Sut y gallwch chi helpu Cynllun Ffoaduriaid Afghanistan

Mae BAVO yn cefnogi ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn perthynas â Chynllun Ffoaduriaid Afghanistan.

Mae BCBC a BAVO eisoes yn derbyn ymholiadau gan elusennau sydd am helpu a phobl sydd am wirfoddoli neu gyfrannu.  Mae hyn mor galonogol, rydym yn ddiolchgar iawn am y cynigion caredig ac mae’n dangos pa mor groesawgar yw pobl yn ein Sir.

Ar hyn o bryd mae BCBC yn disgwyl dim ond 2 neu 3 teulu ond mae llawer yn dibynnu ar argaeledd llety.   Wrth i’r sefyllfa ddatblygu, byddwn mewn gwell sefyllfa i nodi beth yn union fydd yr anghenion, faint yn union o deuluoedd y gellid eu hadleoli i’r ardal a phryd.  Ar hyn o bryd, nid oes yr un o’r wybodaeth hon ar gael.

cliciwch yma

Sut y gallwch chi helpu

Gan y gallai nifer y bobl sy’n dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr fod yn gymharol fach, nid oes gofyniad ar hyn o bryd i eitemau gael eu rhoi ac nid ydym yn gofyn am unrhyw roddion o’r eitemau canlynol ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, gallai’r sefyllfa hon newid a gwahoddir chi i gadw golwg ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwahodd Landlordiaid, busnesau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac unigolion a allai helpu gydag unrhyw un o’r canlynol, i anfon e-bost atom a rhoi gwybod i ni os gallech helpu gyda’r canlynol yn y dyfodol (ac os oes angen gan y teuluoedd).

Mae angen inni bwysleisio enillion, yr ydym ar hyn o bryd ar hyn o bryd yn y cam paratoi ac nid yn gofyn am roddion ar hyn o bryd.

Nwyddau y gallai fod eu hangen, megis:

 • Offer babanod (fel pramiau a chotiau)
 • Dillad – bydd y rhain yn benodol i anghenion y teuluoedd yn hytrach na gyriannau rhoddion generig
 • Nwyddau trydanol (fel ffonau symudol a setiau teledu)
 • Cegin
 • Teganau
 • Dodrefn cartref o ansawdd da
 • Nwyddau gwyn (oergelloedd/ popty/ peiriannau golchi ac ati).

Efallai y bydd angen tai, megis:

 • Eiddo preswyl gwag.   Rhaid i’r tŷ neu’r fflat fod:
  • hunangynhwysol heb unrhyw gyfleusterau a rennir
  • ar gael am gyfnod o 12 mis o leiaf

Efallai y bydd angen cymorth ymgartrefu, megis:

 • Cyfeillio neu gwmnïaeth
 • Saesneg Sgyrsiol
 • Dangos pobl o gwmpas yr ardal
 • Cludiant ac errand rhedeg

Efallai y bydd angen gwasanaethau arbenigol, megis:

 • Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL)
 • Gwasanaethau cyfreithiol
 • Gwasanaethau iechyd meddwl
 • Iechyd a lles corfforol (fel ffisiotherapi)
 • Tiwtora a mentora (fel darllen mewn parau)

Manylion eich cynnig

Anfonwch e-bost at bavo@bavo.org.uk ac ychwanegwch gymaint o wybodaeth am eich cynnig ag y gallwch, megis symiau o eitemau (cyflwr newydd/a ddefnyddir) neu faint o amser y gallwch ei ymrwymo fel darparwr gwasanaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, ewch i’n porth gwirfoddoli i gael y swyddi gwag diweddaraf neu cysylltwch â Sharonheadon@bavo.org.uk. – efallai y gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau cymorth a fyddai’n gwerthfawrogi eich sgiliau, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o amser y gallwch ei gynnig ar sail tymor byr yn unig.

Os ydych yn ystyried rhoi cyllid, anfonwch e-bost at finance@bavo.org.uk
I gefnogi gweithgarwch cenedlaethol, chi. efallai yr hoffech gyfeirio at wefan Cyngor Ffoaduriaid Cymru.

Dolch am helpu.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials