Cronfa Cymru Actif

Mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesedd mewn chwaraeon.

Sylwer: Rhaid i geisiadau i Gronfa Cymru Actif y flwyddyn ariannol hon ddod i mewn erbyn dydd Mercher 31 Ionawr 2024. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu prosesu tan fis Ebrill a byddant yn cael eu cyfrif yn rownd ariannu 2024-25.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Gall pob clwb neu sefydliad chwaraeon nid-er-elw yng Nghymru wneud cais, waeth beth yw eu maint neu leoliad, os ydych yn bodloni’r amodau a’r gofynion cyllido.

I fod yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Actif, mae’n rhaid i’ch sefydliad:

 • Bod yn glwb chwaraeon nid-er-elw neu sefydliad cymunedol
 • Rhedeg gweithgareddau sy’n digwydd yng Nghymru ac sy’n bennaf ar gyfer trigolion Cymru
 • Eisiau ariannu prosiectau neu weithgareddau nad ydynt wedi dechrau eto
 • Defnyddio’r arian ar gyfer y gymuned gyfan, nid er lles ysgol benodol yn unig
 • Hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesi mewn Prosiectau Chwaraeon
 • Dangos sut y bydd eich prosiect yn cynyddu mynediad at weithgarwch corfforol

Beth sydd ar gael?
Yr isafswm yw £300 a’r uchafswm yw £50,000*.Dyfernir cyllid ar raddfa symudol. Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau dros £10k neu 20% am fwy na £25k h.y.100% grant hyd at £10,000
Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

Darllen mwy
Mae mwy am Cymru Actif ar wefan Chwaraeon Cymru

 

 

Cronfa Fferm Wynt Ar y Tir Taf Trelái

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Taf Trelái yn cael ei darparu gan Ventient Energy Ltd. Maent wedi buddsoddi dros £40,000 i mewn i weithgareddau a phrosiectau lleol mewn cymunedau o amgylch y safle ers 2001. Gweinyddir y Gronfa gan Interlink RCT, corff ymbarél yr holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Beth sydd ar gael?

Bob blwyddyn mae £2,500 ar gael. Gellir dyfarnu grantiau ar gyfer cyfalaf neu refeniw hyd at uchafswm o £500.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r gronfa ar gael i grwpiau cymunedol sydd o fudd i’r meysydd canlynol:

 • Melin ddu
 • Evanstown
 • Gilfach Goch
 • Tonyrefail
 • Thomastown
 • Llanharan
 • Bryncae
 • Heol Y Cyw

Gellir gwneud cais am grantiau i gefnogi nodau ac amcanion sefydliadol, recriwtio aelodau newydd, cynnwys mwy o bobl o’r gymuned a helpu i ddatblygu gwasanaethau.

Dim ond un cais y gellir ei wneud fesul grŵp.

Darganfyddwch fwy

I gael gwybod mwy am y gronfa, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Cymunedol yn Interlink RCT. Ffoniwch 01443 846200 neu anfonwch neges e-bost at communityadvice@interlinkrct.org.uk

Rockwool UK

Sefydlwyd Rockwool ym 1937 ac mae’n arweinydd marchnad ar gyfer inswleiddio gwlân carreg. Lleolir prif safle Rockwool UK ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn trefnu rhaglen o weithgarwch cymunedol yn eu cymuned leol ym Mhencoed a’r cyffiniau.

Beth sydd ar gael?
Mae rhaglen o roddion a nawdd dyngarol yn rhan greiddiol o’u hymgyrch i gael effaith gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol fel busnes, yn enwedig ym meysydd iechyd, tai a’r amgylchedd. Bydd y rhan fwyaf o’r rhoddion yn cael eu rhoi i brosiectau lleol o fewn y tair blaenoriaeth hyn:

 • Cefnogi, a rhoi yn ôl i’r gymuned leol yn Ne Cymru
 • Cefnogi prosiectau elusennol sy’n cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth Rockwool
 • Helpu meithrin cysylltiadau cymunedol da
 • Mae’r rhaglen rhoddion hefyd yn cefnogi eu tîm staff, sy’n weithgar wrth drefnu gweithgareddau codi arian elusennol.

Grantiau: gwerth amhenodol

Dyddiadau cau: 3 gwaith y flwyddyn

Darganfyddwch fwy

I gael rhagor o wybodaeth am raglen rhoddion a nawdd dyngarol Rockwool UK, ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch community@rockwool.com

 

Grantiau dan arweiniad ieuenctid

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli sy’n cael eu harwain a’u cynnal gan bobl ifanc.

Nod yr arian yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i gymryd mwy o ran mewn sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol.

Mae Grŵp Cyllido Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys grŵp o bobl ifanc 14 – 25 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Cefnogir y panel gan BAVO.

Rhagor o wybodaeth cysylltwch â BAVO F: 01656 810400 neu E: volunteering@bavo.org.uk

Ar agor unwaith y flwyddyn. Dyddiadau ar gyfer 2024 i’w cadarnhau.

Darllen mwy

Mae mwy am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid ar wefan CCCG

 

 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award