Amrywiaeth o ddigwyddiadau i nodi Wythnos Gofalwyr 7 – 11 Mehefin

Mae digon yn digwydd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod Wythnos Gofalwyr (7 – 11 Mehefin) gyda digwyddiadau yn amrywio o barti gardd a sesiynau crefft i weithdai a gweithgareddau ar-lein.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, gan dynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU. Mae hefyd yn helpu pobl nad ydyn nhw’n meddwl amdanyn nhw eu hunain fel rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu i uniaethu fel gofalwyr a chael gafael ar gymorth mawr ei angen. Thema eleni yw ‘Gwneud Gofalu’n Weladwy a Phrisio’.

Dyma’r amserlen ar gyfer digwyddiadau yn Wythnos Gofalwyr:

Dydd Llun 7 Mehefin

 • Mae baner y Gofalwyr yn cael ei chwifio y tu allan i swyddfeydd dinesig y cyngor; Lansio gwefan Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Cynhaliwyd Clwb Llyfrau a Cuppa yng Ngardd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Mae ymgyrch Camau Mawr i Ofalwyr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn cychwyn – gyda staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr a ffrindiau’r ymddiriedolaeth yn cerdded 683,000 o gamau i gynrychioli nifer y gofalwyr yr amcangyfrifir eu bod yng Nghymru ar hyn o bryd – cynnydd o dros 200,000 o bobl o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws. Darganfyddwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan.

Dydd Mawrth 8 Mehefin

 • Taith Gerdded Gofalwyr n Sgwrs ar Gaeau Newbridge (Cyfarfod yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr) 10.30am -12.30pm;
 • Sesiwn Grefft Rhiant Gofalwyr yng Ngardd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr 10am – hanner dydd.

Dydd Mercher 9 Mehefin

 • Parti Gardd gyda Lluniaeth yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 10 am-3pm, gan gynnwys crefftau, adloniant cerddorol, rafflau a chystadleuaeth ‘enwi’r ardd’. Sylwch nad oes parcio yn y ganolfan;
 • Dal Zoom a Cuppa a redir gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 2pm a 3pm;
  Grwpiau Merched Awtistig trwy Zoom sy’n cael eu rhedeg gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr – 10am a 7pm;
 • Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn cynnal sesiwn galw heibio i ofalwyr yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg rhwng 10.30am a 12.30pm.

Dydd Iau 10 Mehefin

 • Mae Dawnswyr Doorstep yn darparu ymweliad arbennig â chartrefi gofalwyr ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn digwyddiad a drefnir gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ac a gefnogir gan Awen Cultural Trust;
 • Creu eich gweithdy pot blodau haf eich hun rhwng 11am a 12pm yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Ioga yng ngardd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 1pm a 2pm;
 • Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn cynnal sesiwn galw heibio i ofalwyr yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 10.30am a 12.30pm.

Dydd Gwener 11 Mehefin

 • Gwirfoddoli gyda Richie yng Ngardd Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr a mwynhau paentio, potio a phlannu – rhwng 10am a 2pm;
 • Sioe ffrydio arbennig Stronger Together Bridgend wedi’i threfnu gan Awen Cultural Trust ac wedi’i chefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar dudalen Facebook Stronger Together Bridgend o 4pm.

Dywedodd yr aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chynnar, y Cynghorydd Help Nicole Burnett: “Mae Wythnos Gofalwyr yn helpu i dynnu sylw at y rôl hanfodol y mae gofalwyr yn ei chwarae yn ein cymunedau ac yn gweld unigolion a sefydliadau yn dod ynghyd i ddarparu cefnogaeth i ofalwyr a chynnal gweithgareddau.

“Ledled y DU mae miliynau o bobl sy’n ofalwyr, yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind sydd ag anabledd, salwch meddwl neu salwch corfforol, neu sydd angen help ychwanegol wrth iddynt heneiddio.

“Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mae tua 21,000 o bobl yn ofalwyr. Mae rôl bod yn ofalwr yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd a chyda’r pandemig coronafirws, mae gofalwyr wedi wynebu amgylchiadau anoddach fyth. Er ein bod yn gwybod bod llawer yn teimlo bod gofalu yn un o’r pethau pwysicaf y gallant ei wneud, ni ddylid tanamcangyfrif ei heriau. Mae’n hanfodol ein bod yn cydnabod y cyfraniad y mae gofalwyr yn ei wneud ac yn helpu i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. ”

I gael mwy o fanylion am y digwyddiadau uchod, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru neu wefan Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials