Grantiau Cyfamod y Lluoedd Arfog ar gael – dyddiad cau 12 Tachwedd 2021

Cyhoeddwyd: 27 Hydref 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae gan rwydwaith Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru arian ar gael ar hyn o bryd i gefnogi grantiau bach ar gyfer gwaith prosiect yng Nghymru sy’n cefnogi aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog. Trwy’r ffurflen gais hon, gallwch chi bellach wneud cais am hyd at £500 o gyllid grant fesul sefydliad.

Bydd y grant hwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyfres o brosiectau bach sy’n cynorthwyo, yn dathlu ac yn codi ymwybyddiaeth am Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru. Mae ceisiadau’n cael eu croesawu i allu darparu prosiectau/digwyddiadau/gweithgareddau rhwng mis Ionawr 2022 a Mawrth 2022.

Bydd y gronfa hon yn cael ei gweinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar ran Llywodraeth Cymru a CLlLC. Gallwch anfon unrhyw ymholiadau am y grant at Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog ar ian.pritchard@wrexham.gov.uk neu drwy ffonio 07584 602916.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u llenwi mewn e-bost at: ian.pritchard@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener 12 Tachwedd, 2021.

I fod yn gymwys i wneud cais, rhaid i’r ymgeisydd fod yn sefydliad gwirfoddol neu grŵp cymunedol cyfansoddedig a sefydledig, a bod â chyfrif banc neu gyfrif cymdeithas adeiladu yn enw’r sefydliad neu â sefydliad cynnal sy’n barod i dderbyn yr arian ar eu rhan (ni chaiff taliadau eu gwneud i unigolion). Ni chaiff ceisiadau gan unigolion eu derbyn.

Amcanion Ceisiadau:

Mae’n rhaid i geisiadau gyflawni o leiaf un o’r amcanion canlynol:

 • Cefnogi aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog;
 • Cefnogi aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog i integreiddio i’r gymuned;
 • Gwella/cefnogi iechyd a lles aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog;
 • Lleihau unigrwydd i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog;
 • Helpu i gefnogi’r ymateb i Covid-19 ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog;
 • Cefnogi unrhyw fentrau lleol ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog;
 • Hyrwyddo cyfraniad Cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru’n gadarnhaol.

Rhaid i geisiadau ddangos costau rhesymol am weithgaredd/gwerth am arian, a rhaid cyfiawnhau unrhyw wariant mewn perthynas â’r holl gostau.

Sylwch: Mae’n rhaid i sefydliadau gadw cofnodion a derbynebau ac anfonebau mewn perthynas â gwariant, er mwyn caniatáu i archwilwyr mewnol neu allanol yr awdurdod lleol perthnasol weld cofnod ohono, pe bai angen.

Beth fydd yn digwydd nesaf: Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad eich cais dros e-bost ar 26 Tachwedd, 2021 neu’n fuan ar ôl hynny.

Rhagor o wybodaeth yma.
Derbyniwch ein hymddiheuriadau, dim ond fersiynau Saesneg a gawsom o’r atodiadau
 page1image26872256     page1image26879536
 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award