Nodiadau canllaw Gwobrau Gwirfoddolwyr

Gwobrau Arwyr Tawel Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gwybodaeth enwebu, rheolau a phwrpas gwobrau

Bob blwyddyn mae miloedd o unigolion a grwpiau yn gwirfoddoli ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi eu hamser, eu hegni, eu sgiliau a’u hymrwymiad i helpu eraill yn eu cymuned.

Nod Gwobrau Arwyr Di-glod Pen-y-bont ar Ogwr 2024 yw cydnabod ac anrhydeddu pobl a sefydliadau eithriadol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’n cymuned.

Dyma’r seithfed flwyddyn i ni gynnal y gwobrau a hoffem annog pobl i enwebu unigolion a/neu grwpiau sydd, yn eu barn nhw, wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r gymuned.

Mae’r broses o enwebu yn gyflym a syml, a bydd pob enwebai yn derbyn tystysgrif ffurfiol.

Y gwobrau yw:

 • Gwirfoddolwr Ifanc
 • Oedolyn yn Gwirfoddoli
 • Grŵp Cymuned/Elusen
 • Gwirfoddolwr Chwaraeon
 • Gwirfoddolwr Rhagorol
 • Ymddiriedolwr 
 • Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb 

Y drefn enwebu

 • Ni ellir enwebu unigolion ganddyn nhw eu hunain, partner, aelod o’r teulu neu unrhyw weithiwr o BAVO. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod wedi adnabod yr enwebai am o leiaf chwe mis;
 • Rhaid i’r enwebeion fod wedi gwirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y 12 mis diwethaf;
 • Mae categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn o dan 25 ar gyfer y rhai o dan 25 oed ar 31 Rhagfyr 2024;
 • Rhaid i sefydliadau fod wedi’u lleoli neu’n gweithio o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Nid yw gweithwyr cyflogedig yn gymwys ar gyfer y gwobrau.

Rheolau ar gyfer pob categori:

Gall manylion personol a ddarperir ar bob ffurflen enwebu gael eu trosglwyddo i sefydliadau partner ac i’r cyfryngau at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych yn barod i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu fel hyn, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.

 1. Er y bydd pob enwebai yn cael ei gydnabod, dim ond yr enwebai â’r sgôr uchaf fydd yn cael ei ddewis ar gyfer gwobr ar gyfer pob categori.
 2. Sicrhewch fod yr wybodaeth a ddarperir yn berthnasol ac yn unigryw i’r enwebai.  Ni ddylai’r wybodaeth gael ei hefelychu na’i dyblygu ar gyfer enwebai arall.
 3. Bydd panel dewis yn dewis enillwyr y gwobrau.
 4. Mae penderfyniadau’r panel yn derfynol. Mae’r panel yn cadw’r hawl i beidio â gwneud gwobr mewn unrhyw gategori penodol os ydyn nhw’n teimlo nad yw’r enwebiadau’n addas. Ni fydd unrhyw adborth yn cael ei roi am benderfyniadau na thrafodaethau’r panel.

Dyddiad cau enwebiadau:

Rhaid derbyn enwebiadau wedi eu cwblhau erbyn hanner dydd, Dydd Iau, 11eg Ebrill 2024 gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu swyddogol. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir wedi’r dyddiad cau yn cael eu hystyried.

Rhaid nodi’r enwebiadau post yn ‘Breifat a chyfrinachol’ a dylid eu dychwelyd i Sharon Headon, BAVO – 112/113 Commercial Street, Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 9DL.

Enwebwch nawr >


BAVO logo  Bridgend County Borough Council  Welsh Government

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award