Grant Cymuned Sylfaen KFC yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad yng nghanol ein cymunedau bwytai

Cyhoeddwyd: 2 Chwefror 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Maent am ariannu gwaith sy’n helpu pobl ifanc i greu sylfeini cadarn, trwy fynd i’r afael â’u hanghenion trwy ymyrraeth gynnar.

Mae’r rhaglen grant hon ar gyfer elusennau cofrestredig, cwmnïau budd cymunedol cofrestredig, clybiau neu gymdeithasau anghorfforedig neu elusennau anghofrestredig sydd â throsiant o lai na £ 300,000.

Byddant yn rhoi grantiau rhwng £ 200 a £ 2,000.

Mae Sefydliad KFC yn croesawu ceisiadau cyllid gan sefydliadau sydd:

 • bod o fudd i bobl ifanc 11-25 oed;
 • yn cefnogi’r rheini sydd mewn sefyllfa o anfantais gymdeithasol (h.y. ymadawyr gofal, y rhai sy’n profi digartrefedd, gofalwyr ifanc, rhieni ifanc, pobl ifanc sydd mewn perygl o’r system cyfiawnder troseddol neu sydd â phrofiad ohoni);
 • grymuso pobl ifanc i gyflawni eu potensial ac adeiladu dyfodol cadarnhaol trwy ddarparu lleoedd sy’n caniatáu i bobl ifanc deimlo’n ddiogel, gan eu helpu i ddatgloi talent, meithrin sgiliau bywyd, darparu mentora a gwella eu cyfleoedd i gael cyflogaeth ystyrlon;
 • yn lleol i fwyty KFC;
 • yn dangos canlyniadau cadarnhaol o’u prosiect cyn pen 12 mis ar ôl derbyn ein cyllid.

Bydd angen i chi gyflwyno’ch Mynegiant o Ddiddordeb cyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais 28 Chwefror 2021.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award