Dod o hyd i wirfoddolwyr

Mae ein Tîm Gwirfoddolwyr yn helpu sefydliadau lleol i fod y gorau y gallant fod trwy roi arweiniad arfer gorau ar recriwtio a rheoli goruchwylio, hyfforddi, ymgysylltu a chadw gwirfoddolwyr.

Gallwch gysylltu â’n Tîm Gwirfoddolwyr yn BAVO a all roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud dewisiadau gwybodus am wirfoddoli. Mae cofrestru ar gyfer sefydliadau yn rhad ac am ddim.

Gall Bridgend.volunteering-wales.net helpu sefydliadau sydd am recriwtio

Mae platfform gwirfoddoli digidol ‘Third Sector Support Wales’ AM DDIM i wirfoddolwyr chwilio am gyfleoedd ac i sefydliadau sydd am recriwtio.

Ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, bydd y system hon yn eich helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, logio oriau gwirfoddolwyr, cynllunio rotas a digwyddiadau, recordio hyfforddiant a phrofiad a chynhyrchu adroddiadau.

Cofrestrwch ar Bridgend.volunteering-wales.net

Bydd angen i chi glicio ar angen gwirfoddolwyr – ychwanegu eich cyfleoedd, cofrestru ac yna ychwanegu cyfleoedd gwirfoddoli.


Diogelwch a chydymffurfiaeth ar gyfer gwirfoddoli

Fel y gwyddom i gyd, mae gwirfoddolwyr ledled y wlad wedi helpu i wasanaethu eu cymunedau lleol drwy’r cyfnodau clo diweddar ac mae hyn wedi darparu rhan hanfodol o’r ymateb cenedlaethol i’r pandemig.

Ydych chi’n ymwybodol o’ch cyfrifoldeb fel aelod pwyllgor/ymddiriedolwr i amddiffyn eich gwirfoddolwyr, staff a buddiolwyr?

A ydych yn cydymffurfio â’r gyfraith o ran diogelu data a manylion cyswllt buddiolwyr (yn enwedig y rhai a allai fod yn agored i niwed) a gwirfoddolwyr?

Ydych chi’n amddiffyn eich gwirfoddolwyr, eich buddiolwyr a’ch staff, a oes gennych chi berson arweiniol diogelu, polisi a gweithdrefn?

A yw eich yswiriant presennol yn cynnwys eich gwaith presennol?

A ddylai eich gwirfoddolwyr gael gwiriadau DBS?

Wrth i ni i gyd barhau i weithio i ddiwallu anghenion y gymuned yn y cyfnod heriol hwn, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn sicrhau ein bod i gyd yn gweithio o fewn y canllawiau a’r ddeddfwriaeth bresennol.

Os oes angen arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’n tîm Datblygu

 1. Diogelu data a chyfyngu ar rannu data i wirfoddolwyr am bobl fregus rydych chi’n eu gwasanaethu.
 2. Diogelu, gan gynnwys sgrinio a gwiriadau DBS gwirfoddolwyr lle bo hynny’n berthnasol.
 3. Yswiriant: e.e. mae yswiriant cyflogwr yn cynnwys gwirfoddolwyr (nid gweithwyr yn unig) a lle bo hynny’n briodol ac yn angenrheidiol, gwirio MOT, treth ac yswiriannau unrhyw gerbydau personol sy’n cael eu defnyddio ar gludiant gwirfoddol.
 4. PPE gan sicrhau bod y rhai sydd ei angen yn defnyddio masgiau a PPE yn eu gweithgaredd ac yn dilyn prosesau cywir.
 5. Mae asesiadau risg a phrotocolau a mesurau diogelwch ar waith os ydych chi’n trin arian neu feddyginiaeth / danfon presgripsiynau.
 6. Cadw at reolau Rhybudd Lefel.

Os oes angen unrhyw arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â’n tîm Swyddogion Datblygu, neu cyfeiriwch at y dolenni canlynol:

CGGC holl ganllawiau Covid-19

Newidiadau i’r rheolau ar gyfer gwiriadau DBS

Proses ymgeisio datgelu ar gyfer gwirfoddolwyr

Diogelu Data a GDPR

Yswiriant

Asesiadau risg

Diogelu

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Diogelu Cyfryngau Cymdeithasol


Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) – Teclyn newydd am ddim i helpu i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael y profiad gorau posib

Teclyn ar-lein am ddim yw IiV Essentials a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer grwpiau a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr. Fe’i datblygwyd yn genedlaethol ac fe’i cefnogir gan NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a WCVA.

Mae WCVA (ochr yn ochr â NCVO, Volunteer Scotland a Volunteer Now) yn lansio teclyn newydd am ddim i’ch helpu chi i wella profiad gwirfoddolwyr yn eich sefydliad, gan sicrhau bod gwirfoddolwyr yn ymwneud â chyflawni’ch cenhadaeth yn y ffordd orau bosibl.

Gan ganolbwyntio ar chwe maes craidd, cewch eich arwain trwy gyfres o gwestiynau a fydd yn eich helpu i ddiffinio sut rydych chi’n cefnogi ac yn ymgysylltu â’ch gwirfoddolwyr, sut maen nhw’n cyfrannu at eich cenhadaeth a sut maen nhw’n gwella’ch gwasanaethau i’r bobl sy’n eu defnyddio.

Os hoffai’ch sefydliad ddefnyddio’r teclyn, gallwch ddarganfod mwy am IiV Essentials yma


Os ydych chi’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer eich sefydliad … edrychwch ar ein taflenni gwybodaeth gwirfoddolwyr

Yma gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ddechrau gwirfoddoli. Mae yna amryw eang o bynciau sy’n berthnasol i weithio gyda gwirfoddolwyr ar gael, o ddatblygu eich strategaeth gwirfoddolwyr, ysgrifennu polisi gwirfoddolwyr, i wybodaeth am recriwtio, treuliau, diogelwch, materion cyfreithiol a sut i ddenu a chynnwys gwahanol grwpiau targed yn effeithiol.

Mae ein taflenni gwybodaeth gwirfoddoli ar gael ymaE-fwletinau gwirfoddoli

Mae ein Tîm Gwirfoddolwyr yn helpu sefydliadau lleol i fod y gorau y gallant fod trwy roi arweiniad arfer gorau ar recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, goruchwylio, hyfforddi, ymgysylltu a chadw. Mae ein e-fwletinau gwirfoddoli rheolaidd yn llawn o’r cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf ac maent hefyd yn rhoi cipolwg ar gyfleoedd i unigolion.

Darllenwch ein e-fwletin gwirfoddoli diweddaraf yma …


Grantiau Gwirfoddoli dan Arweiniad Ieuenctid sy’n cynnig hyd at £ 2,000 nawr ar agor!

Dyddiad cau: 21 Gorffennaf 2021.
Nod yr arian yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i chwarae mwy o ran mewn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol. Darllen mwy …


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award