Datblygu fframwaith gwirfoddoli ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 10 Chwefror 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae prosiect ar waith i ddatblygu fframwaith i gefnogi cynllunio a dealltwriaeth well o wirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.

Mae pandemig COVID-19 wedi dangos sut y gall gwirfoddolwyr, gan weithio trwy sefydliadau trydydd sector, mewn grwpiau cymunedol ac o fewn gwasanaethau statudol, gyfrannu’n ymarferol ac yn hyblyg i fynd i’r afael ag anghenion iechyd a gofal.

Yn fwy na hynny, mae ffyrdd newydd o weithio a chydweithio rhwng sefydliadau yn awgrymu sut y gallai gwirfoddoli fod hyd yn oed yn fwy effeithiol yn y dyfodol, pe bai’n cael ei gwmpasu’n briodol, ei gynllunio a’i ddarparu ag adnoddau.

Hyd yn oed cyn COVID-19, mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cyfrannu’n weithredol at iechyd Cymru mewn cymaint o ffyrdd – mae’r fideo hwn yn crybwyll rhai ohonynt yn unig.

Hoffai Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) weld gwirfoddoli yn cael ei integreiddio’n well i gynllunio gwasanaethau, gwell adnoddau a chydnabod yn well fel rhan annatod o’r ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol prif ffrwd, ôl-bandemig. Nod y prosiect yw cyd-gynhyrchu, gyda rhanddeiliaid, adnodd i gefnogi hyn.

Cymerwch ran mewn arolwg ...
Os yw’ch sefydliad yn ymwneud â chynllunio, rheoli neu recriwtio gwirfoddoli i gefnogi darparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, byddai WCVA yn gwerthfawrogi’ch amser yn ymateb i’w harolwg erbyn 28 Chwefror 2021.

Gallwch chi gymryd rhan yn eu harolwg yma.

Mae’r arolwg yn cynnwys gwybodaeth am sut i archebu ar grwpiau ffocws…

 • 16 Chwefror 10am – Bae’r Gorllewin – Dinas Abertawe a Castell-nedd Port Talbot;
 • 17 Chwefror 10am – Powys;
 • 18 Chwefror 10am – Gogledd Cymru – Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn, Gwynedd, Sir Ddinbych, Conwy;
 • 18 Chwefror 2pm – Gwent – Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili;
 • 25 Chwefror 10am – Caerdydd a Dyffryn Morgannwg;
 • 26 Chwefror 10am – Cwm Taf – Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf;
 • 26 Chwefror 200pm – Gorllewin Cymru – Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion.

Sgyrsiau grŵp ar-lein yw’r rhain – wedi’u lleoli yn y saith rhanbarth – a fydd yn galluogi mynychwyr i rannu eu barn a’u profiadau o sut mae gwirfoddoli ar hyn o bryd yn cyfrannu at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a sut y gellid datblygu hyn mewn sawl ffordd.

Sylwch: mae’r manylion archebu ar ddiwedd yr arolwg.

Helplu Cymru CGGC sy’n arwain y prosiect hwn, ac mae’n gweithio gyda Chomisiwn Bevan, Gofal Cymdeithasol Cymru a Richard Newton Consulting Cyf. fel partneriaid prosiect.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru o’r Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws 2020/21.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Fiona Liddell, E: fliddell@wcva.cymru

Mae Helpu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC a 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs)), Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r dudalen Helplu ar ein gwefan yn cynnwys dolenni i erthyglau diweddar, blogiau, fideos ac astudiaethau achos.

 

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award