Mae casineb yn brifo Cymru: Let’s stand up to hate Crime together #hatehurtswales

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio Hate Hurts Wales, ymgyrch i helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o droseddau casineb ac annog pobl i roi gwybod amdano.

Datblygwyd yr ymgyrch gyda mewnbwn gan randdeiliaid a phrofiadau go iawn o droseddau casineb a erlynwyd i ddangos yr effaith niweidiol y mae troseddau casineb yn ei chael ar unigolion a’n cymdeithas ehangach.

Beth yw trosedd casineb?
Trosedd casineb yw unrhyw ymddygiad troseddol yr ymddengys ei fod wedi’i ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn, neu’n cynnwys geiriau neu ymddygiad sy’n dangos gelyniaeth, yn seiliedig ar ganfyddiad unigolyn:

 • ras;
 • crefydd;
 • cyfeiriadedd rhywiol;
 • hunaniaeth drawsryweddol;
 • anabledd.

Gall trosedd casineb gynnwys cam-drin geiriol, bygwth, bygythiadau, aflonyddu, ymosod a bwlio, ynghyd â difrod i eiddo. Gallai’r tramgwyddwr fod yn rhywun anhysbys i chi, neu gallent fod yn ffrind.

Gall troseddau casineb ddigwydd yn bersonol ac ar-lein. Darllenwch fwy yma

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award