Ymddiriedolaeth Elusen Beacon Lodge

Cyhoeddwyd: 3 Mai 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Yr amcanion Elusennol yw:

Darparu cymorth ariannol ar ffurf grantiau i elusennau cofrestredig eraill sy’n hyrwyddo gofal, diogelwch a magwraeth plant drwy:

 • cefnogi a chynorthwyo’r rhai mewn angen, eu teuluoedd a’u gofalwyr
 • hyrwyddo eu lles a’u cefnogaeth; a
 • hyrwyddo eu haddysg.

Rhaid i elusennau sy’n gwneud cais am grant gan Ymddiriedolaeth Elusennol Beacon Lodge Cyf (BL)

 • Bod wedi’i gofrestru fel elusen gyda’r Comisiwn Elusennau neu CThEM
 • Meddu ar nodau a gwrthrychau sy’n gyson â nodau a gwrthrychau BL a dylent ymwneud â’n meysydd allweddol: lles a chefnogaeth plant a’u rhieni.
 • Gweithredu o fewn y DU
 • Cael cyfrif banc yn enw eu sefydliad.
 • Bod ag incwm blynyddol o dan £500,000
 • Bod â mesurau a pholisïau diogelu priodol ar waith.

I wneud cais, ewch yma.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending