Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 25 Ebrill 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru – cynllun grant hawdd ei gyrchu ar gyfer grwpiau cymunedol yng Nghymru – bellach ar agor i geisiadau!

Mae CGGC yn falch o lansio rownd ariannu 2022/23 ar gyfer Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru. Ar ôl cyflwyno cynllun peilot llwyddiannus, mae Comic Relief wedi cadarnhau rownd newydd o gyllid i gefnogi gweithredu a arweinir gan y gymuned gan sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol, parhaol ledled Cymru.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn dangos cyfraniad at un o bedair thema strategol Comic Relief:

 • Mae plant yn goroesi ac yn ffynnu: Camau gweithredu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i gyflawni eu potensial
 • Cyfiawnder rhyw: Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched
 • Lle diogel i fod ynddo: Camau i helpu pobl sy’n agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch
 • Materion iechyd meddwl: Camau gweithredu i alluogi mynediad at gefnogaeth a chynyddu ymwybyddiaeth

BETH SYDD AR GAEL?

Mae gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru ddwy lefel ariannu:

Grantiau Bach – £1,000 – £10,000

 • Prosiectau sy’n cynnal gweithgaredd a arweinir gan y gymuned i fynd i’r afael ag anghenion neu faterion penodol yn eu hardal leol

Grantiau Twf Sefydliadol – £30,000 – £60,000

 • I sefydliadau gyflawni gweithgaredd i gael effaith strategol a chynyddu eu gwytnwch

Bydd y Grantiau Bach a’r Grantiau Twf Sefydliadol yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau sydd ag incwm blynyddol o lai na £250,000 y flwyddyn yn unig.

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor o 19 Ebrill 2022 gan gau 27 Mehefin 2022.

Y cynharaf y gellir prosiectau eu cychwyn yw 22 Awst 2022 gan ddod i ben erbyn 30 Awst 2023 fan bellaf.

Gallwch ddysgu mwy drwy ymweld â Cronfa Gymunedol Comic Relief Yng Nghymru.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award