddwch yn ymwybodol bod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost a anfonwch o fewn ffiniau’r gyfraith.


Cwynion neu ymholiadau

Mae BAVO yn ceisio cwrdd â’r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw atynt os credant fod ein casglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Cafodd y polisi preifatrwydd hwn ei ddrafftio gan ystyried cryno ac eglurder. Nid yw’n darparu manylion cynhwysfawr o bob agwedd ar gasglu a defnyddio BAVO o wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod.


Dolenni i wefannau eraill

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn cwmpasu’r dolenni o fewn y wefan hon sy’n cysylltu â gwefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill rydych chi’n ymweld â nhw (e.e. Gwirfoddoli Cymru).


Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi’i diweddaru ar y dudalen hon. Mae adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth a gasglwn, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 2 Ebrill 2018.


Sut i gysylltu â ni

Os ydych chi am ofyn am wybodaeth am ein polisi preifatrwydd gallwch anfon e-bost atom yn dpofficer@bavo.org.uk neu ysgrifennu at:

Swyddog Diogelu Data
BAVO
112-113 Commercial Street
Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr   
CF34 9DL


Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu ag eraill i ddod o hyd i’r wybodaeth honno. Os yw’ch cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd angen i ni ei drosglwyddo i’n cyflenwyr technoleg.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ymateb i chi, rydym yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.


Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio’r manylion isod.

E: dpofficer@bavo.org.uk neu ysgrifennwch at:

Swyddog Diogelu Data
BAVO
112-113 Commercial Street
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr   
CF34 9DL

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award