Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr – cyllid ar gyfer materion cymdeithasol cymhleth

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Pan fydd Banc Lloyds yn derbyn eich cais, eu nod yw rhoi penderfyniad i chi cyn pen pedwar mis.

Mae grantiau anghyfyngedig o £ 50,000 dros ddwy flynedd ar gael i sefydliadau sydd ag incwm rhwng £ 25,000 ac £ 1 miliwn.

 • Maent yn ariannu elusennau sy’n gweithio gyda phobl dros gyfnod hir (o leiaf 12 wythnos). O ganlyniad, nid ydynt yn ariannu gwaith sydd yn bennaf yn gyngor unwaith yn unig neu’n cyfeirio;
 • Maent yn disgwyl i’r elusen ddefnyddio dull ‘person-ganolog’. Bydd yr unigolyn wedi cael ei asesu a bydd ei anghenion wedi’i nodi gyda chynllun cymorth wedi’i sefydlu. Lle na all eich elusen ddiwallu holl anghenion a nodwyd unigolyn, bydd angen i chi ddweud wrthynt sut rydych chi’n gweithio mewn partneriaeth ag eraill i fynd i’r afael â nhw;
 • Nid ydynt yn cefnogi gwaith sy’n adweithiol yn unig, nac er budd cymuned ddaearyddol gyfan. Bydd yr elusen wedi nodi grŵp penodol o fuddiolwyr, yn deall eu hanghenion ac yn ceisio eu cefnogi’n rhagweithiol;
 • Maent yn disgwyl i’r elusen allu monitro a mesur newidiadau cadarnhaol sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Efallai na fydd y rhain bob amser yn ganlyniadau ‘caled’, ond mae angen iddynt weld tystiolaeth bod yr elusen yn cefnogi ei defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau newydd, hyder, annibyniaeth, diogelwch a / neu asiantaeth;
 • Ychydig o gyfyngiadau y maent yn eu rhoi ar y grantiau a roddant, yn lle hynny maent yn ymddiried mewn elusennau i wario eu harian fel y gwelant yn dda. Felly, nid ydynt yn gofyn am gyllideb, na sut y bydd yr arian yn cael ei wario;
 • Gallant gynnig ystod o gymorth datblygiadol wedi’i deilwra i elusennau i helpu i adeiladu gallu sefydliadol, gwella gwytnwch a chynaliadwyedd.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award