Cyngor yn ceisio ceisiadau gan sefydliadau sy’n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Cyhoeddwyd: 22 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cyhoeddodd y Llywodraeth fuddsoddiad o £ 220 miliwn yng Nghronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UKCRF) yn ei chyllideb ar 3 Mawrth 2021. Mae’r Gronfa i gefnogi pobl a chymunedau sydd fwyaf mewn angen ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol yn y lefel leol. Dim ond ar gyfer y flwyddyn gyfredol y mae’r cyllid ar gael a bydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer Cronfa Ffyniant a Rennir y Llywodraeth, a fydd yn cael ei lansio y flwyddyn nesaf.

Er nad yw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i dynodi yn y 100 lle blaenoriaeth uchaf, gwahoddir cynigion o hyd at £ 3m ar gyfer yr ardal. Bydd y UKCRF yn cael ei reoli gan ‘awdurdodau arweiniol’, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw awdurdod arweiniol Pen-y-bont ar Ogwr.

Anogir cynigion prosiect o ardaloedd trefol a gwledig a dylent alinio â phedair thema a nodwyd a gyda blaenoriaethau lleol:

 • buddsoddi mewn sgiliau;
 • buddsoddiad mewn busnes lleol;
 • buddsoddiad mewn cymunedau a lle;
 • cefnogi pobl i gael gwaith.

Mae prosbectws y Llywodraeth yn nodi manylion pellach ar amcanion y gronfa, y mathau o brosiectau y mae’n bwriadu eu cefnogi a sut y bydd yn gweithredu – Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU – Prosbectws


Y Broses Ymgeisio

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn am geisiadau gan sefydliadau sy’n dymuno darparu gweithgarwch fel rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Darllenwch Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU – Prosbectws a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Darparwyr Prosiect cyn dechrau gweithio ar gais.

Mae’r Prosbectws yn rhoi gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae’n bwriadu eu cefnogi a sut mae’n gweithredu, gan gynnwys y broses a’r meini prawf dethol a ddefnyddir i asesu ceisiadau.

Rhaid cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU. Ni dderbynnir ceisiadau a gyflwynir mewn unrhyw fformat arall.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 7am ar 24 Mai 2021 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn: bridgendcrf@bridgend.gov.uk

Am fanylion pellach, ewch i www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/cyllid/cronfa-adnewyddu-cymunedol-y-du


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award