Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru (2014) yn nodi’r angen statudol ar gyfer rhanbarthau i greu Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i oruchwylio dulliau strategol integredig i ddarparu gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ‘Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ yn fwy diweddar sy’n pwysleisio’r angen i atal salwch drwy gefnogi pobl i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain ac ar alluogi pobl i fyw’n annibynnol cyhyd ag y gallant.

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg yn dod ag iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai, y trydydd sector a phartneriaid eraill at ei gilydd i fynd a’r ddarpariaeth o wasanaethau integredig effeithiol ymlaen yng Nghymru.

Mae BAVO yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf ar ran y trydydd sector yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn cysylltu â’n haelodau i rannu gwybodaeth a chyfathrebu’r hyn mae’r sefydliadau a’r grwpiau cymunedol yn ei ddarparu i gefnogi’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, ynghyd â’r anghenion cymunedol a nodwyd sy’n cael eu hadborthi yn ôl i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.


Y newyddion diweddaraf …

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn lansio gwefan newydd

Mae gwefan newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg yn fyw.

Mae’r Bwrdd Partneriaeth yn dwyn ynghyd bartneriaid iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector, addysg, tai a’r sector preifat i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd ac i wella gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles.

Datblygwyd y wefan gyda thrigolion a sefydliadau lleol, a’i nod yw darparu platfform i bobl ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Bwrdd a sut i gymryd rhan yn ei waith ysbrydoledig.

Ymhlith y meysydd blaenoriaeth ar gyfer y Bwrdd y mae pobl ag anableddau dysgu; pobl ag anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau; gofalwyr di-dâl; pobl â phroblemau iechyd meddwl; pobl awtistig; pobl ifanc a phlant a phobl hŷn.

Mae partneriaid ar y Bwrdd yn gweithio gyda’i gilydd i ystyried sut y gellir gwella gwasanaethau a chefnogaeth ar gyfer y grwpiau hyn, fel bod eu canlyniadau lles ac iechyd yn gwella.

Er mwyn cefnogi hyn, mae’r Bwrdd yn cynnal Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn y rhanbarth bob pum mlynedd, sy’n canfod pa wasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu’r anghenion hynny.

Er mwyn sicrhau bod y gwaith hwn wir yn gwrando ar leisiau pobl leol, bydd yr asesiad yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol, sefydliadau a thrigolion ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Bydd y wefan yn chwarae rhan bwysig wrth roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl ar hynt y gwaith hwn, ac am sut y gallan nhw gymryd rhan.

Nod y wefan hefyd yw dathlu’r gwaith gwych sy’n digwydd ledled y rhanbarth.

Mae’r Bwrdd yn gweinyddu ac yn rheoli rhaglenni cyllido, gan gynnwys £12m o’r Gronfa Gofal Integredig a £7m o gyllid y Rhaglen Drawsnewid.

Mae’r Rhaglen Drawsnewid yn cynnwys saith prosiect iechyd a gofal cymdeithasol ledled y rhanbarth, ac mae’n cyflogi 260 o bobl ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae’r Gronfa Gofal Integredig yn cefnogi 68 o brosiectau, yn amrywio o ganolfannau cymunedol i raglen Chwarae â Chymorth ar gyfer plant sy’n agored i niwed.

Trwy gydol pandemig COVID-19, mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol hefyd wedi bod yn cefnogi strategaeth ‘Profi, Olrhain a Diogelu’ Llywodraeth Cymru, ac mae wedi dod â phartneriaid yn y GIG, awdurdodau lleol a’r trydydd sector ynghyd i ddod o hyd i ffyrdd o ddarparu cefnogaeth i gymunedau.

Yn sail i’r holl waith hwn mae’r Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella, sy’n canfod ac yn cydlynu gwasanaethau a phrosiectau arloesol, i wella gwasanaethau, osgoi dyblygu a hwyluso’r gwaith o rannu arfer da.

Mae’r wefan newydd yn cael ei lansio wrth i’r Cynghorydd Chris Davies ymuno fel Cadeirydd ac wrth i Luke Takeuchi ymuno fel Is-gadeirydd.

Dywedodd y Cynghorydd Chris Davies, sydd hefyd yn Ddirprwy Arweinydd gyda’r Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful: “Rydw i wrth fy modd i ymuno â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol CTM fel ei gadeirydd. Trwy weithio gyda’n gilydd fel partneriaid, sefydliadau a thrigolion, gallwn sicrhau’r canlyniadau iechyd a lles gorau i’n cymunedau ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

“Rydym yn ffodus bod cynifer o bartneriaid angerddol yn eistedd o amgylch y Bwrdd, sy’n gweithio’n ddiflino i gefnogi eu cymunedau lleol.

“Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod bod yna lawer o bobl nad ydyn nhw eto wedi ymwneud â’n gwaith, a allai fod eisiau rhannu eu meddyliau a’u profiadau gyda ni. Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ein helpu i estyn llaw i’n cymunedau fel y gallwn sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael eu clywed.

“Un man yn unig yw’r wefan. Fe wyddom ni o siarad â’n cymunedau a’n partneriaid fod llawer o bobl yn hoffi cymryd rhan mewn ffyrdd eraill, fel mewn digwyddiadau er enghraifft. Byddwn yn sicrhau bod llawer o gyfleoedd i bobl gymryd rhan, felly fydd neb yn cael ei adael ar ôl.”

Ychwanegodd Luke Takeuchi, sydd hefyd yn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai RHA yn Rhondda Cynon Taf: “Rydw i mor falch o fod yn Is-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg, ac i lansio ein gwefan newydd heddiw.

“Mae gwrando ar gymunedau yn ein gwaith a’u cynnwys yn y gwaith hwnnw mor bwysig, ac mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom fel aelodau o’r gymuned edrych ar sut gallwn ni wneud y rhanbarth yn lle gwych i fyw a gweithio.

“Rydyn ni’n gwybod y gall cartref unigolyn gael dylanwad enfawr ar ei iechyd meddwl a’i les, felly bydd gweithio gyda’n gilydd yn ein helpu i bontio’r bwlch rhwng iechyd, tai a gofal cymdeithasol, a sicrhau ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

“Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn cynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys cartrefi arbenigol fel y gall pobl fyw’n annibynnol, a phrosiectau sy’n helpu pobl i aros yn egnïol yn eu cymunedau.

“Rydym yn edrych ymlaen at ystyried sut gallwn ni greu mwy o gyfleoedd i bobl fyw’n hapus ac yn annibynnol gyhyd ag y bo modd. ”

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol CTM, ymweld www.ctmregionalpartnershipboard.co.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award