Mae Ironmongers ’Company yn ariannu prosiectau sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddifreintiedig gyflawni eu potensial

Cyhoeddwyd: 6 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r grantiau’n amrywio o ychydig gannoedd o bunnoedd hyd at oddeutu £ 10,000. Y grant a ddyfarnwyd ar gyfartaledd yw £ 4,000 a rhaid ei wario cyn pen deuddeg mis o ddyddiad y dyfarniad.

Mae’r Cwmni’n chwilio am brosiectau sy’n darparu buddion addysgol wedi’u diffinio’n glir i grŵp penodol o blant neu bobl ifanc. Dim ond pan roddir esboniad llawn o sut y byddant yn cefnogi’r gweithgaredd hwn y bydd eitemau o offer yn cael eu hystyried.

Dim ond i elusennau cofrestredig y rhoddir grantiau. Rhaid i brosiectau fodloni’r holl feini prawf canlynol:

 • Ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 25 oed sydd dan anfantais;
 • Yn cynnwys gweithgareddau addysgol sy’n datblygu dysgu, cymhelliant a sgiliau;
 • Bod â nodau ac amcanion clir i’w cyflawni o fewn amserlen gynlluniedig;
 • Yn y DU.

Mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn galluogi plant oed cynradd i ddatblygu sylfaen gref ar gyfer y dyfodol. Gallai prosiectau, er enghraifft, gefnogi anghenion addysgol arbennig, mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad neu hyrwyddo dinasyddiaeth, magu plant neu sgiliau bywyd. Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n treialu dulliau newydd lle bydd y canlyniadau’n cael eu lledaenu i gynulleidfa ehangach.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.

Y dyddiad cau nesaf yw 31 Gorffennaf 2021. Sylwch na dderbynnir ceisiadau trwy e-bost.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award