Ymgyrch atgyfnerthu covid yr hydref yn dechrau ym mis Medi 2021

Datganiad Ysgrifenedig: Brechu rhag COVID-19 – Cyhoeddiad gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ynghylch Cam 3

Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 30 Mehefin 2021:

“Yn dilyn wythnosau o drafod ac ystyried tystiolaeth, mae’r cyngor dros dro yn argymell y dylai’r ymgyrch i roi brechlynnau atgyfnerthu yn yr hydref ddechrau ym mis Medi 2021. Lleihau unrhyw achosion pellach o COVID-19 yw nod yr ymgyrch, a sicrhau bod y rheini sydd fwyaf agored i niwed gan haint difrifol yn cael eu hamddiffyn cymaint ag sy’n bosibl, cyn i fisoedd y gaeaf gyrraedd. Mae tystiolaeth gynnar ar weinyddu brechlynnau COVID-19 a’r ffliw a ddefnyddir yn y DU yn cefnogi darparu’r ddau frechlyn ar yr un pryd, gan fabwysiadu dull cydlynus a fydd o gymorth i ddarparu’r brechlynnau ac i sicrhau bod cymaint o unigolion â phosibl yn cael eu brechu. Fodd bynnag, rydym yn nodi nad yw hwn yn gyngor pendant gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ar hyn o bryd.

“Mae’r categorïau o bobl a fydd yn cael blaenoriaeth i dderbyn trydydd dos o’r brechlyn yn cael eu dosbarthu yn Gyfnodau 1 a 2, sydd i raddau helaeth yn adlewyrchu grwpiau â blaenoriaeth 1-9 Cam 1 y rhaglen.

“Cyfnod 1. Dylid cynnig trydydd dos o frechlyn atgyfnerthu COVID-19 i’r personau canlynol a’r brechlyn ffliw blynyddol, cyn gynted â phosibl o fis Medi 2021:

 • oedolion imiwnoataliedig 16 oed a throsodd;
 • y rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl i oedolion hŷn;
 • pob oedolyn sy’n 70 oed neu’n hŷn
  oedolion 16 oed a throsodd sy’n cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol
  gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

“Cyfnod 2. Dylid cynnig trydydd dos o frechlyn atgyfnerthu COVID-19 i’r personau canlynol cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl Cyfnod 1, gyda phwyslais cyfartal ar roi brechlyn y ffliw i’r rheini sy’n gymwys:

 • pob oedolyn 50 oed a throsodd;
 • oedolion rhwng 16 – 49 oed sydd mewn grŵp risg ffliw neu grŵp risg COVID-19. (Cyfeiriwch at y Llyfr Gwyrdd i gael manylion grwpiau risg);
 • oedolion sy’n dod i gysylltiad ag aelwydydd unigolion imiwnoataliedig.

Dysgwch fwy yma

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials