Cymdeithion Cymunedol

Community CompanionsQuality in befriending award

Rydym yn brosiect cyfeillio rhad ac am ddim, cyfrinachol ac anfeirniadol a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, sy’n rhoi cefnogaeth o ansawdd uchel i bobl sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Wedi’i gydlynu gan BAVO mewn partneriaeth â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, rydym yn darparu gwasanaeth hyblyg i bobl a allai fod yn ynysig ac yn unig.

Nid ydym yn cymryd lle gwasanaethau proffesiynol, rydym yma i ategu’r gefnogaeth bresennol ac rydym yn gwerthfawrogi ein perthnasoedd gwaith ag asiantaethau eraill. Byddwch yn ymwybodol nad yw ein cyfeillion gwirfoddol yn gallu darparu unrhyw ofal meddygol neu bersonol na chymorth domestig.

Gall unrhyw un sy’n cefnogi person ac yn teimlo bod angen ychydig mwy cefnogaeth neu gwmnïaeth, cyfeirio pobl at y cynllun. Gall pobl hefyd hunangyfeirio.

Beth y gallwn ei wneud?

Sylwch: fel canlyniad i’r cyngor cyfredol ar Coronafeirws, ar hyn o bryd rydym ond yn darparu Gwasanaeth Cyfeillio Ffôn Covid-19 sy’n cynnig help a chefnogaeth yn yr adeg ansefydlog hon i aelodau mwyaf bregus yn y gymuned,  trwy sgyrsiau.

Trwy helpu i leihau eich ofnau os ydych chi’n profi pryder ac ansicrwydd; mae ein prosiect cyfeillio dros y ffôn yn cynnig llais cyfeillgar ar eiliad mae’r teimladau o unigedd ac unigrwydd yn cynyddu.

 • Lleihau unigrwydd trwy gwmnïaeth a ddarperir gan ein cyfeillion gwirfoddol;
 • Cefnogi rhywun i gymryd rhan mewn caffi cymunedol;
 • Lleihau unigedd a chynyddu cefnogaeth gymdeithasol trwy rwydweithiau amrywiol;
 • Gwella hyder, hunan-barch a lles emosiynol pobl;
 • Cefnogi mynediad i weithgareddau cymunedol, gwasanaethau ac apwyntiada;
 • Wrth gyfeillio, byddwn yn darparu dull anffurfiol, a allai fod yn fwy addas i’r rhai hynny sy’n amharod i dderbyn gwasanaethau cymorth eraill.
 • Darparu gwirfoddolwyr lleol sy’n gwybod yr ardal ac sy’n gallu cefnogi pobl i gymryd fwy o ran ym mywyd gymuned;
 • Cyfeirio pobl at asiantaethau priodol pan fydd angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol arnynt.

Gwrandewch ar rai o’n straeon o’r defnyddwyr gwasanaeth yma –


Pwy all gyfeirio pobl?

Unrhyw un sy’n cefnogi person ac yn teimlo bod angen ychydig mwy cefnogaeth neu gwmnïaeth. Gall cyfeireb dod o weithwyr iechyd proffesiynol fel therapyddion galwedigaethol, meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol a nyrsys ardal. Gall cymdeithasau tai hefyd gwneud cyfeireb, yn ogystal â sefydliadau gwirfoddol, aelodau o’r teulu neu ffrindiau. Hefyd, mae gennym bobl sy’n hunangyfeirio.

Darllenwch fwy am gyfeiriadau


Cyfeillgarwch a chefnogaeth i chi

Rydym yn cefnogi llawer o bobl fel chi trwy ein cyfaill gwirfoddol. Byddant yn rhoi rhan o’u hamser eu hunain i gynnig cwmnïaeth os ydych chi’n teimlo’n unig neu angen help ychwanegol i fynd allan ac i fynd yn ôl i fywyd cymunedol. Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref a gallwch benderfynu pa fath o gyfeillio yr hoffech chi. Chi biau’r dewis!

Sylwch: fel canlyniad i’r cyngor cyfredol ar Coronafeirws, ar hyn o bryd rydym ond yn darparu Gwasanaeth Cyfeillio Ffôn Covid-19 sy’n cynnig help a chefnogaeth yn yr adeg ansefydlog hon i aelodau mwyaf bregus yn y gymuned,  trwy sgyrsiau.

Darllenwch fwy am gyfeillgarwch a chefnogaeth


Sut i fod yn gyfaill gwirfoddol

Gwnewch wahaniaeth i ddiwrnod rhywun … un awr o’ch diwrnod yn mynd yn bell!

Ymunwch â’n prosiect cyfeillio Cymdeithion Cymunedol i helpu pobl sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Helpwch nhw i gwrdd â phobl newydd, gwella mynediad i wasanaethau lleol a gwella eu hiechyd a’u lles yn gyffredinol.

Sylwch: fel canlyniad i’r cyngor cyfredol ar Coronafeirws, ar hyn o bryd rydym ond yn darparu Gwasanaeth Cyfeillio Ffôn Covid-19 sy’n cynnig help a chefnogaeth yn yr adeg ansefydlog hon i aelodau mwyaf bregus yn y gymuned, trwy sgyrsiau.

Rydym yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr 16+ oed i gyfeillio pobl sy’n teimlo’n ynysig ac yn unig am amryw o resymau.

Darllenwch fwy am fod yn gyfaill gwirfoddol


Cysylltwch â ni:

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

Community Companions partners

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials