Byrddau Monitro Annibynnol yn recriwtio gwirfoddolwyr

Cyhoeddwyd: 11 Mai 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 6 Mehefin 2021.

Mae Byrddau Monitro Annibynnol yn chwarae rhan hanfodol wrth oruchwylio carchardai a lleoedd cadw mewnfudo yn annibynnol. Wedi’i benodi gan Weinidogion, mae aelodau’n bresenoldeb rheolaidd yn y sefydliadau hynny, gan adrodd ar yr amodau cadw a thriniaeth carcharorion a charcharorion.

Y tu mewn i bob carchar, canolfan symud mewnfudo a rhai cyfleusterau dal tymor byr mewn meysydd awyr, mae Bwrdd Monitro Annibynnol (IMB) – grŵp o aelodau cyffredin o’r cyhoedd yn gwneud gwaith anghyffredin.

Mae aelodau IMB yn annibynnol, yn ddi-dâl ac yn gweithio dau i dri ymweliad y mis ar gyfartaledd. Eu rôl yw monitro bywyd o ddydd i ddydd yn eu carchar neu ganolfan symud leol a sicrhau bod safonau gofal a gwedduster priodol yn cael eu cynnal.

Mae gan aelodau fynediad anghyfyngedig i’w carchar lleol neu ganolfan gadw mewnfudo ar unrhyw adeg a gallant siarad ag unrhyw garcharor neu garcharor y maent yn dymuno ei wneud, o’r golwg a chlyw aelod o staff os oes angen.

Gallai ymweliad monitro nodweddiadol, er enghraifft, gynnwys amser a dreulir yn y ceginau, gweithdai, blociau llety, ardaloedd hamdden, canolfan gofal iechyd a chaplaniaeth.

Mae aelodau’r bwrdd hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth ddelio â phroblemau y tu mewn i’r sefydliad. Os oes gan garcharor neu garcharor broblem, gall ef neu hi wneud cais cyfrinachol i weld aelod o’r IMB. Gallai problemau gynnwys pryderon ynghylch eiddo coll, ymweliadau gan deulu neu ffrindiau, gofynion crefyddol neu ddiwylliannol arbennig, neu hyd yn oed honiadau difrifol fel bwlio.

Y meysydd y maent yn eu monitro yw: –

 • Diogelwch (gan gynnwys mesurau trais a hunan-niweidio, diogelu a defnyddio grym);
 • Triniaeth ddynol (gan gynnwys gwahanu / gwahanu, cydraddoldeb a llety);
 • Iechyd a lles (gan gynnwys gofal sylfaenol, iechyd meddwl, ymarfer corff, triniaeth cyffuriau ac alcohol a sgiliau meddal);
 • Dilyniant a rhyddhau (gan gynnwys addysg, hyfforddiant, rheoli troseddwyr a gwneud iawn am ryddhau neu symud).

Mae gan aelodau’r bwrdd fynediad i bob rhan o’r sefydliad a’r rhai a gedwir yno, yn ogystal â dogfennaeth a gedwir yn y sefydliad a gallant riportio pryderon i’r sefydliad, y gwasanaeth perthnasol, neu’r gweinidog ar unrhyw adeg.

Am fanylion pellach ac i wneud cais, ewch i www.imb.org.uk/join-now/current-vacancies/

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award