Silver Cloud – mynediad CBT am ddim ar gyfer eich lles ar-lein

Cyhoeddwyd: 19 Mehefin 2024

Cydnabyddir weithiau bod angen help a chefnogaeth ar bobl ar unwaith ar gyfer eu lles meddyliol ac emosiynol, a nawr gall pobl ledled Cymru gael mynediad at therapi ar-lein am ddim heb orfod mynd trwy eu meddyg teulu.

Cefnogaeth hunangymorth

Mae SilverCloud yn driniaeth therapi ar-lein am ddim a hyrwyddir gan y GIG yng Nghymru sy’n defnyddio dulliau profedig fel Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) i helpu pobl dros 16 oed i reoli ystod o gyflyrau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Mae’r gwahanol raglenni sydd ar gael yn cynnwys iselder, pryder cyffredinol, pryder cymdeithasol a phryder iechyd, yn ogystal ag OCD, panig a ffobiâu.

Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs 12 wythnos am ddim o therapi ar-lein SilverCloud trwy ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

I gael gwybod mwy am SilverCloud os gwelwch yn dda SilverCloud – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Mwy o wybodaeth am SilverCloud yma……..

Mae SilverCloud yn system neu blatfform hollol gyfrinachol ar y rhyngrwyd a ddatblygwyd gan SilverCloud Health sy’n darparu rhaglenni therapiwtig a seico-addysg ar-lein. Nod amrywiaeth o raglenni yw cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae’r rhaglenni’n cynnwys chwech i saith modiwl y gellir eu cwblhau ar amser a chyflymder sy’n fwyaf cyfleus i’r defnyddiwr. Mae pob modiwl yn cynnwys clipiau testun, fideo a sain yn ogystal â gweithgareddau, cymwysiadau a chwisiau rhyngweithiol a diddorol y gellir eu cwblhau wrth i’r defnyddiwr symud drwy’r modiwl.

SilverCloud yw eich lle i feddwl a theimlo’n well. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn wynebu heriau yn ein bywydau. O straen a achosir gan sefyllfa benodol yn y gwaith neu gartref, i deimladau dyfnach a mwy parhaol o bryder neu iselder. Does neb yn ein dysgu sut i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac felly rydyn ni’n cael ein gadael i feddwl bod rhywbeth o’i le gyda ni, ein bod ni’n sâl. Nid oes rhaid iddo fod fel hyn.

Gyda’r mewnwelediad, y cyngor a’r camau gweithredu cywir, gall y rhan fwyaf o bobl gymryd rhan weithredol wrth feddwl a theimlo’n well. Ac maent yn darparu rhaglenni sy’n adeiladu ar y gred hon. Mae SilverCloud wedi’i ddilysu’n glinigol ac mae’n ganlyniad i dros 17 mlynedd o ymchwil glinigol ac mae astudiaethau wedi dangos ei fod yn gweithio.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award