Wythnos Gwirfoddolwyr 2022

Cyhoeddwyd: 25 Ebrill 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wythnos arbennig a glustnodwyd i ddiolch i wirfoddolwyr am bopeth y maent yn ei gynnig i’w cymunedau lleol, gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwahaniaeth i gymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan gefnogi sefydliadau a helpu pobl.

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn cael ei dathlu rhwng 1af a 7fed Mehefin bob blwyddyn. Mae’n wythnos lle mae’r DU yn dathlu gwirfoddolwyr ac yn dweud diolch iddynt am y cyfraniad a wnânt. Mae’r wythnos hefyd yn codi ymwybyddiaeth o fanteision bod yn wirfoddolwr a’r rolau gwirfoddoli amrywiol sydd ar gael.

Yn ogystal â helpu eraill, dangoswyd bod gwirfoddoli yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau’r rhai sy’n gwirfoddoli, gan gynorthwyo gwirfoddolwyr i ennill sgiliau newydd a hybu hunan-barch. Mae llawer o fudiadau gwirfoddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu eraill.

 • Gall gwirfoddoli fod yn ffordd dda o edrych ar ddatblygu sgiliau newydd neu ddarparu sgiliau i sefydliadau sydd gennych eisoes, i’w hychwanegu at eich CV, i helpu sefydliad sy’n agos at eich calon, i gwrdd â phobl newydd, i gael rhywbeth a wnewch yn rheolaidd, i’ch galluogi i deimlo’n rhan o’ch cymuned ac i deimlo eich bod yn gwneud gwahaniaeth.

Eleni mae BAVO yn gofyn i sefydliadau anfon clipiau fideo o’u sefydliad – isod ceir rhai awgrymiadau;

 • Fideo i hyrwyddo eich rolau gwirfoddoli a gobeithio recriwtio mwy o wirfoddolwyr
 • Fideo i ddweud diolch i’ch gwirfoddolwyr am eu holl waith caled.
 • Fideo o’ch gwirfoddolwyr yn dweud wrthym beth maen nhw wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf.
 • Fideo o wirfoddolwr yn esbonio eu rôl fel gwirfoddolwr.
 • Fideo yn esbonio beth mae eich sefydliad yn ei wneud, pwy rydych chi’n eu cefnogi a beth rydych chi’n gobeithio ei gyflawni dros y misoedd nesaf.

Yna gallwn dynnu sylw at y fideos ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, fel bod pobl yn fwy ymwybodol o faint mae gwirfoddolwyr a sefydliadau yn ei wneud i gefnogi unigolion a chymunedau ledled Pen-y-bont ar Ogwr.  Dim ond tua 30 eiliad o hyd fydd angen i’r clipiau fideo fod a gellir eu gwneud ar eich ffôn drwy Whatsapp.  Yna gallwn gynnal y fideos drwy gydol Wythnos Gwirfoddolwyr i godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Byddai angen i chi anfon y fideos i BAVO erbyn 15 Mai.

 • Cofiwch Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle gwych i ddiolch i wirfoddolwyr ac mae BAVO yn fwy na pharod i redeg negeseuon diolch drwy gydol yr wythnos eu hanfon drwodd a byddwn yn eu cael ar wefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol BAVO.
 • Beth am gynnal coffi a dal i fyny i wirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr fel diolch i’ch gwirfoddolwyr’ a rhowch wybod i ni a byddwn yn ychwanegu at ein cyfryngau cymdeithasol.

Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau eraill, rhowch wybod i mi a byddwn yn ceisio eu hychwanegu at y rhestr.  

Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol ac mae gwirfoddolwyr wedi gwneud gwahaniaeth mawr mewn cymaint o ffyrdd, felly gadewch i ni ddathlu a chydnabod y cyflawniadau hynny.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award