Cyllid ar gael i gryfhau gwytnwch rhwydwaith ‘Cymru’ o dir gwarchodedig a safleoedd morol

Cyhoeddwyd: 26 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Nod y Gronfa Rhwydweithiau Natur yw cryfhau gwytnwch rhwydwaith Cymru ’o dir a warchodir a safleoedd morol, gan gefnogi adferiad gwyrdd i natur a chymunedau.

Ceisiadau am £ 50,000- £ 100,000 ganol dydd agos ar 24 Mai 2021
Mynegiadau o Ddiddordeb am £ 100,000- £ 500,000 erbyn hanner dydd ar 30 Ebrill 2021

A yw’ch prosiect yn canolbwyntio ar wella cyflwr a gwytnwch bioamrywiaeth?
A yw eich prosiect o fudd i rwydwaith safleoedd gwarchodedig Cymru ’?
A oes angen grant arnoch rhwng £ 50,000 a £ 500,000?
A allwch chi wario’r cyllid erbyn 31 Mawrth 2023?

Nod y Gronfa Rhwydweithiau Natur yw gwella cyflwr a gwytnwch rhwydwaith safleoedd gwarchodedig morol a daearol Cymru.

Mae’n cydnabod pwysigrwydd y safleoedd hyn wrth helpu i gyflawni ecosystemau gwydn ehangach a’r buddion y maent yn eu darparu a all gefnogi adferiad gwyrdd. Bydd gwella cyflwr safleoedd gwarchodedig yn eu galluogi i weithredu’n well wrth galon rhwydweithiau natur – meysydd hanfodol o wytnwch ecolegol lle gall cynefinoedd a rhywogaethau ffynnu ac ehangu.

Bydd adfer cysylltedd yn y rhwydweithiau hyn yn atal dirywiad pellach yng nghyflwr rhywogaethau a chynefinoedd, ac yn gwella’r gallu i addasu i newid yn yr hinsawdd. Bydd y Gronfa Rhwydweithiau Natur hefyd yn cefnogi cyfranogiad gweithredol cymunedau mewn ac o amgylch safleoedd gwarchodedig. Mae cryfhau ymgysylltiad â natur yn arwain at fuddion iechyd a lles uniongyrchol i bobl, yn ogystal â gwella gwytnwch y safleoedd eu hunain.

Darganfyddwch fwy o fanylion a darganfod sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award