Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’i estyn ar gyfer cyllid cyfalaf bach y Rhaglen Cyfalaf Dewisol

Cyhoeddwyd: 26 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Peidiwch â cholli allan! Y dyddiad cau bellach wedi’i ymestyn i ddydd Gwener 30 Ebrill!

Mae Rhaglen Cyfalaf Dewisol y Gronfa Gofal Integredig (ICF) yn rhan o’r dyraniad cyllid ehangach i Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg. Mae’r cyllid hwn ar gyfer prosiectau cyfalaf ar raddfa fach a gwaith y disgwylir iddo gostio o dan £ 100,000. (Sylwch, nid yw hwn yn stêm cyllid refeniw ac ni all ariannu costau rhedeg gwasanaeth blynyddol).

Mae’r broses ymgeisio hon yn agored i’r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, y bwrdd iechyd lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghwm Taf Morgannwg.

Mae cyllid yr ICF yn rhan o bolisi ehangach Llywodraeth Cymru ‘A Healthier Wales: Our plan for Health and Social care’ i’r rhanbarth, o refeniw o £ 12.9 miliwn a £ 5.7 miliwn o arian cyfalaf. Rhennir y cyllid Cyfalaf rhwng Prif Raglen Gyfalaf ar gyfer cynlluniau ar raddfa fawr a dyraniad llai o arian cyfalaf Dewisol.

Cyn gwneud cais, darllenwch Becyn Cymorth Cwm Taf Morgannwg ac Arweiniad ar gyllid Cyfalaf ICF a’r adran gwersi a ddysgwyd ynghyd ag ‘Arweiniad ICF: Refeniw, Cyfalaf a Dementia 2021/2022’ Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau bod eich cais yn cwrdd â’r meini prawf perthnasol.

Gellir dod o hyd i gysylltiadau â’r canllawiau trwy ymweld â llyw.cymru/canllawiaur-gronfa-integredig-2021-i-2022


Ymgeisiwch NAWR!

Gallwch chi lawrlwytho ffurflen gais yma.

Yn ystod 2020/21 derbyniwyd dros 50 o geisiadau gwerth cyfanswm o dros £ 3 miliwn. Mae hon yn broses gystadleuol iawn ac maent yn annog ceisiadau cadarn yn unig, gyda chostau diriaethol yn cael eu cyflwyno, i’w hystyried.

Ar gyfer 2021/22 mae oddeutu £ 517,002 ar gael i ddechrau. Gellir nodi cyllid pellach gan y DCP yn ystod y flwyddyn oherwydd oedi neu newidiadau mewn Cynlluniau Cyfalaf Mawr (MCP) a allai alluogi cyflwyno rhestr wrth gefn o gynlluniau yn ystod y flwyddyn.

Dychwelwch eich ffurflenni cais wedi’u llenwi i:
Paul Ellis, Swyddog Cydymffurfiaeth Rhanbarthol neu Nia McIntosh, Swyddog Comisiynu Rhanbarthol
E-bost: Paul.J.Ellis@rctcbc.gov.uk neu Nia.McIntosh@rctcbc.gov.uk


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award