Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth Genedlaethol 18 Hydref – Adnabod yr arwyddion a sut i’w adrodd

Cyhoeddwyd: 18 Hydref 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Heddiw mae Diwrnod Cenedlaethol Gwrth-Gaethwasiaeth (18 Hydref) sy’n rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth o fasnachu pobl a chaethwasiaeth fodern, ac annog y llywodraeth, awdurdodau lleol, cwmnïau, elusennau ac unigolion i wneud yr hyn a allant i fynd i’r afael â’r broblem.

Mae BAVO yn helpu i godi ymwybyddiaeth am beryglon caethwasiaeth fodern ynghyd â thynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael yn rhwydd i ddioddefwyr.

Beth yw caethwasiaeth fodern?

Caethwasiaeth fodern yw’r ecsbloetio anghyfreithlon ar bobl er budd personol neu fasnachol.

Mae’n cwmpasu ystod eang o gam-drin ac ecsbloetio gan gynnwys ecsbloetio rhywiol, servitude domestig, llafur gorfodol, ecsbloetio troseddol a chynaeafu organau.

Gall dioddefwyr caethwasiaeth fodern fod yn unrhyw oed, rhyw, cenedligrwydd ac ethnigrwydd. Maen nhw’n cael eu twyllo neu eu bygwth i’r gwaith a gallant deimlo nad ydynt yn gallu gadael neu roi gwybod am y drosedd drwy ofn neu fygwth. 

Efallai na fyddan nhw’n adnabod eu hunain fel dioddefwr.

Mae Anti-Slavery International yn amcangyfrif bod 40 miliwn o blant ac oedolion yn gaeth mewn caethwasiaeth ym mhob gwlad yn y byd, gan gynnwys yn y DU ac yn ein hardal ni hefyd.

Arwyddion i’w gwylio am

Gallai caethwasiaeth fodern fod yn digwydd yn eich cymuned chi felly mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod am yr arwyddion a allai ddangos bod rhywun yn dioddef o’r drosedd hon.

Nid yw’r arwyddion bob amser yn amlwg ond mae rhai y gallwch sylwi arnynt:

 • Ydyn nhw’n edrych yn scruffy, yn malurio neu wedi’u hanafu?
 • Ydyn nhw’n ymddwyn yn bryderus, yn ofn neu’n methu gwneud cyswllt llygaid?
 • Ydyn nhw’n gwneud oriau hir, yn gwisgo dillad anaddas neu’n cael yr offer anghywir ar gyfer y swydd?
 • Ydy lle maen nhw’n byw yn orlawn, yn cael eu cynnal a’u cadw’n wael neu ydy’r llenni wastad ar gau?
 • Ydyn nhw’n ymddwyn fel eu bod yn cael eu cyfarwyddo gan rywun arall, eu codi/gollwng ar yr un pryd a’u lle bob dydd neu 
 • Oes gennych chi ddim mynediad at arian nac adnabod?

Sut i’w riportio:

Mae gan gymunedau ran bwysig i’w chwarae wrth adnabod cam-drin. Os ydych yn adnabod unrhyw un o’r arwybdion uchod ac yn amau y gallai rhywun ddioddef caethwasiaeth fodern, dywedwch wrth rywun a #ReportModernSlavery.

Byddwch bob amser yn cael eich cymryd o ddifrif, ac mae amddiffyniad a chefnogaeth ar gael yn rhwydd.

I roi gwybod am amheuaeth neu ofyn am gyngor ffoniwch y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern yn gyfrinachol ar 08000 121 700. Mae hyn ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Gallwch roi gwybod am gaethwasiaeth fodern ar-lein neu ffonio Heddlu De Cymru ar 101 ar unrhyw adeg i adrodd am ddigwyddiad. 

Os oes gennych wrandawiad neu nam ar yr araith, defnyddiwch y gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os hoffech aros yn ddienw, gallwch gysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111 neu wneud adroddiad ar-lein am www.crimestoppers-uk.org

Galwch 999 bob amser os oes trosedd ar waith neu fygythiad uniongyrchol i fywyd.

Os oes gennych chi nam ar eich clyw neu leferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun atom ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth testun brys.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am gam-drin gweithwyr, darparwyr llafur sy’n gweithredu heb drwydded neu fusnes, gallwch gysylltu â Gangmasters & Labour Abuse Authority ar 0800 432 0804 neu ewch i www.gla.gov.uk

https://www.modernslaveryhelpline.org/

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award