Cynllun Gwneud Iawn am Ynni

Cyhoeddwyd: 4 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae grantiau bellach ar gael i gefnogi mentrau sydd â’r nod yn bennaf o leihau’r effaith newid yn yr hinsawdd sy’n gysylltiedig â defnyddio ynni.

Mae swm y cyllid sydd ar gael trwy’r cynllun yn amrywio yn dibynnu ar ba daliadau a wnaed gan gwmnïau ynni ac yn cael ei adolygu bob chwarter. Bydd elusennau cymwys sydd â diddordeb cofrestredig yn y cynllun yn cael eu hysbysu pan ddaw arian ar gael.

Yr isafswm grant y gellir gofyn amdano yw £ 20,000 ac mae uchafswm y grant yn amrywio yn dibynnu ar faint y gronfa sydd ar gael.

Nod y cynllun Gwneud Iawn am Ynni yw:

 • cefnogi defnyddwyr ynni mewn sefyllfaoedd bregus;
 • sicrhau buddion i’r mathau o ddefnyddwyr a gafodd eu heffeithio’n negyddol gan y materion penodol a ysgogodd y taliad gwneud iawn.

Yn ychwanegol at y flaenoriaeth graidd hon, gall hyd at 15% o gronfeydd Gwneud Iawn am ynni ddatblygu datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau arloesol sy’n gysylltiedig ag ynni. Rhaid i brosiectau arloesi:

 • bod â gobaith realistig o sicrhau buddion i ddefnyddwyr ynni presennol a / neu ddefnyddwyr yn y dyfodol;
 • helpu i leihau effaith amgylcheddol defnyddio ynni a chael ei reoli’n effeithlon a darparu gwerth da am arian.

Bydd unrhyw flaenoriaethau ychwanegol sy’n gysylltiedig â rownd ariannu yn cael eu gwneud yn glir i ymgeiswyr pan fydd y rownd yn agor.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award