Grantiau Brys Gofalwyr – Gaeaf 2020/21

Cyhoeddwyd: 5 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Fel rhan o becyn £ 1m Llywodraeth Cymru i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru, dyrannwyd £ 25,000 i Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr i’w dosbarthu’n uniongyrchol i ofalwyr di-dâl sy’n profi caledi a achosir gan y pandemig Coronafirws.

Maent yn cydnabod bod 2020 wedi bod yn flwyddyn mor anodd i bawb ond yn enwedig i’r gofalwyr di-dâl hynny sy’n gofalu am deulu a ffrindiau. Maent yn cefnogi pob gofalwr di-dâl ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda grantiau o hyd at £ 300 ac maent eisoes wedi cefnogi 30 o deuluoedd i fynd i’r afael ag unrhyw faterion sy’n bwysig iddynt a gwneud gwahaniaeth sylweddol yn eu bywydau.

Yn ychwanegol byddant yn:

  • cynyddu’r gallu i gael cyngor ar fudd-daliadau lles;
  • cynyddu gallu cwnsela a hyfforddi bywyd gofalwyr;
  • darparu talebau bwyd.

Mae’r broses ymgeisio i dderbyn grantiau yn syml, wedi’i gwneud yn gyflym ac yn seiliedig ar angen penodol. Gwneir penderfyniadau unwaith y mis. Sylwch: Mae’r cynllun yn benodol ar gyfer gofalwyr di-dâl. Rhoddir gwobrau yn seiliedig ar lefel angen yr ymgeiswyr.

Mae Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw’r hawl i ddyfarnu, dyfarnu neu wrthod ceisiadau yn rhannol. Mae eu penderfyniad yn derfynol.

Am wybodaeth bellach ac i wneud cais, cysylltwch â Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 01656 658479.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award