Grantiau Gwirfoddoli dan Arweiniad Ieuenctid sy’n cynnig hyd at £ 2,000 nawr ar agor!

Cyhoeddwyd: 10 Awst 2023
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 15 Medi 2023.

Nod yr arian yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i chwarae mwy o ran mewn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol.

Faint o arian alla i wneud cais amdano?
Gallwch wneud cais am y grant uchaf o hyd at £2,000.

Mae’r panel ariannu wedi’i wneud ar grŵp o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac maent yn cael eu cefnogi gan staff BAVO. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r cyllid eisiau sicrhau newid sylweddol mewn gwirfoddoli ieuenctid i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddol a chymunedol da iddyn nhw. Pwrpas y cyllid yw nodi ffyrdd o ennyn diddordeb mwy o bobl ifanc o gymunedau difreintiedig sy’n cael eu tangynrychioli.

Pwy sy’n gymwys am y grant?

Rhaid i brosiectau gael budd cymunedol i gymunedau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yr arian yw cefnogi pobl ifanc 14 – 25 oed i wirfoddoli.

Gwybodaeth arall

 • grwpiau sydd wedi’u cyfansoddi’n gyfreithiol ac eisiau grymuso pobl ifanc i wirfoddoli;
 • Mae sefydliadau wedi ymrwymo i wrando ar a gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc;
 • Bydd angen i sefydliadau gael cyfrif banc yn enw’r sefydliad, lle bydd angen o leiaf dau lofnod digyswllt;
 • Nid oes isafswm swm y gellir gwneud cais amdano;
 • Gellir gofyn i grwpiau sy’n gwneud cais am £2,000 gyflwyno eu syniadau i aelodau’r panel;
 • Gall prosiectau neu grwpiau sydd wedi gwneud cais o’r blaen ailymgeisio (p’un a oedden nhw’n llwyddiannus ai peidio) ond RHAID i’w syniadau gynnwys gwirfoddolwyr ifanc.


Ymgeisiwch nawr!

Cymerwch gip ar ein canllawiau cyllido yma cyn llenwi’r ffurflen gais

Cwblhewch ffurflen gais yma

Cwblhewch eich cais GAN DIM DIWEDD NA 15 Medi 2023.

Am fanylion pellach, ffoniwch BAVO, T: 01656 810400.

Mae angen cyfrif am gyllid erbyn 10 Mawrth 2024 ac mae angen i’r holl dderbynebau fod a gyflwynwyd erbyn y dyddiad hwnnw.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award