Llythyr agored at Lywodraeth Cymru yn y dyfodol gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Cyhoeddwyd: 12 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Edrychwch isod ar lythyr agored (dyddiedig Mawrth 2021) at ein llywodraeth nesaf ynghylch cyfranogiad dinasyddion a chymunedau wrth gyd-gynhyrchu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan Wales Co-production Network – rhwydwaith annibynnol nid-am-ddim- sefydliad elw yn gweithio tuag at Gymru tecach a mwy cynaliadwy lle mae gan bawb lais.

“Mae gennym yng Nghymru fframwaith deddfwriaethol ysbrydoledig a gweledigaethol sy’n gosod cyfeiriad teithio ar gyfer ein sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus, yn canolbwyntio ar lesiant, ac yn anelu at sicrhau: bod anghenion pobl yn cael eu diwallu; mae cymunedau’n gryf ac yn wydn; ac mae gwasanaethau cyhoeddus yn effeithlon, yn effeithiol ac yn berthnasol.

“Rydyn ni wedi cychwyn ar y siwrnai hon ac mae cynnydd yn digwydd. Ond araf yw trosi’r weledigaeth hon yn arfer, ac nid yw’r uchelgeisiau i gynnwys pobl a chymunedau yn cael eu gwireddu eto ar y raddfa y mae angen iddynt fod i gael effaith fesuradwy ar lesiant pawb. Mae’n cymryd amser i symud i ffordd o weithio sy’n seiliedig ar werthoedd, i newid ymddygiadau a diwylliannau sefydliadol, i adeiladu perthnasoedd cydweithredol, ac i ddod i weld pobl a pherthnasoedd fel asedau sy’n darparu’r sylfaen ar gyfer darparu gwasanaeth cyhoeddus yn gadarn.

“Yn hanesyddol, mae diwylliant gwasanaeth cyhoeddus wedi tueddu tuag at“ wneud i ”a“ gwneud dros ”bobl, sy’n erydu ymdeimlad dinasyddion o asiantaeth, ac yn lleihau gallu a chyfalaf cymdeithasol mewn cymunedau. Ond yn yr amseroedd hyn o bwysau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cynyddol, ni all gwasanaethau cyhoeddus ddarparu, ar eu pennau eu hunain, yr atebion sy’n ofynnol i ddiwallu anghenion pobl. Mae methu â chefnogi yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed yn ein plith, yn cyfrannu at erydiad ymddiriedaeth rhwng dinasyddion a’r wladwriaeth.

“Mae epidemig Covid-19 wedi ysgogi mathau newydd o ymgysylltu â dinasyddion, ac wedi ennyn mwy o gydnabyddiaeth am y sgiliau a’r adnoddau a oedd yn cael eu tanbrisio a’u tan-ddefnyddio yn ein cymunedau yn flaenorol. Mae heriau cymhleth a phroblemau drygionus yn galw ar ein sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus i fabwysiadu gwahanol ffyrdd craffach o weithio. Os ydym yn bwriadu “adeiladu’n ôl yn well”, mae arnom angen gwladwriaeth alluogi a diwylliant gwasanaeth cyhoeddus o “wneud gyda” phobl, sy’n parhau i weithredu ein Deddfau datganoledig a rhoi llais dinasyddion yn y canol.

“Mae’r bwlch mewn gweithredu sydd angen pontio o hyd yn deillio o ddiffyg dealltwriaeth eang a chyson, ar draws sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, o bryd, pam a sut i gefnogi a galluogi dinasyddion a defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan mewn dull cyd-gynhyrchiol.

Pryd: ar gyfer heriau cymhleth a phroblemau drygionus na all, yn ôl eu natur, fod â bwled arian, datrysiad clir, na modelau arfer gorau; lle mae ymddangosiad ac arloesi yn allweddol i lunio’r atebion; a lle mai gwneud penderfyniadau ar y cyd yw’r unig ffordd i sicrhau bod atebion yn berthnasol ac yn effeithiol.

Pam: oherwydd yn y dirwedd bresennol o adnoddau cyhoeddus yn lleihau a galw cynyddol, mae cydgynhyrchu a chynnwys dinasyddion yn cynnig dull cymhellol o ddatblygu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mwy effeithiol a chynaliadwy sy’n creu profiad gwell a chanlyniadau gwell i bawb.

Sut: trwy sicrhau cynrychiolaeth ac amrywiaeth, a dod o hyd i’r ffyrdd cywir o gynnwys lleisiau nas clywir yn aml; trwy ddysgu gweithio mewn partneriaeth, a meithrin perthnasoedd dibynadwy a hirdymor; trwy wrando, dangos gostyngeiddrwydd a thryloywder, a dysgu mewn amser real; trwy ganolbwyntio ar ganlyniadau a’r effaith ar fywydau a lles pobl, nid dim ond allbynnau a’r pethau sy’n hawdd eu cyfrif.

“Yn ogystal â dyletswydd foesol a moesegol i godi asiantaeth dinasyddion, ymdeimlad o reolaeth, ac felly llesiant, mae rheidrwydd economaidd a’r gost uchel o beidio â gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithiol, yn fwy cynaliadwy, ac yn fwy perthnasol trwy drosoledd. adnoddau a gallu cymunedau. Er y byddai’r buddsoddiad yn gymedrol o ran ariannol, yr hyn sy’n ofynnol yn anad dim yw ymrwymiad ffocws ac egni.

I’n Gweinidogion ac Aelodau’r Senedd, mae hyn yn golygu llunio’r cyd-destun:

 • Ymrwymo i gydgynhyrchu a chynnwys fel blaenoriaeth drawsbynciol fel nad yw’n dioddef gwleidyddiaeth plaid;
 • Sefydlu hyrwyddwr sy’n dal cyfrifoldeb am gydgynhyrchu a chynnwys fel rhan o’u portffolio gweinidogol;
 • Bod yn gyson ac alinio deddfwriaeth newydd i’r un ffyrdd o weithio, er mwyn osgoi gwrthdaro neu ddargyfeirio cyfarwyddebau o wahanol Ddeddfau;
 • Gosod y naws a chynnal ffocws ar y newid angenrheidiol mewn ymddygiad a diwylliant sy’n sail i’r trawsnewid;
 • Creu’r amodau i arfer da prif ffrwd a gwifren galed yng ngwead gwasanaethau cyhoeddus.

“Ar gyfer ein gweision sifil a chyhoeddus, sefydliadau’r trydydd sector, ac unrhyw un sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau, mae hyn yn golygu rhannu pŵer a chyfrifoldeb:

 • Datblygu galluoedd a hyder i gyd-gynhyrchu a chynnwys; deall pryd a sut i symud o “wneud i / o blaid” i “wneud gyda”;
 • Sicrhau bod yr ymrwymiad a’r caniatâd i weithredu yn rhedeg trwy’r sefydliad; normaleiddio newid mewn ymddygiadau a diwylliant, a mynd i’r afael â rhwystrau systemig;
 • Cynyddu cydweithredu a gweithio ar y cyd ar draws seilos sefydliadol, i leihau dyblygu ac gwastraffu ynni ac i wneud y mwyaf o gyfranogiad dinasyddion a’r gymuned;
 • Agor deialog ystyrlon gyda dinasyddion a chymunedau, yn enwedig y lleisiau bregus ac anaml y clywir lleisiau; meithrin dealltwriaeth a pharch cilyddol; a chynnwys pobl o ddechrau’r broses datrys problemau;
 • Chwarae rôl alluogi a chefnogi creadigrwydd, hyblygrwydd ac egni aruthrol cymunedau heb geisio priodol neu sefydlogi eu datrysiadau; gan gydnabod bod cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus yn dod â chryfderau cyflenwol i’r bwrdd.

“I grwpiau cymunedol a dinasyddion, bydd hyn yn golygu cael llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar ein bywydau, cyrchu’r gefnogaeth gywir pan fydd ei angen arnom, a bod yn rhan o’r newid yr ydym am ei weld.

“Hyd yn hyn, mae gweithredu dulliau cyd-gynhyrchu a chynnwys wedi bod yn ddibynnol ar unigolion yn creu mannau disglair o ymarfer, ac yn llywio hyd eithaf eu gallu, a’u pŵer, y rhwystrau systemig yn eu ffordd. Ond gydag ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i greu cyd-destun cefnogol, gall ymarfer gyrraedd màs critigol trawsnewidiol; a gyda’n gilydd gallwn adeiladu Cymru tecach a mwy cynaliadwy, lle mae gan bawb lais. ”

Am fanylion pellach, e-bostiwch: hello@copronet.wales neu ewch i copronet.wales

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award