Grant Gofalwyr Cwm Taf Morgannwg: Ffenestr y cais ar agor ar gyfer Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd: 20 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Grant Gofalwyr Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad cau – Dydd Llun 26 Ebrill 2021 (hanner dydd)

Beth sydd ar gael?
Grantiau unwaith ac am byth o hyd at £ 5,000, £ 10,000 neu £ 20,000 i sefydliadau weithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a / neu Rhondda Cynon Taf ar gyfer prosiect gyda’r nod o gefnogi Gofalwyr o bob oed yn y gymuned. Anogir gweithio rhanbarthol.

Sefydliad Iechyd y Byd?
Dylai prosiectau gefnogi Gofalwyr o bob oed yn y gymuned

Am beth y gallaf wneud cais?
Dylai nodau’r prosiect adlewyrchu o leiaf un o bedair blaenoriaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru
gwella bywydau Gofalwyr:

Pedair blaenoriaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru yw:

 • Nodi a gwerthfawrogi Gofalwyr di-dâl. Rhaid i bob Gofalwr di-dâl gael ei werthfawrogi a’i gefnogi i wneud dewis gwybodus am y gofal y maent yn ei ddarparu ac i gael mynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt wrth ofalu a phan ddaw’r rôl ofalu i ben;
 • Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae’n hanfodol bod gan bob Gofalwr di-dâl fynediad at y wybodaeth a’r cyngor cywir ar yr adeg iawn mewn fformat priodol;
 • Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu. Rhaid i bob Gofalwr di-dâl gael cyfle i gymryd seibiannau o’u rôl ofalu i’w galluogi i gynnal eu hiechyd a’u lles eu hunain a chael bywyd ochr yn ochr â gofalu;
 • Cefnogi Gofalwyr di-dâl mewn addysg a’r gweithle. Dylid annog cyflogwyr a lleoliadau addysgol / hyfforddi i addasu eu polisïau a’u harferion, gan alluogi Gofalwyr di-dâl i weithio a dysgu ochr yn ochr â’u rôl ofalu.

Pryd?
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ddydd Llun 26 Ebrill 2021

Sut?
Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais yma neu E-bost: Cerys.gamble@wales.nhs.uk


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award