Cronfa Cymru ac Affrica bellach ar agor

Cyhoeddwyd: 23 Mai 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cynllun grant Cymru ac Affrica yn parhau am y tair blynedd nesaf!

Mae rownd 1 cynllun Cymru ac Affrica 2022-25 bellach ar agor i ymgeiswyr

Mae’r cynllun yn galluogi grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau bach sy’n cyfrannu at waith Cymru o gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chyflwyno buddion i Gymru ac Affrica.

Yn gweithio gyda phartneriaid o Affrica Is-Sahara, gall mudiadau wneud cais am gyllid rhwng £1,000-£25,000 a rhaid iddynt wneud cyfraniad diriaethol at o leiaf un o’r pedair themâu isod:

 • Iechyd
 • Dysgu Gydol Oes
 • Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd
 • Bywoliaeth gynaliadwy

Sicrhewch eich bod wedi darllen y ddogfen ganllaw ar wefan CGGC cyn dechrau eich cais am gyllid.

Cam Dyddiad Manylion
Cynllun grant ar agor am geisiadau 3 Mai 2022 Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido yn fyw ar Borth Ymgeisio Amlbwrpas pwrpasol CGGC (MAP).
Dyddiad cau cyntaf ar gyfer cyflwyno 24 Gorffennaf 2022 Ni fydd modd cyflwyno ceisiadau ar ôl y dyddiad cau hwn.
Cyfarfod Panel Yr wythnos sy’n dechrau ar 15 Awst 2022 Cymeradwyo ceisiadau a fydd yn cael eu cyllido yn ffurfiol.
Rhoi gwybod i ymgeiswyr 22 Awst 2022 Llythyrau cynnig grant yn cael eu hanfon at geisiadau llwyddiannus.
Dyddiad dechrau cynharaf prosiectau 1 Medi 2022

Y RHEINI SYDD WEDI DERBYN GRANT

Enghraifft o un a gafodd ddyfarniad cyn hyn yw’r ‘Niokolo Network’. Mae’n gweithio gyda chymunedau sy’n byw ar gyrion Parc Cenedlaethol Niokolo-Koba yn Senegal i geisio deall y problemau sy’n effeithio ar eu bywydau’n well drwy eu llygaid nhw. Mae’r ‘Niokolo Network’ yn cyd-ddatblygu prosiectau a arweinir gan bobl leol er mwyn cyflawni pentrefi iach ac amgylchedd iach.

Cafodd y ‘Niokolo Network’ £4,623 yng nghylch 4 y cynllun grant Cymru ac Affrica i weithio gyda phartner-fudiadau yn Senegal i gynorthwyo pobl sy’n byw mewn pentrefi gwledig o gylch Parc Cenedlaethol Niokolo-Koba i gael eu tystysgrifau geni.

Gweithiodd y prosiect gyda thri phentref â thair ysgol gynradd bentref. Yn y flwyddyn y cynhaliwyd y prosiect hwn, roedd gan yr ysgolion hyn 127, 108, a 457 o ddisgyblion yn ôl eu trefn. Cyn y prosiect, nid oedd gan 208 o ddisgyblion dystysgrif geni a byddent wedi gorfod rhoi’r gorau i fynd i’r ysgol cyn cymryd eu harholiad diwedd oed cynradd.

MWY O WYBODAETH

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award