Cartrefi Iach, Pobl Iach

Mae Cartrefi Iach, Pobl Iach yn gweithio ledled Cymru a De-orllewin Lloegr gan gefnogi pobl i gael:

 • cartrefi cynhesach;
 • cartrefi mwy diogel;
 • cartrefi iachach.

Maent yn gwneud hyn drwy gynnig amrywiaeth o opsiynau cyngor, cymorth ac atgyfeirio wedi’u teilwra i anghenion yr aelwyd. Mae’n agored i bawb, ond mae gan rai o’r gwasanaethau y maent yn cyfeirio atynt eu meini prawf cymhwysedd eu hunain.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

 • Ynni: cymorth a chyngor i ddeall biliau ynni, cymorth gyda dyled tanwydd, newid tariff, mesuryddion deallus, cynilion a disgowntiau (e.e., Gostyngiad Cartrefi Cynnes);
 • Dŵr: gwybodaeth, cyngor a chymorth gyda gostyngiadau tariff a mesuryddion dŵr;
 • Gwresogi: cymorth gyda cheisiadau i Nyth, cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru, darparu bwyleri newydd, systemau gwres canolog ac insiwleiddio i aelwydydd cymwys;
 • Cynyddu incwm i’r eithaf: cymorth a chyfeirio at wiriadau budd-daliadau a cheisiadau gostyngiadau’r dreth gyngor;
 • Addasiadau i’r cartref: cymorth i gael mynediad i reiliau grawnwin, cawodydd mynediad lefel, lifftiau grisiau ac ati;
 • Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaethol: cofrestru am ddim gyda darparwyr nwy, trydan a dŵr ar gyfer aelwydydd cymwys;
 • Mesurau diogelwch yn y cartref: ymwybyddiaeth carbon monocsid, larymau mwg a chloi falfiau coginio – gwybodaeth a chyngor i bawb a dyfeisiau ar gyfer aelwydydd cymwys;
 • Cysylltiad â’r rhwydwaith nwy: cymorth i wneud cais am dalebau cysylltu nwy lle bo hynny’n gymwys.

O gyngor arbed ynni i gymorth dyled tanwydd, cyngor diogelwch yn y cartref i gyngor ar hawl i fudd-daliadau; eu tîm yno i helpu. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn ei chael hi’n anodd cynhesu eu cartref, cysylltwch â:

E-bost: hhhp@warmwales.org.uk
Galwad: Katrina (Gweithiwr Cymunedol Arweiniol), T: 07795 950 881 neu Katie (Rheolwr Prosiect), T: 07889 311 051
Ymweliad: www.warmwales.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials