Cyllid Comic Relief : Pam nad yw GRWPIAU PEN-Y-BONT AR OGWR yn ymgeisio?

Cyhoeddwyd: 10 Awst 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Mae partneriaid Comic Relief a Third Sector Support Wales (TSSW) yn cydnabod y gwaith gwych mae sefydliadau a arweinir gan y gymuned yn ei wneud ledled Cymru ac am helpu sefydliadau i adeiladu eu capasiti eu hunain mewn ffordd gynaliadwy ac effaithus.

Ar ôl cyflwyno cynllun peilot llwyddiannus y llynedd, cadarnhaodd Comic Relief rownd newydd o gyllid i ariannu camau dan arweiniad y gymuned gan ddod â newid cymdeithasol cadarnhaol a pharhaol ledled Cymru.

Agorodd rownd ddiweddar yn benodol ar gyfer Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, ond yn rhyfeddol, ni wnaeth unrhyw grwpiau o Ben-y-bont ar Ogwr ymgeisio.

ARIAN AR GAEL

Mae gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru ddwy lefel ariannu:

Grantiau Bach – £1,000 – £10,000

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod y grwpiau cymunedol sy’n arwain newid a thwf yn eu hardal yn cyrraedd cyllid comic rhyddhad ar lawr gwlad, gan eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol mewn ymateb i anghenion penodol y gymuned.

Gweinyddir Grantiau Bach gan y Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol. Mae’r ffurflen gais, taenlen ariannol prosiect a chanllawiau ar gyfer grantiau bach (£1,000 – £10,000) i’w gweld yma

Arweiniad

Templed cyllideb

Ffurflen gais

 

THEMÂU STRATEGOL COMIC RELIEF

Bydd pob prosiect llwyddiannus yn dangos cyfraniad at un o bedair Thema Strategol Comic Relief:

Mae plant yn goroesi ac yn ffynnu

Camau gweithredu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i gyflawni eu potensial

Cyfiawnder rhyw

Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched

Lle diogel i fod

Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch

Materion iechyd meddwl

Camau gweithredu i alluogi mynediad at gymorth a chynyddu ymwybyddiaeth

CYMHWYSTER

Mae sefydliadau sydd â diben â ffocws cymdeithasol ac incwm o lai na £250,000 yn gymwys i wneud cais. Mae cyfanswm o £900,000 ar gael mewn grantiau.

AMSERLEN

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor o 18 Ebrill 2022, gan gau 23 AWST 2022.

Y cynharaf y gellir prosiectau eu cychwyn yw 22 Awst 2022 gan ddod i ben erbyn 30 Awst 2023 fan bellaf.

 

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award